Wydrukuj stronę

ANKIETA STATYSTYCZNA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO


.............................................................................................................
pełna nazwa związku


.............................................................................................................
dokładny adres                                         Regon


............................................................................................................
numer telefonu, faksu           e-mail

                                                                                               stan na dzień 30 czerwca 2018 r.                     

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba członków

1.

Liczba członków związku ogółem:

 

 

kobiety

 

 

mężczyźni

 

 

w tym emeryci i renciści

 

2.

Liczba członków związku pracujących:

 

 

pracownicy merytoryczni

 

 

administracyjni

 

 

techniczni

 

 

robotnicy

 

3.

Miesięczna kwota składki na rzecz Federacji FZZPKiS
(4 zł x liczba pracujących członków związku)

 

                                                                       Przewodnicząca/Przewodniczący Związku                      

 

.............................                        ...................................
pieczątka związku                           data i czytelny podpis