ul. Żelazna 67/66; 00-871 Warszawa
przewodniczący: 22 629 85 80;    
 
dział organizacyjno-prawny: 22 621 80 51; dział finansowy: 22 621 43 81; telefax: 22 628 90 39
 
  federacja@fzzpkis.pl        fzzpkis2@wp.pl        www.fzzpkis.pl 

  konto PKO BP 34 1020 1156 0000 7102 0060 1146

 REGON 001095681

 


biblioteki


domy kultury


instytucje
artystyczne


kinematografia


muzea


szkolnictwo artystyczne

 

Nasze obradyNasze obrady - 2018

Nasze obrady - 2016

IV posiedzenie
Zgromadzenia Delegatów Związkowych
Federacji ZZPKiS

 

             5 grudnia 2016 r. odbyło się IV posiedzenie Zgromadzenia Delegatów Związkowych. Uczestniczyło 11 członków ZDZ, Przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, doradca związkowy Anatol Wasiljew oraz mec. Barbara Pronobis.

            Gościem posiedzenia była Małgorzata Szymańska - Przewodnicząca Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kutnie.

Przedmiotem obrad było w szczególności:

 1. Sprawozdanie z działalności Federacji, za okres 27.10.2014 – 31.10.2016 r. (przyjęte bez zastrzeżeń).

 2. Określenie najważniejszych zadań w następnym dwuleciu działalności FZZPKiS i jej organizacji członkowskich.

 3. Omówienie i podjęcie uchwały o skierowaniu do Sądu pozwu o odszkodowanie, z tytułu odpowiedzialności za „niezachowanie należytej staranności” przez kancelarię b. pełnomocnika Federacji ZZPKiS.

Zgromadzenie Delegatów Związkowych uchwaliło:

- wszczęcie postępowania sądowego wobec Kancelarii Adwokackiej b. pełnomocnika FZZPKiS w sprawie sądowej z powództwa PAU, z roszczeniem o odszkodowanie za „niezachowanie należytej staranności”, co spowodowało straty materialne Federacji.

- skreślenie z listy członków Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Kultury
i Sztuki w Łużnej z dniem 31 stycznia 2017 na podstawie  uchwały Związku o rezygnacji
z przynależności do Federacji.

- przyznanie  na wniosek Związku Zawodowego Pracowników Bibliotek Publicznych w Chełmie, Honorowej Odznaki Zasłużony Działacz Związkowy Kultury i Sztuki członkom Związku z biblioteki we Włodawie:

Złotą Odznakę: Ewie Krystynie Krukowskiej, Małgorzacie Hannie Zińczuk.

Srebrną Odznakę: Edycie Helenie Pietrzak, Oldze Puś.

- upoważnienie do ew. sprzedaży pamiątek i wyposażenia po związkowym Klubie - Restauracji „Świętoszek”.

            W dyskusji zebrani odnieśli się do aktualnej sytuacji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem praworządności istnienia i działań organizacji związkowych.

 

VIII Posiedzenie

Prezydium Zgromadzenia Delegatów

Związkowych Federacji ZZPKiS

(19.09.2016 r.)

 

            W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Prezydium: Jan Budkiewicz, Jerzy Doliński, Agnieszka Lachcik, Sławomir Mikołajczyk, Elzbieta Miś, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Szczechowiak i doradca związkowy Anatol Wasijlew.

            Przedmiotem obrad było m.in.:

♦  Informacja z wykonania preliminarza budżetowego za okres 1 stycznia – 31 lipca 2016 r.

♦  Sprawy prawne.

♦  Niebezpieczeństwa nowelizacji projektu ustawy „o związkach zawodowych”.

♦ Ocena Europejskiego Forum ZASP we Wrocławiu (27-28 sierpnia br.) poświęconego układom zbiorowym pracy.

♦ Posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS w dniu 12.09.br. dot. podpisania Ponadzakładowego Układu
  Zbiorowego Pracy dla państwowych instytucji kultury, których organizatorem jest Minister Kultury  i Dziedzictwa
  Narodowego.

♦ Konferencja UNI MEI: „Dotarcie do nietypowych pracowników, organizowanie i reprezentowanie pracowników
   z nietypowymi kontraktami w sektorach wykonania na
żywo i audiowizualnym”. (Bruksela 8-9.09.br.).

♦ Problemy związkowe: ankiety, składki.

♦ Sprawy bieżące i wniesione.

            Prezydium ZDZ podjęło uchwałę o przyznaniu na wniosek Przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników Opery Nova w Bydgoszczy odznak związkowych następującym osobom:

 

Medalu Plakietki „Zasłużony dla Związku”

- Maciejowi Figas, Krzysztofowi Witkowskiemu.

Złotą Odznakę „Zasłużony Działacz Związkowy”

- Krystynie Swietlik, Jackowi Zielińskiemu.

Srebrną Odznakę „Zasłużony Działacz Związkowy”

- Edycie Jaworek, Jackowi Jaworek, Barbarze Zwierz, Jolancie Bień-Mikołajczak, Sylwii Brzezińskiej,
  Wandzie Baranowskiej.

            Uroczyste wręczenie odznaczeń odbędzie się 1 października br. podczas obchodów 60-lecia istnienia Opery Nova w Bydgoszczy.

GRATULACJE!

Prezydium zatwierdziło treść Apelu do organizacji i członków związków zrzeszonych w Federacji, o wsparcie działań Związku Nauczycielstwa Polskiego, przeciwko projektowanej zmianie ustroju szkolnego.

 


 

VI Posiedzenie
Prezydium Zgromadzenia Delegatów
Związkowych Federacji ZZPKiS
(25.01.2016 r.)

                            W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Prezydium: Jan Budkiewicz,
Jerzy Doliński, Agnieszka Kociuban, Bogumiła Kruszka, Sławomir Mikołajczyk, Elżbieta Miś, Romuald Rykiert, oraz wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – Sylwester Wieczorkowsk
i.


 Przedmiotem obrad było m.in.:

 ◊ Ocena sytuacji i kroki przeciwdziałające marginalizacji praw oraz potrzeb kultury, w tym
     publicznych mediów.
 
 ◊ Zgłoszenie problemów kultury do planu pracy Zespołu problemowego d/s usług publicznych
    Rady Dialogu Społecznego.

 ◊ Zatwierdzenie Ugody podpisanej 18.01.2016 r. przez negocjatorów FZZPKiS i Zarząd PAU
    ustalającej warunki zaspokojenia wszelkich należności na rzecz PAU.

 ◊  Uzgodnienia dotyczące wszczęcia ugody sądowej w sprawie roszczeń Federacji od TUiR
     WARTA – ubezpieczyciela kancelarii prawnej mec. M. Karczewskiej-Smoleń.

 ◊ Problemy związkowe: omówienie związkowej ankiety „merytorycznej” z 1 września 2015r.; 
    rozstrzygnięcia prawne, liczba członków, składki.

 ◊  Sprawy bieżące i wniesione.
  - „Uzupełnienia do Informacji z działalności Federacji za okres 27.10.2014 - 31.12.2015 r.”
  - Ustalenie terminu posiedzeń Komisji Rewizyjnej na 12-13 marca 2016 r. i Zgromadzenia Delegatów Związkowych na 14 marca 2016 r.

 

V Posiedzenie

Prezydium Zgromadzenia Delegatów

Związkowych Federacji ZZPKiS

(9 listopada 2015 r.)

 

 

            W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Prezydium: Jan Budkiewicz, Jerzy Doliński, Agnieszka Kociuban, Dorota Abramczyk, Sławomir Mikołajczyk, Elżbieta Miś, Romuald Rykiert, Janusz Wolicki oraz przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Piotr Szczechowiak, Sylwester Wieczorkowski.

 

 

Przedmiotem obrad było m.in.:

 

- Ustalenie dalszego postępowania oraz warunków realizacji spraw prawno-sądowych,
     z udziałem Federacji.

 

-  Rezygnacja z przeprowadzenia ponadnarodowego projektu pt. „Zwiększenie dostępu osób
     dorosłych do różnych form uczenia się przez całe
życie”, zawartego w Programie
     Operacyjnym UE „Wiedza – Edukacja – Rozwój”.

 

-  Sprawy międzynarodowe: sprawozdania Krystyny Rościszewskiej oraz Agnieszki Kociuban
     z październikowych obrad UNI MEI w Brukseli i Lizbonie.

 

-   Realizacja inicjatywy Federacji w sprawie powołania w Radzie Dialogu Społecznego  Zespołu
     Problemowego „Kultura i Sztuka”.

 

-   Ankiety, składki, związkowy kalendarz. X

 

-   Ustalenie terminów spotkań organów statutowych FZZPKiS w I kwartale 2016 r.

 

-   Sprawy bieżące i wniesione.

 

 

 

X   W sprawie kalendarza związkowców kultury ze względu na fakt, że tylko - Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki przy Zespole Szkół Muzycznych w Krakowie -
złożył w terminie materiały i wiążącą deklarację zakupu ustalonej liczby  egzemplarzy, Prezydium zdecydowało o rezygnacji z druku kalendarza na rok 2016, z intencją wydania go w roku następnym.

 

 

IV Posiedzenie

Prezydium Zgromadzenia Delegatów

Związkowych Federacji ZZPKiS

(31 sierpnia  2015r.)

 

 

            W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Prezydium: Jan Budkiewicz, Jerzy Doliński, Bogumiła Kruszka, Sławomir Mikołajczyk, Elżbieta Miś, Romuald Rykiert, przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – Piotr Szczechowiak, Sylwester Wieczorkowski oraz doradca związkowy Anatol Wasiljew.

 

Przedmiotem obrad były:

 

  1. Informacja o realizacji preliminarza budżetowego Federacji za okres 1.01. - 31.07.2015 r.

 

  1. Ustalenie postępowania oraz warunków realizacji spraw prawno-sądowych, w których uczestniczy Federacja.

 

  1. Problemy związkowe:
    a) stan prawny ankiety, składki, związkowy kalendarz,

            b) podjęcie uchwał o skreśleniu z listy członków Federacji ZZPKiS:

       - Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki przy Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu z
         powodu uchwały o rozwiązaniu Związku.

       - Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuk  Województwa
         Mazowieckiego w Głównej Bibliotece Lekarskiej z powodu likwidacji Związku.

 

  1. Przystąpienie FZZPKiS do konkursu na realizację projektu ponadnarodowego pt. „Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie”, zawartego w Programie Operacyjnym UE „Wiedza – Edukacja – Rozwój”.

 

  1. W sprawach bieżących i wniesionych:

- podjęto uchwałę skierowaną do Zgromadzenia Delegatów Związkowych, o zgodę na pokrycie         
        regulaminowych zobowiązań płacowych należnych  pracownikom Biura.

Ustalono także:

-   wsparcie apelu przeciwko likwidacji Państwowego Instytutu Wydawniczego,
        
-   wystąpienie Przewodniczącego Federacji do Kierownictwa OPZZ z wnioskiem o powołanie
            w Radzie Dialogu Społecznego BRANŻOWEGO ZESPOŁU „KULTURA I SZTUKA”.

O     O     O

 

 

 

 

 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki