Wydrukuj stronę

Rejestracja - Krajowy Rejestr Sądowy

w..............................................................

z dnia........................................................

Nr KRS.......................................................

                                                        

                                          UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA

 

     .....................................................................................................................................

 

     ......................................................................................................................................

(pełna nazwa i dokładny adres związku + inne informacje kontaktowe)

 

     W dniu............................................... Walne Zebranie członków (delegatów) podjęło następującą
     uchwałę:

          1.   Uchwala się przystąpienie Związku Zawodowego........................................................
                do Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki.
 

          2.   Przystąpienie do Federacji następuje na zasadach określonych w Statucie Federacji
                zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie w dniu 26.01.2015 r.
                pod numerem KRS 0000122711

 

                Uchwała niniejsza została podjęta w drodze jawnego (tajnego) głosowania, w którym

                brało, udział............ członków (delegatów), co stanowi...................... % ogółu członków

                (delegatów) uprawnionych do głosowania.

                za przyjęciem uchwały głosowało.................... członków (delegatów),

               co stanowi .....................  % obecnych na Walnym Zebraniu i biorących udział w

               głosowaniu.

 

               Na mocy §................ Statutu Związku stwierdza się prawomocność niniejszej uchwały.

 

Zarząd Zawiązku Zawodowego

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

 

          (imiona, nazwiska, funkcje
      - czytelnie oraz własnoręczne podpisy członków Zarządu)