Woda w upały.

Zgodnie z treścią § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. nr 60 poz. 279 ze zm.) – dalej r.p.p.n., pracodawca zapewnia napoje (odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków...

Połączenie instytucji kultury.

1. Zgodnie z art. 19 ust. 1 z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 87 ze zm.) – dalej u.o.p.d.k., połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu jednej instytucji, w której skład wchodzą załogi i...

Udzielanie urlopów.

1. Podstawa prawna Obowiązek i zasady sporządzania planu urlopów określa ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.) – dalej k.p. Zgodnie z treścią art. 163 § 1 k.p. urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan...

Nierówne traktowanie w zakresie wynagrodzenia. 

I. Zakaz dyskryminacji i nierównego traktowania – podstawa prawna  Zgodnie z treścią art. 183a § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.) – dalej KN,  pracownicy powinni być równo traktowani m.in. w zakresie...

Obniżenie pracownikom wymiaru czasu pracy przez pracodawcę.

Odpowiadając na pytanie, w którym zwrócono się z prośbą o opinię prawną dotyczącą możliwości zmniejszenia przez pracodawcę wymiaru etatów pracownikom, wyjaśniam jak następuje.  Wymiar czasu pracy znajduje się w katalogu istotnych elementów umowy o...

Reprezentatywność międzyzakładowej organizacji związkowej.

Obowiązujące normy prawa pracy nie definiują pojęcia międzyzakładowej organizacji związkowej. Należy zatem przyjąć, iż przymiot ten posiadają takie związki zawodowe, które zrzeszają pracowników i inne osoby mające prawo koalicji, zatrudnione u więcej niż jednego...