Mobbing w instytucji kultury. 

Odpowiadając na wiadomość email, w której zwrócono się z prośbą o informacje dotyczące sygnalisty oraz mobbingu w Bibliotece Publicznej, wyjaśniam jak następuje.  ​Przepisy przewidujące powszechną ochronę przed zwolnieniem i dyskryminacją...

Przestój w Centrum Kultury

​​​​​​​​​Warszawa, 10.01.2023r. W odpowiedzi na prośbę o opinię prawną dotyczącą przestoju w Centrum Kultury, wyjaśniam jak następuje.  Zgodnie z art.  81 §  1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks...

Zmiany do Regulaminu pracy.

Warszawa, 19.12.2022 r. W odpowiedzi na wiadomość email w sprawie zmian do Regulaminu pracy, wyjaśniam jak następuje.  Zgodnie z art. 104² § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją...

Obowiązek prowadzenia i podpisywania listy obecności.

Warszawa, 12.12.2022 r. W odpowiedzi na pytanie dotyczące obowiązku prowadzenia i podpisywania listy obecności, wyjaśniam jak następuje. Obowiązkowe jest prowadzenie przez pracodawcę ewidencji czasu pracy. Lista obecności nie jest tożsama z ewidencją czasu pracy...

Przeprowadzenie sporu zbiorowego.

Warszawa, 12.12.2022 r. Odpowiadając na pytanie dotyczące przeprowadzenia sporu zbiorowego, wyjaśniam jak następuje.              Sposób prowadzenia sporu zbiorowego reguluje ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2020 r. poz.123...

Reprezentatywność Związku Zawodowego.

Warszawa, 5.12.2022 r. Odpowiadając na prośbę  dotyczącą reprezentatywności Związku Zawodowego: zwracającego się z pytaniem wyjaśniam jak następuje. ązek zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń KRS posiada osobowość prawną. Związek zrzesza łącznie u wszystkich...