Okolicznościowe zwolnienia od pracy 

I. Zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej – art. 1481 k.p. 1. Zgodnie z treścią art. 1481 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.) – dalej k.p., pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy,...

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego – obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika przez pracodawcę w związku z roszczeniem o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy.

W dniu 22 września 2023r. weszły w życie zmiany wprowadzone do Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: „k.p.c.”) ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1667). 1. Przed zmianą kpc sąd...