Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego – obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika przez pracodawcę w związku z roszczeniem o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy.

W dniu 22 września 2023r. weszły w życie zmiany wprowadzone do Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: „k.p.c.”) ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1667). 1. Przed zmianą kpc sąd...

Godziny związkowe.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych: „Prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługuje: 1) częściowo jednej osobie wykonującej pracę zarobkową w miesięcznym wymiarze godzin...