W dniach 14-15 czerwca 2023 r. przewodnicząca FZZPKiS Agnieszka Lachcik uczestniczyła w Akademii Organizowania, utworzonej przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta w 2021 roku. Przewodnicząca została zakwalifikowana na edycję 2023.

W liście przewodnim Piotr Ostrowski, Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, napisał:

„Od wielu lat obserwujemy w Polsce zmniejszanie się liczby członków związków zawodowych. Malejąca przynależność do związków zawodowych skutkuje nie tylko zmniejszeniem się liczby osób płacących składki, ale przede wszystkim ma negatywny wpływ na reprezentatywność związkową, a tym samym pozycję związków zawodowych w życiu społecznym i gospodarczym. Zmniejszająca się liczba członków, podobnie jak w innych krajach, powodowana jest różnymi – niezależnymi od samych związków zawodowych – czynnikami, m.in. zwiększającą się liczbą atypowych form zatrudnienia.

W ostatnich latach powstało w Polsce wiele nowych miejsc pracy, co nie przełożyło się na zwiększenie poziomu uzwiązkowienia. Jeśli ten negatywny trend nie zostanie zatrzymany, w przyszłości może nie być w Polsce związków zawodowych.

Jednym ze skutecznych sposobów na zatrzymanie spadającego uzwiązkowienia jest wprowadzenie w życie, w ramach szerszego programu rewitalizacji związków zawodowych, spójnej metodologii organizowania pracowników, połączonej z systemem szkoleń związkowców. Organizowanie rozumiane jest nie tylko jako rekrutowanie nowych członków, ale także podnoszenie ich potencjału oddziaływania przez prowadzenie kampanii i wspieranie działaczy związkowych.

Akademia Organizowania OPZZ adresowana jest do działaczek i działaczy organizacji członkowskich OPZZ z poziomu branżowego, regionalnego, ponadzakładowego i zakładowego, zainteresowanych organizowaniem związków zawodowych oraz – przede wszystkim – aktywnym wdrażaniem metod organizowania w swojej działalności związkowej.

Organizowania będą uczyć eksperci Centrum Organizowania Związków Zawodowych, które od wielu lat, wykorzystując doświadczenie i metody związków zawodowych z Europy Zachodniej, wspiera organizacje związkowe w Europie Środkowo-Wschodniej w kwestii organizowania. Szkolenie przeprowadzone będzie w formie warsztatowej, tzn. z wykorzystaniem ćwiczeń praktycznych w mniejszych grupach i założeniem dużej aktywności uczestników.”