Związkowe ABC

Związki zawodowe w Polsce

W Polsce działalność związków zawodowych reguluje Ustawa o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991. Związek zawodowy posiada osobowość prawną i powstaje z mocy uchwały o jego założeniu, podjętej na zgromadzeniu założycielskim przez co najmniej 10 osób. Następnie zgromadzenie uchwala statut i wybiera komitet założycielski liczący od 3 do 7 osób. Związek zawodowy podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Związki zawodowe mają prawo uczestniczenia w sporach zbiorowych i zawierania układów zbiorowych pracy. Dalej idące uprawnienia posiadają związki zawodowe reprezentatywne w skali kraju (np. uczestniczenie w obradach Rady Dialogu Społecznego, opiniowanie projektów aktów prawnych). Od 1 stycznia 2019 r. członkiem związku zawodowego może być każda osoba wykonująca pracę zarobkową. (Wikipedia)

Status Zakładowej Organizacji Związkowej

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 Ustawy o związkach zawodowych uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących:

  • pracownikami u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji lub
  • innymi niż pracownicy osobami wykonującymi pracę zarobkową, które świadczą pracę przez co najmniej 6 miesięcy na rzecz pracodawcy objętego działaniem tej organizacji.

Zakładowa organizacja związkowa, która spełnia warunki określone w art. 25 Ustawy o związkach zawodowych:

  • jest organizacją członkowską ogólnokrajowej organizacji związkowej uznanej za reprezentatywną (Federacji ZZPKiS), 
  • zrzesza co najmniej 8% osób wykonujących pracę zarobkową zatrudnionych w danym zakładzie pracy

nabywastatus reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej z odpowiednio zwiększonymi uprawnieniami.

Status Międzyzakładowej Organizacji Związkowej

Zgodnie z art. 34 Ustawy o związkach zawodowych przepisy art. 25 stosuje się do międzyzakładowej organizacji związkowej obejmującej swoim działaniem pracodawcę. Oznacza to, że uprawnienia międzyzakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji zrzeszającej co najmniej 10 pracowników lub osób wykonujących pracę zarobkową liczonych łącznie we wszystkich zakładach pracy objętych działaniem tej organizacji. Przy ustalaniu liczby członków uwzględnia się liczbę członków międzyzakładowej organizacji związkowej zatrudnionych u wszystkich pracodawców objętych działaniem tej organizacji.

Międzyzakładowa organizacja związkowa, która spełnia warunki określone w art. 25 Ustawy o związkach zawodowych:

  • jest organizacją członkowską ogólnokrajowej organizacji związkowej uznanej za reprezentatywną (Federacji ZZPKiS), 
  • zrzesza co najmniej 8% osób wykonujących pracę zarobkową zatrudnionych we wszystkich zakładach pracy objętych działalnością tej organizacji

nabywa status reprezentatywnej międzyzakładowej organizacji związkowej z odpowiednio zwiększonymi uprawnieniami.