Statut – Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki, zwana dalej “Federacją” jest ogólnokrajową, reprezentatywną organizacją związkową w rozumieniu przepisów Ustawy o Związkach Zawodowych.

§ 2.

 1. Federacja posiada osobowość prawną, działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i jest reprezentowana przez organy oraz osoby określone w niniejszym statucie.
 2. Federacja może także podejmować działania, o których mowa w § 7 wobec pracodawców, instytucji i organizacji mających siedzibę poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą Federacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3.

Federacja działa zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4.

Federacja w swojej działalności statutowej jest samorządna i niezależna od administracji państwowej, samorządu terytorialnego, pracodawców i ich organizacji oraz innych podmiotów prawnych.

§ 5.

 1. Federacja – na zasadach dobrowolności – zrzesza: zakładowe, międzyzakładowe oraz terytorialne organizacje związkowe i zawodowe, posiadające osobowość prawną, działające w instytucjach kultury i sztuki, szkolnictwie artystycznym, mediach, wydawnictwach i poligrafii, których członkami są osoby fizyczne uprawnione do członkostwa w związkach zawodowych.
 2. Członkostwo w Federacji organizacji wymienionych w ust. 1 zwanych dalej związkami członkowskimi, nie narusza statutów tych związków, z zastrzeżeniem nadrzędności postanowień Statutu Federacji.

§ 6.

Federacja – w sprawach związanych z realizacją jej celów i zadań statutowych – może podejmować partnerskie współdziałania oraz zrzeszać się z krajowymi i zagranicznymi centralami i organizacjami związkowymi.

Rozdział II. Cele i zadania Federacji.

§ 7.

Celem Federacji jest:

 1. Reprezentowanie oraz obrona praw i interesów społeczno-zawodowych i socjalnych członków organizacji związkowych zrzeszonych w Federacji ZZPKiS.
 2. Kształtowanie i ochrona godności zawodowej oraz statusu społecznego pracowników, twórców, animatorów i działaczy kultury.
 3. Rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej kultury narodowej.

§ 8.

Federacja dąży do osiągnięcia swych celów przez realizację następujących zadań:

 1. Organizowanie współdziałania związków członkowskich na rzecz realizacji celów określonych w statucie Federacji oraz w statutach tych związków.
 2. Reprezentowanie związków członkowskich i ich członków wobec organów władzy państwowej, samorządu terytorialnego, pracodawców i ich organizacji, organizacji zawodowych, społecznych i politycznych.
 3. Udział w tworzeniu aktów prawnych, planów i programów, dotyczących praw i interesów pracowników, byłych pracowników oraz emerytów i rencistów kultury i sztuki.
 4. Zawieranie i wypowiadanie zbiorowych umów i układów pracy, protokołów dodatkowych, regulaminów i porozumień oraz wprowadzanie zmian do wymienionych aktów.
 5. Występowanie do władz z inicjatywami na rzecz doskonalenia prawa pracy, systemu ubezpieczeń i szeroko rozumianej polityki społecznej.
 6. Udzielanie bezpłatnych porad prawnych związkom członkowskim i członkom tych związków.
 7. Podejmowanie na wniosek związków członkowskich działań interwencyjnych wobec właściwych podmiotów prawnych.
 8. Federacja, na podstawie przepisów Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, może tworzyć fundusz strajkowy, gromadzony na wydzielonym rachunku bankowym. Zasady wykorzystywania funduszu strajkowego określa Regulamin, uchwalany przez Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych.
 9. Występowanie – na wniosek związku członkowskiego oraz za zgodą zainteresowanych stron – w charakterze mediatora w sprawach sporów zbiorowych, których stroną jest związek członkowski Federacji.
 10. Decyzję o podjęciu interwencji lub mediacji podejmuje przewodniczący Federacji w oparciu o opinię prawną co do zasadności wniosku i jego właściwego udokumentowania.
 11. Składanie związkom członkowskim okresowych (co najmniej raz w roku) sprawozdań z działalności Federacji.
 12. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
  • 58.1. wydawania książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem działalności w zakresie oprogramowania,
  • 68.2. wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  • 78 działalności związanej z zatrudnieniem,
  • 82.9. działalności komercyjnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej,
  • 90 Usługi kulturalne i rozrywkowe.

Rozdział III. Członkowie Federacji.

§ 9.

Członkiem Federacji mogą być organizacje wymienione w § 5 ust. 1, które przyjmą postanowienia zawarte w przepisach statutu Federacji.

§ 10.

 1. Organizacja związkowa przystępująca do Federacji składa pisemny wniosek – akces w formie uchwały swego właściwego organu statutowego.
 2. Warunkiem rozpatrzenia wniosku – akcesu jest złożenie, wraz z uchwałą, aktualnej dokumentacji rejestrowej i statutowej związku. Przepisy § 8 ust. 10 i §11 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
 3. Organizacja związkowa, o której mowa w ust. 1 staje się związkiem członkowskim Federacji z datą podjęcia stosownej uchwały przez Prezydium Zgromadzenia.
 4. Wystąpienie związku członkowskiego z Federacji następuje przez złożenie odpowiedniego oświadczenia w trybie określonym w ust. 1.
 5. Wystąpienie związku członkowskiego z Federacji jest skuteczne w terminie 3 miesięcy od daty złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4. W tym okresie związek członkowski partycypuje w kosztach działalności Federacji na obowiązujących warunkach.
 6. Wobec związku członkowskiego, który nie wykonuje zobowiązań określonych w Statucie Federacji, mogą być zastosowane środki dyscyplinujące – do wydalenia włącznie.
 7. Uchwały w sprawach środków dyscyplinujących, wymienionych w ust. 6 podejmuje  Prezydium  Zgromadzenia, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zgromadzenie Delegatów Związkowych. W przypadku wydalenia, jest ono skuteczne z datą wskazaną w uchwale.
 8. Od uchwał, o których mowa w ust. 7 przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Delegatów Związkowych, które rozstrzyga o zasadności lub bezzasadności odwołania.

 Rozdział IV. Prawa i obowiązki związków członkowskich

§ 11.

Związek członkowski ma prawo do:

 1. Korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego dla reprezentujących go delegatów w wyborach do organów i władz Federacji.
 2. Decydowania – w trybie określonym statutem Federacji – o jej kierunkach działania.
 3. Zwracania się do Federacji – w trybie określonym jej statutem – we wszystkich sprawach dotyczących:
  • a) zainteresowanego związku członkowskiego,
  • b) grupy związków członkowskich działających w tych samych środowiskach zawodowych,
  • c) grupy związków członkowskich działających na określonym obszarze terytorialnym.
 4. Korzystania ze wszystkich rodzajów działalności Federacji określonych w § 8 ust. 12.
 5. Uzyskania Certyfikatu stwierdzającego jego status prawny jako członka Federacji i wynikające z tego uprawnienia. Wydanie Certyfikatu następuje na wniosek związku członkowskiego, po stwierdzeniu przez Federację jego właściwego udokumentowania.

§ 12.

Obowiązkiem związku członkowskiego jest:

 1. Udział w realizacji zadań organizacyjno-programowych Federacji.
 2. Przestrzeganie przepisów statutu Federacji, wykonywanie uchwał jej organów oraz popieranie stanowisk Federacji, zgodnie z jej potrzebami.
 3. Partycypowanie w kosztach działalności Federacji na zasadach i w wymiarze określonych przez jej uprawnione organy.

Rozdział V. Zasady organizacyjne Federacji

§ 13.

Zasady wyborcze.

 1. Wybory do organów i władz Federacji są tajne. Liczbę miejsc mandatowych w organach i władzach Federacji, liczbę kandydatów na miejsca mandatowe oraz organizację wyborów określa ordynacja wyborcza.
 2. Do organów i władz Federacji mają prawo kandydować i być wybierani delegaci desygnowani do uczestnictwa w Zjeździe przez macierzyste związki członkowskie, zgodnie ze statutami tych związków.
 3. Mandaty do organów i władz Federacji otrzymują następujący kandydaci:
  • 1) w wyborach na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Federacji – kolejno, największą liczbę głosów, stanowiących ponad połowę oddanych głosów ważnych przy obecności co najmniej 3/5 delegatów uczestniczących w Zjeździe.
  • 2) w wyborach członków Zgromadzenia Delegatów Związkowych oraz Komisji Rewizyjnej – według zasad określonych w ordynacji wyborczej.
  • 3) w przypadku oddania równej liczby głosów – przy nie obsadzeniu wszystkich miejsc mandatowych – przeprowadza się głosowanie uzupełniające.

§ 14.

Podejmowanie uchwał.

 1. Organy Federacji podejmują uchwały zgodnie z przepisami jej statutu.
 2. Kwalifikowanej większości głosów wymagają uchwały w:
  • 1) sprawie przyjęcia statutu i zmian w statucie – ponad połowy oddanych głosów ważnych przy obecności co najmniej 3/5 delegatów uczestniczących w Zjeździe;
  • 2) sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Związków Członkowskich –  według przepisów § 17 ust. 3.
 3. Pozostałe uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów ważnych przy obecności ponad połowy uczestniczących w głosowaniu.
 4. Podejmowanie uchwał i decyzji przez:
  • 1) Zgromadzenie Delegatów Związkowych,
  • 2) Prezydium Zgromadzenia,
  • 3) Komisję Rewizyjną
   może być dokonywane także przy użyciu środków elektronicznych.
 5. Uchwały organów Federacji są wiążące dla związków członkowskich.
 6. Każdemu związkowi członkowskiemu przysługuje prawo odwołania do właściwego organu Federacji. Prawo to przysługuje odpowiednio każdemu organowi Federacji.
 7. W sprawach:
  • 1) układów zbiorowych, protokołów dodatkowych, regulaminów i porozumień dotyczących warunków pracy, płac, warunków socjalnych oraz innych spraw wynikających ze stosunku pracy,
  • 2) sporów zbiorowych, akcji protestacyjnych i strajków,
  • 3) odwołań związków członkowskich od uchwał Prezydium Zgromadzenia – organem odwoławczym jest Zgromadzenie Delegatów Związkowych, którego rozstrzygnięcia w przedmiotowych sprawach są ostateczne.

§ 15.

Przed podjęciem szczególnie ważnych uchwał i decyzji, właściwe organy Federacji powinny zasięgnąć opinii zainteresowanych związków członkowskich.

Rozdział VI. Organy Federacji.

§ 16.

 1. Organami Federacji są:
  • 1) Zjazd Związków Członkowskich,
  • 2) Zgromadzenie Delegatów Związkowych,
  • 3) Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych (zwane w przepisach statutu “Prezydium Zgromadzenia”),
  • 4) Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja organów wymienionych w ust. 1 pkt. 2,3,4  trwa 4 lata.

Rozdział VII. Zjazd Związków Członkowskich.

§ 17.

 1. Zjazd Związków Członkowskich jest najwyższym organem Federacji.
 2. Zjazd Związków Członkowskich w trybie zwykłym jest zwoływany w terminie 3 miesięcy od upływu kadencji organów Federacji wymienionych w § 16 ust. 2,3,4.
 3. Na mocy uchwały Zgromadzenia Delegatów Związkowych, na żądanie co najmniej połowy związków członkowskich lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, w terminie do 6 miesięcy od daty uchwały Zgromadzenia Delegatów Związkowych i prawomocnego wniosku związków członkowskich lub Komisji Rewizyjnej, zwoływany jest Nadzwyczajny Zjazd Związków Członkowskich, który obraduje tylko nad tymi sprawami, dla których został zwołany.
 4. Zjazd Związków Członkowskich zwołuje Prezydium Zgromadzenia.

§ 18.

Zjazd Związków Członkowskich:

 1. Rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności organów Federacji w okresie kadencji i udziela im absolutorium.
 2. Ocenia działalność Federacji i określa: założenia kierunków działania oraz wytyczne programowo-organizacyjne na okres kadencji i zobowiązuje Zgromadzenie Delegatów Związkowych do ich opracowania we właściwej formie dokumentalnej z uwzględnieniem zmian wynikających z istniejących, bieżących konieczności.
  W powyższym zakresie obowiązuje odpowiednio tryb postępowania określony w § 21 ust. 4 Statutu Federacji.
 3. Określa liczbę wiceprzewodniczących Federacji, liczbę członków Zgromadzenia Delegatów Związkowych i Komisji Rewizyjnej.
 4. Uchwala ordynację wyborczą na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Federacji oraz członków Zgromadzenia Delegatów i Komisji Rewizyjnej.
 5. Dokonuje wyboru na zasadach określonych w statucie oraz ordynacji wyborczej:
  • 1) przewodniczącego Federacji,
  • 2) wiceprzewodniczącego Federacji,
  • 3) członków Zgromadzenia Delegatów Związkowych,
  • 4) członków Komisji Rewizyjnej.
 6. Uchwala statut i zmiany w statucie przygotowane w drodze konsultacji ze związkami członkowskimi w trybie § 21 ust. 4 i § 24 ust. 10.
 7. Określa czas i warunki ważności mandatu delegata na Zjazd w okresie kadencji.

§ 19.

 1. W Zjeździe, z głosem decydującym biorą udział delegaci związków członkowskich wymienieni w § 13 ust. 2.
 2. Każdy związek członkowski jest uprawniony do uczestnictwa w Zjeździe z równą liczbą delegatów. W głosowaniach związek członkowski dysponuje jednym głosem.
 3. Zasady i warunki uczestnictwa w Zjeździe Związków Członkowskich określa Prezydium Zgromadzenia.
 4. Zjazd Związków Członkowskich jest prawomocny jeżeli bierze w nim udział ponad połowa uprawnionych związków członkowskich reprezentowanych przez desygnowanych delegatów.

Rozdział VIII. Zgromadzenie Delegatów Związkowych.

§ 20.

 1. W okresie pomiędzy Zjazdami Związków Członkowskich naczelnym organem Federacji jest Zgromadzenie Delegatów Związkowych, w skład którego wchodzą:
  – przewodniczący i wiceprzewodniczący Federacji,
  – reprezentanci związków członkowskich wybrani na Zjeździe w trybie określonym w § 13 i § 18 ust. 3, 4, 5,
  – przedstawiciele związków członkowskich powołani do Zgromadzenia Delegatów w trybie określonym w ust. 2 i 3.
 2. Zgromadzenie Delegatów Związkowych z przyczyn określonych w § 22 i § 33 ust. 7, może powołać do swego składu osobowego przedstawicieli związków członkowskich z właściwego środowiska zawodowego. Przepisy § 13 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 3. W przypadkach określonych w ust. 2 Zgromadzenie Delegatów Związkowych podejmuje uchwałę o powiększeniu lub uzupełnieniu swego składu osobowego.
 4. Posiedzenia Zgromadzenia Delegatów Związkowych zwołuje Prezydium Zgromadzenia zgodnie z potrzebami, co najmniej 1 raz w roku.

§ 21.

Zgromadzenie Delegatów Związkowych realizuje program i uchwały Zjazdu Związków Członkowskich oraz podejmuje wszelkie niezastrzeżone dla Zjazdu postanowienia, a w szczególności:

 1. Uchwala budżet, zatwierdza bilanse, określa wysokość składki członkowskiej na rzecz Federacji, decyduje o sprawach majątkowych i inwestycyjnych przekraczających zakres zwykłego zarządu.
 2. Decyduje o przystąpieniu Federacji do krajowych i międzynarodowych zrzeszeń związkowych.
 3. Określa liczbę członków Prezydium Zgromadzenia, dokonuje ich wyboru ze swego składu osobowego. Ustala zasady honorowania finansowego wiceprzewodniczących i pozostałych członków Prezydium Zgromadzenia.
 4. Nadzoruje działalność Prezydium Zgromadzenia, ocenia i podejmuje decyzje o zatwierdzeniu jego sprawozdań oraz propozycji zmian w Statucie zgłoszonych przez Prezydium w trybie § 24 ust. 10 Statutu Federacji.
 5. Rozpatruje i rozstrzyga ostatecznie sprawy odwołań związków członkowskich, z zastrzeżeniem § 32 ust. 3.
 6. Realizuje zalecenia i wnioski Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem § 28.
 7. Określa kierunki działalności wydawniczej Federacji.
 8. Podejmuje decyzje o uzupełnieniu swego składu osobowego zgodnie z przepisami § 20 ust. 2 i 3.
 9. Uchwala regulamin obrad Zgromadzenia oraz zatwierdza regulamin, o którym mowa w § 26 ust. 9. Przepis § 21 ust. 10 stosuje się odpowiednio.
 10. Dokonuje wykładni przepisów statutu w porozumieniu z Komisją Rewizyjną.

§ 22.

Związek członkowski, działający w środowisku zawodowym dotychczas w Zgromadzeniu Delegatów Związkowych nie reprezentowanym, który przystąpił do Federacji w okresie pomiędzy Zjazdami, ma prawo desygnować do Zgromadzenia swego przedstawiciela. Przepisy § 13 ust. 2 i § 20 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział IX. Prezydium Zgromadzenia.

§ 23.

 1. W skład Prezydium Zgromadzenia wchodzą:
  • 1) przewodniczący Federacji – jako przewodniczący Prezydium,
  • 2) wiceprzewodniczący Federacji – jako wiceprzewodniczący Prezydium,
  • 3) członkowie Prezydium.
 2. Prezydium Zgromadzenia zobowiązane jest do przestrzegania uchwał Zgromadzenia Delegatów Związkowych i określonych przez Zgromadzenie kierunków działania.

§ 24.

Prezydium Zgromadzenia podejmuje uchwały i decyzje we wszystkich sprawach bieżących, a w szczególności:

 1. Zawiera i wypowiada układy zbiorowe, protokoły dodatkowe, regulaminy i porozumienia dotyczące warunków pracy, płac, warunków socjalno-bytowych oraz innych spraw wynikających ze stosunku pracy. Przy podejmowaniu decyzji w wymienionych sprawach, Prezydium Zgromadzenia obowiązuje tryb postępowania określony w § 15.
 2. Rozpatruje wnioski oraz podejmuje uchwały i decyzje w sprawach:
  • 1) akcji protestacyjnych i strajków ogłaszanych przez Federację,
  • 2) sporów zbiorowych, akcji protestacyjnych i strajków zakładowych zgłaszanych do Federacji przez związki członkowskie.
  • Przy podejmowaniu decyzji w powyższych sprawach obowiązuje tryb postępowania określony w § 15.
 3. Podejmuje uchwały w sprawach:
  • 1)      przyjęcia do Federacji
  • 2)      wydalenia z Federacji
  • 3)      zastosowania środków dyscyplinujących
  • 4)      przyznania ulg i prolongat
  • 5)      wykorzystania środków zgromadzonych w funduszu strajkowym Federacji.
 1. Wykonuje uprawnienia określone w przepisach prawa pracy w zakresie ochrony praw pracowniczych osób pełniących związkowe funkcje z wyboru w związkach członkowskich i organach Federacji.
 2. Wykonywanie uprawnień określonych w ust. 4 Prezydium Zgromadzenia może powierzać właściwym związkom członkowskim, komisjom i zespołom oraz członkom organów statutowych Federacji. W takim przypadku określone podmioty działają z upoważnienia i w imieniu Prezydium Zgromadzenia.
 1. Określa:
  • 1) organizacyjne zasady funkcjonowania, obsadę etatową biura i agend Federacji oraz zasady wynagradzania pracowników etatowych, doradców i ekspertów,
  • 2) zasady i wysokość wynagrodzenia przewodniczącego Federacji; – Wnioski w sprawach wymienionych w pkt. 1 oraz § 21 ust. 3 składa do Prezydium Zgromadzenia, przewodniczący Federacji.
 2. Nadzoruje pracę biura i agend Federacji.
 3. Wykonuje czynności zastrzeżone dla Prezydium Zgromadzenia w§ 37 ust. 3. pkt. 2.
 4. Zwołuje posiedzenia Zgromadzenia Delegatów Związkowych i Zjazdy Związków Członkowskich.
 5. Przeprowadza ze związkami członkowskimi konsultacje w sprawie statutu Federacji i przedkłada wyniki konsultacji Zgromadzeniu Delegatów Związkowych.
 6. Przygotowuje projekty ordynacji wyborczej oraz regulaminów organizacyjno-porządkowych na Zjazd Związków Członkowskich, które przedkłada Zjazdowi do uchwalenia.
 7. Realizuje zalecenia i wnioski Komisji Rewizyjnej, adresowane do Prezydium Zgromadzeniaz zastrzeżeniem § 28.
 8. Składa przed Zgromadzeniem Delegatów Związkowych sprawozdania ze swojej działalności.
 9. Uchwala regulamin obrad Prezydium.

§ 25.

 1. Posiedzenia Prezydium Zgromadzenia zwołuje przewodniczący Federacji zgodnie z potrzebami, lecz co najmniej jeden raz w kwartale.
 2. W celu umożliwienia ciągłości funkcjonowania Prezydium Zgromadzenia, przewodniczący Federacji (przewodniczący Prezydium) powinien wprowadzać rozwiązania organizacyjne, zapewniające bieżący kontakt członków Prezydium ze związkami członkowskimi i biurem Federacji.
 3. Wobec pracowników zatrudnionych w Federacji – pracodawcą, w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, jest przewodniczący Federacji.

Rozdział X. Komisja Rewizyjna.

§ 26.

Komisja Rewizyjna wybrana przez Zjazd Związków Członkowskich sprawuje kontrolę nad działalnością organów Federacji wymienionych w § 16 ust.1 pkt. 2,3, a w szczególności:

 1. Kontroluje realizację uchwał i decyzji dotyczących działalności merytorycznej oraz gospodarki finansowej i materiałowej.
 2. Kontroluje działalność agend Federacji.
 3. Ocenia projekty preliminarzy budżetowych i planów działalności gospodarczej oraz bilansów i sprawozdań finansowych z realizacji budżetów i zadań gospodarczych oraz przedkłada organom Federacji uwagi i wnioski wynikające z tych ocen.
 4. Przedkłada organom Federacji informacje ze swej działalności oraz zalecenia i wnioski wynikające z dokonanych ustaleń kontrolnych.
 5. Współdziała z komisjami rewizyjnymi związków członkowskich w zakresie kontroli realizacji uchwał organów Federacji i przepisów jej statutu.
 6. Wybiera ze swego składu osobowego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 7. Wykonuje czynności zastrzeżone dla Komisji Rewizyjnej w § 32 ust. 3 i § 33 ust. 5,6.
 8. Składa Zjazdowi Związków Członkowskich sprawozdanie ze swej działalności w okresie kadencji i wnioskuje w sprawach absolutorium dla ustępujących organów Federacji.
 9. Uchwala regulamin określający zasady działania Komisji Rewizyjnej.

§ 27.

Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zgromadzenia Delegatów Związkowych i Prezydium Zgromadzenia.

§ 28.

Każdy organ Federacji obowiązany jest ustosunkować się do ustaleń, wniosków, uwag i zaleceń Komisji Rewizyjnej.

 Rozdział XI. Komisje i zespoły.

§ 29.

 1. Prezydium Zgromadzenia z inicjatywy własnej lub na wniosek związków członkowskich może powoływać komisje i zespoły.
 2. Komisje i zespoły są powoływane w sprawach dotyczących praw i interesów Federacji określonych w jej statucie.
 3. Do komisji i zespołów mogą być powoływani: członkowie organów Federacji i jej związków członkowskich. Komisje i zespoły mogą korzystać z pomocy ekspertów i doradców.
 4. Komisje i zespoły działają w granicach upoważnienia udzielonego przez Prezydium Zgromadzenia.
 5. Komisje i zespoły składają Prezydium Zgromadzenia sprawozdania z przebiegu i wykonania powierzonych im zadań.
 6. Nadzór nad działalnością komisji i zespołów sprawuje przewodniczący Federacji lub z jego upoważnienia członek Prezydium Zgromadzenia.

 Rozdział XII. Reprezentacja Federacji.

§ 30.

 1. Do reprezentowania Federacji są uprawnieni:
  • 1) przewodniczący Federacji,
  • 2) wiceprzewodniczący Federacji,
  • 3) inne osoby w granicach upoważnienia udzielonego przez  przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Federacji.
 2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest łączne działanie dwóch osób, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Federacji oraz osoby upoważnionej przez Prezydium Zgromadzenia.

Rozdział XIII. Członkowie organów Federacji.

§ 31.

 1. Członek organów Federacji jest obowiązany:
  • 1) uczestniczyć w pracach organów, komisji i zespołów do których został wybrany łub powołany,
  • 2) wykonywać obowiązki i zadania powierzone do indywidualnej realizacji,
  • 3) przestrzegać regulaminów określających organizacyjno-porządkowe zasady funkcjonowania organów, komisji i zespołów Federacji.

§ 32.

 1. Każdy członek organów Federacji niezależnie od pełnionych w nich funkcji może być odwołany lub zawieszony gdy działa niezgodnie ze statutem Federacji, narusza jej obowiązujące uchwały oraz gdy popełnia czyny sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
 2. Odwołanie lub zawieszenie następuje po wysłuchaniu osoby wymienionej w ust. 1:
  • 1) na wniosek właściwego organu Federacji – przez macierzysty związek osoby zainteresowanej – w trybie określonym statutem tego związku,
  • 2) na wniosek macierzystego związku osoby zainteresowanej – przez właściwy organ Federacji w drodze stosownej uchwały.
 3. W przypadkach spraw spornych, wynikających z trybu postępowania określonego w ust. 2, oraz gdy wniosek dotyczy:
  • 1)przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Federacji – o odwołaniu lub zawieszeniu decyduje Zgromadzenie Delegatów Związkowych wspólnie z Komisją Rewizyjną;
  • 2)przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej – o odwołaniu lub zawieszeniu decyduje Komisja Rewizyjna wspólnie ze Zgromadzeniem Delegatów Związkowych.
 1. Postanowienia organów Federacji w sprawach wymienionych w ust. 3 są ostateczne.

§ 33.

 1. Mandat członka organów Federacji wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
  • 1) rezygnacji  z mandatu,
  • 2) utraty statusu członka związku zawodowego zrzeszonego w Federacji,
  • 3) odwołania w trybie określonym w § 32,
  • 4) wydalenia lub wystąpienia z Federacji macierzystego związku członkowskiego w trybie § 10 ust. 4,5,6,
  • 5) utraty praw publicznych lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych,
  • 6) zmiany miejsca pracy, jeżeli ma to wpływ na sprawowanie mandatu, a także długotrwałej niemożności sprawowania mandatu,
  • 7) wyjazdu zagranicę na pobyt dłuższy od 12 miesięcy, o ile nie jest on spowodowany decyzją organów Federacji,
  • 8) śmierci.
 2. Za zgodą Zgromadzenia Delegatów przypadki określone w ust. 1 pkt. 4 nie mają wpływu na sprawowanie mandatu przez:
  • 1) przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Federacji,
  • 2) przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 3. Wygaśniecie mandatu z przyczyn określonych w ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 2:
  • 1) członków Zgromadzenia Delegatów Związkowych i Prezydium Zgromadzenia (w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Federacji) – stwierdza Prezydium Zgromadzenia,
  • 2) członków Komisji Rewizyjnej (w tym jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego) – stwierdza Komisja Rewizyjna.
 4. W przypadku wygaśnięcia, przed upływem kadencji mandatu przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Federacji, Zgromadzenie Delegatów Związkowych uprawnione jest do wyboru  przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego spośród członków Zgromadzenia.
 5. W przypadku wygaśnięcia, przed upływem kadencji mandatu przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
  • 1) jeżeli liczba pozostałych członków Komisji Rewizyjnej wynosi co najmniej połowę jej pełnego składu osobowego – Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego spośród członków tej Komisji,
  • 2) jeżeli liczba pozostałych członków Komisji Rewizyjnej jest mniejsza od połowy jej pełnego składu osobowego, wyboru przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego dokonuje Komisja Rewizyjna spośród członków tej Komisji, której skład osobowy został uzupełniony w trybie określonym w ust. 6.
 6. W przypadku wygaśnięcia, przed upływem kadencji z przyczyn określonych w ust. 1, mandatu członka Komisji Rewizyjnej na jego miejsce Komisja Rewizyjna wybiera osobę wskazaną przez organizacje członkowskie z środowiska zawodowego, które utraciło mandat w Komisji.
 7. W przypadku wygaśnięcia, przed upływem kadencji, z przyczyn określonych w ust. 1 mandatu członka Zgromadzenia Delegatów Związkowych, decyzję o uzupełnieniu zwolnionego miejsca mandatowego i trybie postępowania w tym zakresie podejmuje Zgromadzenie Delegatów Związkowych odpowiednio do przepisów § 20 ust. 2 i 3.

Rozdział XIV. Członkostwo honorowe Federacji.

§ 34.

 1. Szczególnym rodzajem członkostwa Federacji jest członkostwo honorowe.
 2. Tytuł Członka Honorowego Federacji ZZPKiS przyznawany jest osobom cieszącym się uznanym autorytetem w dziedzinie kultury i sztuki, działalności naukowej, publicznej i społecznej.
 3. Tytuł Członka Honorowego Federacji ZZPKiS przyznawany jest przez Prezydium Zgromadzenia.
 4. Członkowie honorowi otrzymują dyplom członka honorowego Federacji i plakietkę “Zasłużony dla Związku”.
 5. Członkowie honorowi mogą być zapraszani na posiedzenia organów Federacji poświęcone szczególnie ważnym sprawom oraz na spotkania, uroczystości i imprezy organizowane przez Federację lub z udziałem jej przedstawicieli.
 6. Członkowie honorowi mają prawo głosu doradczego w sprawach związanych z działalnością Federacji.

Rozdział XV. Majątek Federacji

§ 35.

 1. Majątek Federacji mogą stanowić: nieruchomości, ruchomości, akcje, udziały, prawa, środki pieniężne i papiery wartościowe.
 2. Majątek Federacji powstaje z wpłat związków członkowskich, działalności gospodarczej i innych wpływów (dotacji, subwencji, darowizn i zapisów).
 3. Przyjęcie dotacji, subwencji, darowizn i zapisów wymaga zgody Prezydium Zgromadzenia i nie może być uzależnione od warunków sprzecznych z celami i zadaniami Federacji.

§ 36.

 1. Fundusze Federacji przeznaczone są na jej działalność statutową.
 2. Składki na rzecz Federacji wpłacane przez związki członkowskie w obowiązującej wysokości nie podlegają zwrotowi.

§ 37.

 1. Zasady działalności gospodarczej Federacji określa Zgromadzenie Delegatów Związkowych.
 2. Podstawę gospodarki finansowej Federacji stanowią roczne preliminarze budżetowe uchwalane przez Zgromadzenie Delegatów Związkowych.
 3. Uchwały i decyzje w sprawach nabywania i zbywania:
  • 1)      nieruchomości – podejmuje Zgromadzenie Delegatów Związkowych;
  • 2)      innych środków trwałych – podejmują Prezydium Zgromadzenia lub przewodniczący Federacji, z zastrzeżeniem § 21 ust. 1.

Rozdział XVI. Postanowienia końcowe

§ 38.

 1. Odznakami zewnętrznymi Federacji są:
  – sztandar,
  – godło Federacji,
  – srebrna i złota odznaka honorowa “Zasłużony Działacz Związkowy Kultury i Sztuki”,
  – plakietka “Zasłużony dla Związku”.
  Wzory odznak ustala Prezydium Zgromadzenia.
 2. Zasady i tryb nadawania odznak i tytułów honorowych Federacji określa regulamin uchwalany przez Zgromadzenie Delegatów Związkowych.

§ 39.

 1. Rozwiązanie Federacji może nastąpić na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu Związków Członkowskich zwołanego na podstawie § 17 ust. 3 i § 15Statutu Federacji w obecności co najmniej 3/4 delegatów uczestniczących w Zjeździe i 4/5 oddanych głosów ważnych.
 2. Czynności związane z likwidacją Federacji dokonuje komisja likwidacyjna powołana przez Nadzwyczajny Zjazd Związków Członkowskich.
 3. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych komisja likwidacyjna sporządza sprawozdanie, które składa we właściwym sądzie.

§ 40.

Statut wchodzi w życie z datą zarejestrowania, z mocą obowiązującą od daty uchwalenia przez Zjazd Związków Członkowskich.

Warszawa, 11 czerwca 2023r.