RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Federację Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), a także ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2019 roku, poz.1781) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 • w celu realizacji działań statutowych, wypełniania obowiązków statutowych i prawnych ciążących na Federacji ZZPKiS,
 • w celach statystycznych,
 • w celach uwierzytelniających,
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyznaczeni pracownicy i współpracownicy Administratora danych osobowych.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  • W związku z przetwarzaniem przez FZZPKiS Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo:
   • dostępu do swoich danych osobowych,
   • sprostowania swoich danych osobowych,
   • usunięcia swoich danych osobowych,
   • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
   • cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
   • przenoszenia swoich danych osobowych,
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.

Niezależnie od powyższego przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.
 • Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać elektronicznie na adres e-mail: federacja@fzzpkis.pl  lub pisemnie pocztą, na adres wskazany na stronie. Informujemy, że wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pomocy i usług świadczonych przez FZZPKiS, a także realizację praw związanych z przynależnością do FZZPKiS.