Jak przystąpić do Federacji

Członkiem Federacji może zostać zakładowa, międzyzakładowa lub terytorialna organizacja związkowa i zawodowa, posiadająca osobowość prawną, działająca w instytucjach kultury, instytucjach artystycznych, mediach lub szkolnictwie artystycznym.

Związek zawodowy może przystąpić do Federacji przyjmując uchwałę właściwego organu statutowego o wstąpieniu w szeregi FZZPKiS.

Warunkiem umożliwiającym przyjęcie jest złożenie do Biura Federacji ZZPKiS aktualnej dokumentacji rejestrowej i statutowej związku.

Wykaz niezbędnych dokumentów :

  • Aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego;
  • Uchwała walnego zebrania o przystąpieniu do Federacji; (POBIERZ)
  • Protokół z ostatniego zebrania wyborczego organów związku zawodowego zawierający skład osobowy Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  • Obowiązujący Statut;
  • Ankieta statystyczna;
  • Informacja o liczbie członków związku objętych ustawową ochroną stosunku pracy zawierająca funkcje związkowe tych osób, a w przypadku organizacji międzyzakładowej, także ich miejsce pracy.

Organizacja związkowa staje się związkiem członkowskim Federacji z chwilą podjęcia stosownej uchwały przez Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych.