Dołącz do nas

Dlaczego warto przystąpić do związku zawodowego ?

Związki zawodowe to dobrowolne i samorządne organizacje powoływane przez pracowników w zakładzie pracy. Związki zawodowe są niezależne w swojej działalności statutowej od pracodawców, organów administracji państwowej i samorządowej oraz od innych działających organizacji. Przystąpienie do związku zawodowego jest konstytucyjnym, niezbywalnym prawem każdego pracownika. Jeśli w odpowiedzi na aktywność związkową pracodawca podejmie działania skierowane przeciwko Tobie lub Twoim koleżankom i kolegom – jest to bezprawne i nielegalne !

Podstawowym zadaniem związków zawodowych jest reprezentowanie i obrona praw i godności oraz interesów zawodowych, materialnych i moralnych ludzi pracy, zarówno zbiorowych jak i indywidualnych.

W swoim działaniu związki zawodowe dążą do:

  • poprawy warunków pracy,
  • bezpieczeństwa i stabilizacji pracy,
  • przestrzegania prawa pracy,
  • rozwiązywania problemów w sposób jawny i niekonfliktowy,
  • ochrony przed dyskryminacją i nękaniem w pracy,
  • pomocy prawnej i materialnej swoim członkom,
  • pozyskania wyższych wynagrodzeń dla pracowników.

Związki zawodowe stanowią reprezentację pracowników w kontaktach z pracodawcą i współuczestniczą w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku. Działając w pojedynkę masz niewielką siłę przebicia i ograniczone możliwości decydowania. Będąc w związku zawodowym, poprzez działanie z mocy prawa i mówienie wspólnym głosem, można zdziałać dużo więcej.