Federacja

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki jest ogólnokrajową, reprezentatywną organizacją związkową, która na zasadach dobrowolności zrzesza zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe reprezentujące sześć środowisk zawodowych:

  • biblioteki
  • domy kultury
  • instytucje artystyczne ( teatry, opery, filharmonie)
  • kinematografię
  • muzea
  • szkolnictwo artystyczne

Każde środowisko ma swoich przedstawicieli w organach statutowych FZZPKIS, którymi są: Zgromadzenie Delegatów Związkowych i jego Prezydium oraz Komisja Rewizyjna. Najwyższym organem Federacji jest Zjazd Związków Członkowskich.

Federacja w swojej działalności statutowej jest samorządna i niezależna od administracji państwowej, samorządu terytorialnego, pracodawców i ich organizacji oraz innych podmiotów prawnych. Naszym celem jest reprezentowanie oraz obrona praw i interesów społeczno – zawodowych i socjalnych członków organizacji związkowych zrzeszonych w FZZPKiS. Przedstawiciele Federacji biorą czynny udział w opiniowaniu i tworzeniu aktów prawnych dbając, by głos związkowców kultury był słyszany i skuteczny.

W sprawach związanych z realizacją celów i zadań statutowych podejmujemy partnerskie współdziałania z krajowymi i zagranicznymi centralami i organizacjami związkowymi. Federacja należy do jednej z trzech działających w Polsce centrali związkowych – Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych – uznanych za reprezentatywne w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Jesteśmy też członkiem międzynarodowej organizacji UNI Global Union reprezentującej ponad 20 milionów pracowników w 150 krajach.

Kilka razy w roku, w wersji papierowej i elektronicznej, wydajemy Serwis Informacyjny, w którym dokumentujemy swoją działalność. Na bieżąco zamieszczamy opinie, wystąpienia, interwencje i porady prawne uzyskiwane od radcy prawnego, pozostającego do dyspozycji członków związków zrzeszonych w naszej organizacji podczas stałych dyżurów w siedzibie Federacji.

W 2019 roku świętowaliśmy Jubileusz 100 – lecia istnienia w Polsce organizacji związkowych w kulturze, a przesłanie naszych założycieli wciąż pozostaje aktualne:

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki jednoczy obronę interesów pracowniczych z troską o kulturę narodową, jej powszechność i społeczne rezultaty urzeczywistniania.