Czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

W ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej znajdują się regulacje szczególne dotyczące czasu pracy pracowników instytucji kultury w stosunku do regulacji KP.

Odrębności te dotyczą:

  • Wydłużonego do 12 miesięcy czasu rozliczeniowego (art. 26b ust. 1 ustawy); 
  • Ustalania rozkładu czasu pracy na okresy nie krótsze niż 2 tygodnie (art. 26b ust. 3 ustawy);
  • Możliwości pracy w przerywanym systemie czasu pracy oraz łączenia go
    z równoważnym systemem czasu pracy (art. 26c ust. 1-3 ustawy);
  • Możliwości udzielania dni wolnych od pracy łącznie z urlopem wypoczynkowym (art. 26d ustawy);
  • Dopuszczalności pracy w niedziele jako wyjątek od reguły wynikającej z art. 151(12) zd. 1 Kodeksu pracy (art. 26e ustawy).

W pozostałym nieuregulowanym zakresie należy stosować ogólne przepisy Kodeksu pracy dotyczące czasu pracy.