Dnia 9 października 2023r. odbyło się I posiedzenie Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych w nowej kadencji, które przebiegało wg następującego porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia oraz powitanie nowo wybranych członków Prezydium ZDZ i przedstawicieli KR.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Uchwalenie Regulaminu obrad Prezydium ZDZ.

4. Sprawozdanie z działalności Federacji za okres VI – IX 2023r.

5. Wytyczne programowo – organizacyjne na lata 2023 – 2027 – uwagi do realizacji. 

6. Podsumowanie i rozliczenie finansowe X Zjazdu. 

7. Informacja z wykonania preliminarza budżetowego za 9 miesięcy, ankiety i składki członkowskie, wynagrodzenia pracowników biura i impresariatu.

8. Organizowanie – nowe związki członkowskie, propozycja szkolenia.

9. Podjęcie Uchwały w spr. przyznania odznaczeń zasłużonym związkowcom.

10. Sprawy wniesione.

11. Zakończenie obrad.