Dnia 20 listopada 2023r. odbyło się, w siedzibie Federacji, II posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które przebiegło wg następującego porządku:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Zatwierdzenie protokołu z I posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11.06.2023r. 

3. Wybór Protokolanta (Sekretarza) posiedzenia.

4. Przyjęcie planu pracy i tematyki posiedzeń Komisji oraz planu kontroli.

5. Omówienie stanu finansów Federacji, wykonania preliminarza budżetowego w roku bieżącym (zaproszona Księgowa Federacji).

6. Analiza stanu Związków Członkowskich (dokumentacja, ilość członków). 

7. Sprawy wniesione.

8. Uchwały.

9. Zakończenie obrad.