Na podstawie § 24 ust. 9 Statutu Federacji, Prezydium ZDZ zwołało II posiedzenie Zgromadzenia Delegatów Związkowych, które odbyło się w dniu 18 marca 2024r. o godz. 12.00 w siedzibie FZZPKiS przy ul. Żelaznej 67 lok. 66.

Zaplanowany porządek obrad obejmował :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór przewodniczącego obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z I posiedzenia ZDZ.
 5. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Federacji za okres 10.06.2023r. – 29.02.2024r.
 6. Przedstawienie realizacji preliminarza finansowego oraz wyników bilansowych za rok 2023.
 7. Wysłuchanie oceny i uwag Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdań i bilansu za rok 2023.
 8. Przyjęcie Uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego i bilansu FZZPKiS za rok 2023.
 9. Uchwalenie preliminarza budżetowego FZZPKiS na 2024 r.
 10. Składki członkowskie – podjęcie uchwały o podwyższeniu wysokości składki.
 11. Archiwum Akt Nowych – wystąpienie zaproszonego przedstawiciela .
 12. Sprawy bieżące i wniesione. 
 13. Zakończenie obrad.

W spotkaniu wziął także udział prawnik Krzysztof Lisowski.

Członkowie ZDZ i KR, podczas skromnej uroczystości, uczcili jubileusz 40-lecia powstania Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki. Jubilatce życzono dalszych, długich lat aktywnego działania na rzecz pracowników.