Dnia 26 czerwca odbyło się III posiedzenie Prezydium ZDZ, w którym wzięły udział 4 osoby stacjonarnie oraz 1 osoba online. Spotkanie przebiegało według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Prezydium ZDZ i KR.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z II posiedzenia Prezydium ZDZ.
 4. Sprawozdanie z działalności merytorycznej za okres III 2024 – VI 2024:
 • przekazywanie związkom członkowskim do zaopiniowania projektów ustaw,
 • interwencje w instytucjach kultury,
 • posiedzenia w OPZZ,
 • spotkanie z posłanką – współpraca , petycja, interpelacje, akcja solidarnościowa,
 • petycja do MKiDN i MRPiPS,
 • współpraca z prawnikiem,
 • rozmowa do artykułu w Rzeczpospolitej,
 • reprezentacja Federacji,
 • ustalenie planu na II półrocze – spotkanie z ministrą, szkolenia, projekt, posiedzenia.
 1. Informacja z wykonania preliminarza budżetowego za 4 miesiące, ankiety i składki członkowskie:
 • przyjęcie nowego związku,
 • podwyżka pensji minimalnej.
 1. Darowizna na rzecz Archiwum Akt Nowych – wizyta w AAN i rozmowa z dyrektorem.
 2. Współpraca z COZZ, projekty finansowane z UNI MEI:
 • ustalenie planu działania na najbliższy rok – szkolenie członków, założenie zz dla samozatrudnionych,
 • projekt dot. organizowania atypowych pracowników,
 • udział w 2 szkoleniach: Paryż, Helsinki.
 1. Sprawy wniesione.
 • odznaczenia OPZZ,
 • udział w obchodach 40-lecia.
 1. Zakończenie obrad.