W dniach 15 – 16 grudnia 2022 r. w Ożarowie Mazowieckim odbył się X Kongres OPZZ, podczas którego dokonano wyboru nowego Przewodniczącego Porozumienia. Przewodniczącym OPZZ na lata 2022 – 2027 został Piotr Ostrowski. GRATULUJEMY!!!!
Federację ZZPKiS reprezentowali: Jerzy Doliński – wiceprzewodniczący FZZPKiS oraz Romuald Rykiert – członek Prezydium ZDZ.


Sprawozdanie z obrad X Kongresu OPZZ.

23 stycznia 2023

​W dniach 15 – 16 grudnia 2022r. w Ożarowie Mazowieckim odbyły się obrady X Kongresu OPZZ pod wiodącym hasłem Wspólnie dla lepszej przyszłości”. Celem Kongresu było podsumowanie mijającej kadencji, przygotowanie programu działalności na lata 2022 – 2027, oraz dokonanie wyboru władz.  

​Uczestnikami spotkania byli Delegaci wybrani i zaakceptowani na zebraniach branżowych. Federację ZZPKiS reprezentowali Jerzy Doliński Romuald Rykiert. Pierwszego dnia Kongresu, po otwarciu i powitaniu Delegatów i Gości, zatwierdzeniu Prezydium, Protokołów, Porządku obrad i właściwych do przeprowadzenia Kongresu i wyborów Komisji, Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski złożył sprawozdanie z działalności w mijającej kadencji, a następnie kolejne sprawozdanie wygłosił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Po ważnym, podsumowującym wystąpieniu głos zabrali goście – Posłowie Lewicy i KO, Minister Prezydencki Łukasz Rzepecki, a także przedstawiciel Międzynarodowej Organizacji Pracy. Po przerwie nastąpiły zgłoszenia i przedstawienie kandydatów na Przewodniczącego OPZZ oraz Komisji Rewizyjnej. Starania o przewodnictwo zgłosili: Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski oraz Wiceprzewodniczący Piotr Ostrowski. Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłosiło się troje kandydatów. Sam akt wyborczy odbył się nie bez kontrowersji. Komisja Skrutacyjna rozprowadziła karty do głosowania bez sprawdzenia prawomocności Delegatów, grupowo, słowem – bałaganiarstwo! Po wielu sprzeciwach i wyjaśnieniach głosowanie odbyło się imiennie i trwało niestety bardzo długo. Oczekując na wyniki wyborów Delegaci wysłuchali wystąpień reprezentantów branż. Po długim oczekiwaniu Komisja Skrutacyjna ogłosiła werdykt – Przewodniczącym OPZZ na kolejną kadencję został Piotr Ostrowski wyprzedzając o 30 głosów Andrzeja Radzikowskiego. 

​Drugi dzień Kongresu rozpoczął się od wystąpień zaproszonych gości (związkowców z Ukrainy i Niemiec) oraz dalszych wystąpień Przewodniczących branż, po których Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił (przygotowane wcześniej przez środowiska) projekty uchwał w sprawie zmian w Statucie OPZZ. Ma to usprawnić i poprawić skuteczność i racjonalność wyborów. Istotną zmianą zapisu w Statucie jest przedłużenie kadencji organów OPZZ na okres 5 lat. Rekomendowane zmiany zostały przegłosowane bez sprzeciwu. Kolejną głosowaną Uchwałą, po wystąpieniu Przewodniczącego Komisji Programowej, było przyjęcie Programu OPZZ na lata 2022 – 2027 (praktycznie bez dyskusji).  Zawiera on kilka istotnych propozycji dla ruchu związkowego. Najważniejszym celem, do którego powinno się dążyć jest tworzenie warunków dla realnego wzrostu wynagrodzeń z jednoczesnym ograniczeniem rozpiętości dochodowych.

Inne cele:

– dążenie do zmniejszenia tygodniowego czasu pracy,

– upowszechnianie zatrudnienia w ramach stosunku pracy,

– systematyczne zwiększanie dostępności do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,

– domaganie się nowoczesnej i dobrze zorganizowanej i finansowanej edukacji,

– dbanie o stabilność systemu ubezpieczeń społecznych,

– działanie na rzecz godnych emerytur i rent,

– wzmocnienie starań związanych z tworzeniem Układów Zbiorowych Pracy,

– wspieranie rozwoju polityki mieszkaniowej,

– wzmacnianie równości szans dla osób z niepełnosprawnością,

– rozszerzenie bazy związkowej,

– zwiększenie ochrony urzędów związkowych i prawidłowe działanie Sądów Pracy,

– działanie na rzecz umacniania związkowych reprezentacji.

Z problemów szerszych:

– dbanie o przestrzeganie praw człowieka,

– promocja dorobku międzynarodowej organizacji pracy,

– dążenie do ściślejszej integracji społecznej Unii Europejskiej,

– wzmocnienie działań związanych  z polityką klimatyczną.

​Reasumując. Ruch związkowy, a więc również OPZZ powinien zajmować się zarówno sprawami życia codziennego jak i nieco szerszymi problemami ludzi pracy. Program przyjęto bez sprzeciwu. 

​Kongres zakończono przed planowanym czasem.

​​​​​​​​​Jerzy Doliński