​W odpowiedzi na pytanie o wyjaśnienie zasad określania trwania okresu ochronnego działaczy związkowych, wyjaśniam jak następuje. 

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 854 t.j.) ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych przysługuje przez okres określony uchwałą zarządu, a po jego upływie – dodatkowo przez czas odpowiadający połowie okresu określonego uchwałą, nie dłużej jednak niż rok po jego upływie.

W informacji dla pracodawcy należy jednoznacznie określić okres trwania ochrony wynikający z uchwały zarządu, np. „Ochrona XY przysługuje przez okres wskazany w uchwale zarządu od _________ do __________”. Dodatkowa ochrona wynika z ustawy, nie zaś z uchwały zarządu. 

Uchwała zarządu związku wskazująca osobę podlegającą szczególnej ochronie oraz czas trwania tej ochrony (okres ochrony może zostać skrócony lub wydłużony), może być zmieniona.

Zgodnie z orzecznictwem sądowym „Działacze związkowi, objęci ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy w okresie po ustaniu kadencji, nie są wliczani do limitu osób chronionych, o których mowa w art. 32 ust. 3 lub 4 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Zarząd organizacji związkowej może odebrać ochronę określonemu pracownikowi lub pracownikom w tym znaczeniu, że wyznaczy inną grupę osób podlegających szczególnej ochronie i zgłosi ten fakt pracodawcy. Zmieni to jednak tylko gremium osób podlegających ochronie w okresie wynikającym z uchwały, natomiast nie wpłynie na odebranie ochrony za czas przypadający po zakończeniu ochrony, tj. za okres wynikający z art. 32 ust. 2 in fine u.z.z. z 1991 r. (…)”.

Jak wynika z powyższego, działacze związkowi objęci ochroną w okresie po ustaniu kadencji, nie są wliczani do limitu osób chronionych, o których mowa w art. 32 ust. 3 lub 4 u.z.z.

Magdalena Kossakowska

radca prawny ​