Zarząd zakładowej organizacji związkowej, reprezentatywnej w rozumieniu art. 25(3) ust. 1 lub 2 u.z.z., wskazuje pracodawcy osoby podlegające ochronie w liczbie nie większej niż liczba osób stanowiących kadrę kierowniczą u pracodawcy (metoda parytetowa) albo w zgodnie z metodą progresywną. Liczba chronionych osób wykonujących pracę zarobkową wzrasta, zgodnie z tą metodą, wraz z liczbą członków zakładowej organizacji związkowej.

Zarząd zakładowej organizacji związkowej, reprezentatywnej w rozumieniu art. 25(3) ust. 1 lub 2 u.z.z., zrzeszającej do 20 członków zatrudnionych przez pracodawcę ma prawo wskazać pracodawcy 2 osoby wykonujące pracę zarobkową podlegające ochronie. Jeżeli organizacja zrzesza więcej niż 20 członków zatrudnionych przez pracodawcę ma prawo wskazać, jako podlegające tej ochronie, 2 osoby wykonujące pracę zarobkową oraz dodatkowo: 

1) po jednej osobie wykonującej pracę zarobkową na każde rozpoczęte 10 członków tej organizacji zatrudnionych przez pracodawcę, w przedziale od 21 do 50 tych członków;

2) po jednej osobie wykonującej pracę zarobkową na każde rozpoczęte 20 członków tej organizacji zatrudnionych przez pracodawcę, w przedziale od 51 do 150 tych członków;

3) po jednej osobie wykonującej pracę zarobkową na każde rozpoczęte 30 członków tej organizacji zatrudnionych przez pracodawcę, w przedziale od 151 do 300 tych członków;

4) po jednej osobie wykonującej pracę zarobkową na każde rozpoczęte 40 członków tej organizacji zatrudnionych przez pracodawcę, w przedziale od 301 do 500 tych członków;

5) po jednej osobie wykonującej pracę zarobkową na każde rozpoczęte 50 członków tej organizacji zatrudnionych przez pracodawcę, w przedziale powyżej 500 tych członków. 

Ochrona w zakładowej organizacji związkowej, która nie ma statusu organizacji reprezentatywnej w rozumieniu art. 25(3) ust. 1 lub 2 u.z.z. przysługuje jednej osobie wykonującej pracę zarobkową wskazanej uchwałą zarządu tej organizacji.

W stosunku do międzyzakładowej organizacji związkowej, która co najmniej u jednego pracodawcy objętego jej działaniem zrzesza osoby wykonujące pracę zarobkową w liczbie wymaganej do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej zostały przewidziane cztery mechanizmy objęcia ochroną działaczy związkowych:

  1. według metody parytetowej
  2. według metody progresywnej
  3. według metody parytetowej plus 1 na 10
  4. według metody progresywnej plus 1 na 10

Jeżeli międzyzakładowa organizacja związkowa u żadnego pracodawcy objętego jej działaniem nie ma statusu organizacji reprezentatywnej w rozumieniu art. 25(3) ust. 1 lub 2 u.z.z., liczba osób wykonujących pracę zarobkową podlegających ochronie nie może być większa od liczby pracodawców objętych działaniem tej organizacji, którzy zatrudniają co najmniej 10 osób wykonujących pracę zarobkową będących jej członkami.