W dniu 21 lutego br. odbyło się posiedzenie Rady OPZZ, w której udział wzięła Przewodnicząca FZZPKiS. Na spotkanie zaproszono Ministrę Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszkę Dziemianowicz – Bąk, która przekazała informacje o pracach resortu dot.:

  • zasiłku pogrzebowego – zaplanowano nie tylko podwyżkę, ale także wprowadzenie corocznej waloryzacji świadczenia, aby jego wysokość nadążała za aktualnymi cenami związanymi z pochówkiem. Powstał też zamiar utworzenia zasiłku obejmującego szczególne sytuacje jak np. śmierć za granicą i potrzeba transportu zwłok do Polski,
  • wprowadzenia na stałe drugiej, wrześniowej waloryzacji emerytur, aby pobierający świadczenia nie musieli czekać do marca na dostosowanie wysokości emerytury do obowiązujących cen towarów i usług, 
  • ustawowego uregulowania świadczenia honorowego dla najstarszych osób, w wieku powyżej 100 lat, ustanowienia gwarancji prawnej w związku z rosnącą każdego roku liczbą stulatków , 
  • prowadzenia analiz, mających na celu wyjście z emerytur groszowych,
  • procedowania projektów obywatelskich dot. renty wdowiej i emerytur stażowych,
  • wdrażania europejskich standardów pracy,
  • włączania okresów pracy samozatrudnionych pracowników do stażu pracy,
  • wdrożenia dyrektyw UE dot. płacy minimalnej i układów zbiorowych,
  • aktywizowania dialogu społecznego.

Jednym z punktów porządku obrad było zaprezentowanie przez Dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ Norberta Kusiaka wyników przeprowadzonej przez OPZZ ankiety dot. dodatków wliczanych do płacy minimalnej. Z zebranych informacji wynika, że wiele dodatków nadal funkcjonuje w różnych branżach i wchodzi w skład wynagrodzenia minimalnego. Zaplanowano podjęcie aktywnych działań w 2024 roku na rzecz wyłączenia wszystkich dodatków tak, aby płaca minimalna stała się wynagrodzeniem zasadniczym.
Przewodnicząca Agnieszka Lachcik zabrała głos w sprawie funkcjonujących w sektorze kultury dodatków funkcyjnych i specjalnych, które zgodnie z zapisem Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej mogą być składową płacy minimalnej. Poinformowała też zebranych o otrzymanym z MKiDN piśmie dot. zwiększenia o 20% funduszu wynagrodzeń osobowych w instytucjach kultury prowadzonych lub współprowadzonych przez resort kultury, co nie jest jednoznaczne z przyznaniem podwyżek wszystkim pracownikom.