W dniu 21 czerwca br. odbyło się ostatnie, przedwakacyjne posiedzenie Rady OPZZ, w którym wzięła udział przewodnicząca FZZPKiS Agnieszka Lachcik. Spotkanie przebiegało wg zaproponowanego porządku obrad:

1.        Otwarcie posiedzenia.

2.        Prezentacja projektu porządku dziennego i jego zatwierdzenie.

3.        Powołanie Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.

4.        Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków z posiedzenia Rady OPZZ z dnia 15 marca 2023 r.

5.        Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania Związku Zawodowego KONTRA od uchwały Prezydium OPZZ z dnia 16 maja 2023 r. dotyczącej odmowy przyjęcia w/w związku do OPZZ.

6.        Podjęcie stanowiska w sprawie działań na rzecz zmiany ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

7.        Podjęcie stanowiska w sprawie wstrzymania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie decyzji środowiskowej dotyczącej kopalni i elektrowni Turów.

8.        Omówienie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa zawierającego Program Konwergencji wraz z prognozą podstawowych wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2024. Omówienie propozycji OPZZ w sprawie wzrostu wynagrodzeń, w tym płacy minimalnej i wynagrodzeń w sferze budżetowej oraz emerytur i rent w 2024 r. Informacja o: założeniach projektu budżetu państwa na rok 2024 oraz rządowej propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę i średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2024 r.

9.        Stan prac nad nowelizacją Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego oraz nad podziałem środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego.

10.    Propozycje OPZZ do zmian w prawie pracy.

11.    Informacja o wnioskach, rekomendacjach z debaty związkowo – eksperckiej OPZZ – “Maksymalna temperatura w miejscu pracy – czy to możliwe?”

12.    Działania OPZZ związane z implementacją dyrektywy o adekwatnym wynagrodzeniu minimalnym w UE.

13.    Informacja o X Kongresie Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych oraz 111 Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy.

14.    Omówienie założeń konkursu „Lato z OPZZ”

15.    Sprawy bieżące.

16.    Zamknięcie posiedzenia Rady OPZZ.