Dnia 6 marca 2024r., w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie, odbyło się posiedzenie  Zespołu  problemowego  ds.  Ubezpieczeń Społecznych Rady Dialogu Społecznego, w którym uczestniczyła przewodnicząca FZZPKiS.

Proponowany porządek obrad obejmował następujące tematy:

1. Omówienie propozycji do planu prac Zespołu w 2024 r. i harmonogramu jego spotkań.

2. Wniosek Konferencji Teatrów Muzycznych i Operowych.

3. Uchwała WRDS w Gdańsku z 25.01.2024 r. w sprawie poparcia apelu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec poselskiego (Klubu Parlamentarnego Lewicy) projektu ustawy: o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia emerytury stażowej.

5. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

6. Wniosek Pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego o wyrażenie opinii i zajęcie stanowiska w sprawie wdrożenia do polskiego porządku prawnego Konwencji o Pracy na Morzu, 2006 (MLC, 2006) w zakresie zabezpieczenia społecznego polskich marynarzy.

Przewodnicząca Federacji zabrała głos w punkcie drugim porządku obrad, popierając wniosek  pracodawców – dyrektorów instytucji artystycznych, skupionych w Konferencji Teatrów Muzycznych i Operowych – w sprawie przywrócenia praw emerytalnych tancerzom, polegających na wcześniejszym przechodzeniu na emeryturę w wieku 40 lat dla kobiet i 45 lat dla mężczyzn. W wyniku dyskusji podjęto decyzję o wystosowaniu wniosku do MKiDN i NIMIT o przedstawienie rezultatów fukcjonowania programu wspierającego tancerzy w procesie nabywania innych kwalifikacji zawodowych po zakończeniu kariery.

FZZPKiS poparła również przygotowaną przez MKiDN poprawkę do nowelizacji Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, rozszerzającą wykaz grup zawodowych posiadających uprawnienia do emerytur pomostowych ze względu na wykonywanie pracy w szczególnych warunkach o następujących ubezpieczonych pracowników, wykonujących działalność twórczą lub artystyczną :

  • solistów wokalistów, artystów chóru, muzyków grających na instrumentach dętych,
  • muzyków grających na instrumentach strunowych, perkusyjnych i klawiszowych .