Krok 1: znajdź co najmniej 10 osób mających prawo do tworzenia związku zawodowego.

Prawo do tworzenia związku zawodowego mają:

 • pracownicy
 • osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy (np. umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług), jeżeli nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia, oraz ma takie prawa i interesy związane z wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane i bronione przez związek zawodowy.

Prawa do tworzenia związków zawodowych nie mają: emeryci, renciści, bezrobotni, wolontariusze, stażyści i inne osoby, które świadczą osobiście pracę bez wynagrodzenia. Osoby te mogą jednak przyłączyć się do już istniejącego związku zawodowego (jeżeli statut tego związku przewiduje taką możliwość).

Krok 2: przygotuj zebranie założycielskie związku zawodowego.

W ramach organizacji zebrania założycielskiego przygotuj  w szczególności:

 • projekty uchwał o: utworzeniu związku zawodowego, przyjęciu statutu związku zawodowego oraz wyborze komitetu założycielskiego
 • projekt statutu.

Wcześniejsze przygotowanie tych dokumentów ułatwi Ci sprawne przeprowadzenie zebrania założycielskiego.

Krok 3: przeprowadź zebranie założycielskie związku zawodowego.

Jeżeli zebrałeś w określonym miejscu i terminie co najmniej 10 osób mających prawo do tworzenia związku zawodowego, możesz przystąpić do przeprowadzenia zebrania założycielskiego, w ramach którego należy w szczególności:

 • wybrać przewodniczącego spotkania oraz protokolanta
 • sporządzić listę obecności
 • podjąć uchwałę o: 1. utworzeniu związku zawodowego, 2. przyjęciu statutu związku zawodowego, 3. wyborze komitetu założycielskiego (od 3 do 7 osób)
 • sporządzić protokół z przebiegu zebrania założycielskiego.

Uchwały można wpisać do protokołu zebrania lub dołączyć jako załączniki do protokołu. Wszystkie uchwały stanowiące załączniki do protokołu zebrania podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant.

Krok 4: zarejestruj związek zawodowy w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Komitet założycielski musi w terminie 30 dni od dnia założenia związku złożyć w KRS wniosek o rejestrację.

UWAGA: jeżeli nie zostanie dotrzymany powyższy termin, wówczas uchwała o utworzeniu związku traci moc prawną.

Do wniosku o rejestrację dołącz:

 • druk KRS W20
 • druk KRS WF (komitet założycielski)
 • listę obecności
 • uchwały o utworzeniu związku zawodowego, przyjęciu statutu związku zawodowego i wyborze komitetu założycielskiego
 • statut związku zawodowego
 • protokół z zebrania założycielskiego

WAŻNE: do druków KRS należy załączyć oryginały dokumentów utworzonych podczas zebrania założycielskiego.

Postępowanie w sprawach rejestracji  jest wolne od opłat sądowych.

Krok 5: po rejestracji związku zawodowego należy w szczególności:

 • przeprowadzić wybory do zarządu związku  i komisji rewizyjnej
 • założyć konto w banku, m.in. w celu odprowadzania składek członkowskich
 • wystąpić o NIP i REGON

Krok 6: przygotuj niezbędną dokumentację:

 • aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • uchwałę o przystąpieniu do Federacji ZZPKiS,
 • protokół z ostatniego zebrania wyborczego organów związku zawodowego zawierający skład osobowy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • obowiązujący Statut, 
 • ankietę statystyczną,
 • informację o liczbie członków związku objętych ustawową ochroną stosunku pracy zawierającą funkcje związkowe tych osób, a w przypadku organizacji międzyzakładowej, także ich miejsce pracy

Krok 7: przystąp do Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki.

Przygotowaną dokumentację prześlij do biura:

 • drogą mailową ( federacja@fzzpkis.pl ) lub 
 • pocztą tradycyjną ( ul. Żelazna 67/66, 00-871 Warszawa )