W obradach uczestniczyło 6 członków Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych oraz 2 przedstawicieli Komisji Rewizyjnej. 

Zaplanowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i powitanie nowo wybranych członków Prezydium ZDZ i przedstawicieli KR.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Uchwalenie Regulaminu obrad Prezydium ZDZ.
 4. Sprawozdanie z działalności Federacji za okres VI – IX 2023r.
 5. Wytyczne programowo – organizacyjne na lata 2023 – 2027 – uwagi dot. realizacji. 
 6. Podsumowanie i rozliczenie finansowe X Zjazdu. 
 7. Informacja z wykonania preliminarza budżetowego za 9 miesięcy, ankiety i składki członkowskie, wynagrodzenia pracowników biura i impresariatu.
 8. Organizowanie – nowe związki członkowskie, propozycje szkolenia.
 9. Podjęcie Uchwały w spr. przyznania odznaczeń.
 10. Sprawy wniesione.
 11. Zakończenie obrad.

                                  (W załączeniu lista obecności członków Prezydium)

Ad. 1-2

Obrady Prezydium ZDZ otworzyła Przewodnicząca Federacji Agnieszka Lachcik, która powitała zebranych i podziękowała za przybycie na I posiedzenie Prezydium ZDZ w nowej kadencji. Następnie członkowie Prezydium zatwierdzili bez uwag porządek obrad.

Ad. 3

Przewodnicząca omówiła, przesłany wcześniej do wiadomości członkom Prezydium, Regulamin obrad Prezydium ZDZ, który przyjęto jednogłośnie. 

Ad. 4

Przewodnicząca FZZPKiS przedstawiła sprawozdanie z działalności merytorycznej Federacji w okresie od czerwca do września 2023r., która na bieżąco było dokumentowana w kronice związkowej, zamieszczanej systematycznie w Serwisie Informacyjnym. 

Jedną z najważniejszych informacji było omówienie wystąpienia do MKiDN z wnioskiem o zwołanie w trybie pilnym posiedzenia Trójstronnego Zespołu Branżowego do spraw Kultury i Mediów, oraz odwołanie ze składu tego gremium dotychczasowych przedstawicieli Federacji i powołanie nowych.

Kolejna istotna sprawa dotyczyła wniosku złożonego przez Przewodniczącą na posiedzeniu RDS w marcu br. o podjęcie aktywnych działań na rzecz wzrostu wynagrodzeń pracowników instytucji kultury oraz ustanowienie systemowych rozwiązań mających na celu wyłączenie z płacy minimalnej wszelkich dodatków wynagrodzenia, zwłaszcza dodatków funkcyjnych. Decyzją Prezydium Rady Dialogu Społecznego wniosek został przekazany do Trójstronnego Zespołu do spraw Kultury i Mediów, oraz do Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS. Z powodu braku działań ze strony MKiDN, dwukrotnie (w lipcu i wrześniu) poproszono  Przewodniczącego OPZZ o interwencję na posiedzeniu Prezydium RDS i poparcie starań o pilne wznowienie działalności Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Kultury i Mediów.
W czerwcu br. Przewodnicząca Federacji otrzymała zaproszenie na posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, które odbyło się 29.06. w formie wideokonferencji. Jednym z punktów porządku obrad było omówienie wniosku FZZPKiS, który w konsekwencji został przyjęty częściowo. Ze względu na protest pracodawców nie przyjęto wniosku w części dot. ustanowienia systemowych rozwiązań mających na celu wyłączenie z płacy minimalnej wszelkich dodatków wynagrodzenia, zwłaszcza dodatków funkcyjnych. Ważnym krokiem było też wysłanie w lipcu pisma do Piotra Patkowskiego z Ministerstwa Finansów, zawierającego informację o występowaniu w zastraszającej skali zjawiska spłaszczania wynagrodzeń w instytucjach kultury oraz wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na dotacje celowane do samorządów i resortu kultury z przeznaczeniem nie tylko na podwyżki wynagrodzeń wynikające ze wzrostu płacy minimalnej, ale także na wyrównanie wynagrodzeń pozostałym, zarabiającym niewiele więcej, pracownikom. 

Następnie członkowie Prezydium podjęli dyskusję na temat sytuacji niskich zarobków w instytucjach kultury. Niskie uposażenia na poziomie płacy minimalnej osób zatrudnionych w instytucjach kultury skutkują pogarszaniem się ich sytuacji materialnej, obniżaniem standardów życia oraz powiększaniem nierówności społecznych. Brak regulacji prawnych dot. proporcjonalnych podwyżek pensji wszystkim pracownikom, z uwzględnieniem poszczególnych stanowisk zaszeregowania, przy corocznym wzroście płacy minimalnej oraz rosnących kosztach funkcjonowania instytucji kultury skutkuje drastycznym spłaszczeniem wynagrodzeń, a to prowadzi do zrównania zarobków wszystkich zatrudnionych w danej placówce pracowników. W niektórych instytucjach kultury 90%, a nawet 100 % kadry otrzymuje pensje w wysokości płacy minimalnej, dlatego dochodzi do sytuacji, w których wykwalifikowani, doświadczeni pracownicy merytoryczni zarabiają tyle co pracownicy początkujący lub pracownicy obsługi. W związku z tym najważniejsza jest interwencja do samorządów i dyrekcji instytucji o przeznaczenie przyznanych środków finansowych z budżetu państwa na przyszły rok na wynagrodzenia dla wszystkich pracowników instytucji kultury. Konieczne jest zastosowanie zasady równego traktowania pracowników, dążenie do optymalnych warunków zatrudnienia w zakresie wynagrodzeń oraz niwelowanie powiększających się z roku na rok dysproporcji płacowych pomiędzy grupą pracowników instytucji kultury a przedstawicielami innych branż. 

Przewodnicząca Federacji poinformowała zebranych, że po podjęciu Uchwały przez członków Prezydium dot. przystąpienia do „Porozumienia w spr. powołania Komitetu Protestacyjnego Pracowników Sfery Publicznej”, deklaracja o dołączeniu do protestu została przekazana Przewodniczącej Rady OPZZ Branży Usług Publicznych. Pismo popierające manifestację pracowników sfery finansów publicznych, która odbyła się 15 września 2023r. w Warszawie, zostało wysłane do Prezydenta RP, Prezesa i Wiceprezesa Rady Ministrów, OPZZ oraz Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. W „Marszu Gniewu” uczestniczyli przedstawiciele organizacji związkowych zrzeszonych w Federacji ZZPKiS – Biblioteki Narodowej i Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Protestującym związkowcom przekazano zakupione chorągiewki z logo Federacji i hasłem „GODNE PŁACE W KULTURZE”. Protestujący domagali się podwyżek o co najmniej 20% z wyrównaniem od 1 lipca 2023 r., podwyżek o co najmniej 24% od 1 stycznia 2024 r., corocznego wzrostu wynagrodzeń w całym sektorze usług publicznych oraz systemowych rozwiązań w zakresie kształtowania płac, zapobiegania zwiększaniu się dysproporcji w wynagrodzeniach pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła członkom Prezydium problem konfliktu Dyrekcji Biblioteki Narodowej z pracownikami dot. niskich uposażeń. Po zakończeniu obrad Prezydium, odbędzie się spotkanie w biurze Federacji z przedstawicielami ZZBBN oraz Przewodniczącym Rady Branży OPZZ Handel, Usługi, Kultura i Sztuka w sprawie poprawy trudnej sytuacji płacowej w Bibliotece Narodowej. 

We wrześniu zostały przesłane do OPZZ propozycje zagadnień, które powinny być w szczególności przedmiotem działań kontrolnych i prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2024. Postulaty te przygotowano po konsultacji z Przewodniczącą MZZPKiSZ z/s w Słupsku. 

Członkowie Prezydium zostali poinformowani o przekazaniu do MKiDN uwag do projektu Rozporządzenia MKiDN zmieniającego rozporządzenie w spr. powołania Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców oraz szczegółowego określenia jej zadań, składu i trybu działania. Uwagi do w/w rozporządzenia utworzone zostały w oparciu o komentarz S. Wieczorkowskiego, członka Komisji ds. Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców.  

Ponownie delegowana została do: Komisji ds. przyznawania nagród MKiDN, Komisji ds. przyznawania nagród Dyrektora CEA dla nauczycieli, Komisji ds. przyznawania dopłat do czesnego studiującym nauczycielom szkół artystycznych Elżbieta Kurczyńska – Sołowiej, Przewodnicząca Zw. Zaw. Prac. Kultury i Sztuki przy PSM I i II st. im. K. Kurpińskiego w Kutnie, która w dniach 18 – 19 września uczestniczyła w posiedzeniach w/w Komisji. Notatka z przebiegu prac Komisji została zamieszczona w Serwisie i na stronie Federacji. 

Następnie Przewodnicząca przypomniała, że 7 sierpnia minęła pierwsza rocznica śmierci Jana Budkiewicza, wieloletniego Przewodniczącego FZZPKiS. W dowód pamięci złożyła wraz z pracownikami biura na grobie Przewodniczącego wiązankę kwiatów oraz zapaliła znicz. Poinformowała także członków Prezydium, że zmarła Krystyna Rościszewska, wieloletnia działaczka Federacji. Przewodnicząca wzięła udział w uroczystości pogrzebowej w Krakowie.

Agnieszka Lachcik stwierdziła, że nowa strona internetowa, którą prowadzi osobiście, okazuje się dobrą i skuteczną inwestycją w promowanie Federacji. Jej zmiana i unowocześnienie przynoszą już rezultaty w postaci sporego zainteresowania związkowców oraz osób spoza środowiska. Strona jest na bieżąco aktualizowana, dlatego trzeba jak najszerzej promować naszą witrynę przy każdej możliwej okazji. Dzięki temu staniemy się bardziej widoczni, co może skutecznie zachęcić pracowników instytucji kultury do zakładania związków zawodowych i przystępowania do Federacji. Zainteresowani mogą korzystać z informacji i porad dostępnych na stronie, pomocnych w założeniu i rejestracji związku. Liczymy, że po przejściu procedur prawnych do nas dołączą.

Przez cały czas Federacja wspiera organizacje członkowskie w staraniach o pozyskanie podwyżek wynagrodzeń osobowych dla pracowników. Przewodnicząca wystosowała kilka pism do organizatorów i pracodawców, a p. Mecenas na bieżąco udziela skutecznej pomocy prawnej w temacie trudnych relacji zakładowych organizacji związkowych z pracodawcami. 

Ad. 5

W sierpniu Zgromadzenie Delegatów Związkowych przyjęło Uchwałę dot. wytycznych programowo – organizacyjnych do realizacji w nowej kadencji organów Federacji na lata 2023 – 2027. Wszyscy członkowie ZDZ zagłosowali za przyjęciem wytycznych bez żadnych uwag. Najważniejszą sprawą jest teraz wznowienie w trybie pilnym działalności Trójstronnego Zespołu ds. Kultury i Mediów, co łączy się ze współdziałaniem z OPZZ. Ważna jest też współpraca z międzynarodową firmą doradczą Formac, która przygotowuje projekty na dotacje finansowane z Funduszy Europejskich. Rozmowy toczą się także z Sekretarzem UNI MEI. Liczymy na uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej np. na organizację szkoleń, zakup urządzeń i materiałów biurowych. 

Nastąpiła dyskusja członków Prezydium na temat sposobów pozyskiwania funduszy na szkolenia oraz inne potrzeby Federacji. Można zwrócić się bezpośrednio do OPZZ o takie środki, ponieważ OPZZ bierze udział w konkursach na dotacje  realizowane z projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zarówno Federacja jak i każdy związek członkowski może starać się o uzyskanie z OPZZ środków na szkolenia oraz zakup materiałów i sprzętu biurowego. W związku z trudną sytuacją finansową Federacji trzeba jak najczęściej podejmować starania o pozyskanie dotacji z Funduszy Europejskich na jej działalność. 

K. Kubasik dodał, że szkolenia ma obowiązek organizować również PIP na prośbę związków zawodowych. Można wystąpić z wnioskiem do PIP o zorganizowanie szkolenia na temat interesujący Federację. 

Przewodnicząca poinformowała, że otrzymała z OPZZ zaproszenie na „Akademię Organizowania”. Są to szkolenia i warsztaty mające na celu przekazanie praktycznych informacji dot. zwiększania umiejętności organizacyjnych, komunikacyjnych i mobilizacyjnych pracowników. Pierwszy cykl szkoleń już się odbył, następny zostanie przeprowadzony w dniach 18-19 października. 

Ad 6. 

W kolejnym punkcie porządku obrad Członkowie Prezydium wysłuchali relacji księgowej z podsumowania finansowego X Zjazdu Związków Członkowskich FZZPKiS, który odbył się w dniach 10-11 czerwca 2023 r. w siedzibie OPZZ w Warszawie. Księgowa Federacji przedstawiła koszty poniesione na noclegi, uroczystą kolację, wyżywienie, catering, gadżety reklamowe, materiały biurowe oraz transport. Wydatki poniesione na Zjazd nie zostały przekroczone w stosunku do zaplanowanych kosztów.

Ad. 7

Prezydium ZDZ przyjęło informację księgowej z wykonania preliminarza budżetowego za 9 miesięcy 2023r., na podstawie wyliczeń kosztów poniesionych na wynagrodzenia pracowników biura i impresariatu, prawnika Federacji i bieżących wydatków oraz wpływów m.in. ze składek członkowskich i lokat bankowych. 

Przewodnicząca poinformowała, że w tym roku nie będziemy kupować kalendarzy na 2024r. od OPZZ, lecz zaprojektujemy własne z logo Federacji i pod koniec roku roześlemy do związkowców i osób współpracujących. Będzie to kolejna reklama Federacji. Trzeba też zaprojektować ulotki promujące Federację. Kończą się medale-plakietki, które trzeba zakupić. Poprzednie były zamawiane ponad 10 lat temu. Niestety wiąże się to z dużym kosztem, ale nieuniknionym. 

Ad. 8

Punkt 8 omówiony w punkcie  4.

Ad. 9

W kolejnym punkcie członkowie Prezydium przyjęli jednogłośnie dwie Uchwały o przyznaniu zasłużonym związkowcom federacyjnych odznaczeń.

Uchwała Nr 4/ I Prez. ZDZ/23

Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych

z dnia 9.X.2023r.

§ 1

Na podstawie przepisu § 38 ust. 2 Statutu Federacji ZZPKiS, zgodnie z „Regulaminem zasad przyznawania odznak honorowych”, na wniosek Przewodniczącej Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie, Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych postanawia przyznać 2 medale – plakietki Zasłużony dla Związku”, 2 złote i 5 srebrnych odznak honorowych „Zasłużony Działacz Związkowy Kultury i Sztuki” zasłużonym członkom ww. Związku. 

§ 2

Medal – plakietkę otrzymują:

 1. Małgorzata Pietruszka
 2. Ewa Boryczka

Złotą odznakę otrzymują:

 1. Renata Sperka-Bernacka
 2. Sławomir Michaldo

Srebrną odznakę otrzymują:

 1. Katarzyna Drak
 2. Dorota Pietras
 3. Małgorzata Majda
 4. Anna Kowalczyk
 5. Marzena Godzwon

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych.

Za uchwałą        –   6  głosów 

Przeciwko         –   0      „

Wstrzymało się  –  0      „

Przewodnicząca Federacji ZZPKiS

Agnieszka Lachcik

Uchwała Nr 5/ I Prez. ZDZ/23

Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych

z dnia 9.X.2023r.

§ 1

Na podstawie przepisu § 38 ust. 2 Statutu Federacji ZZPKiS, zgodnie z „Regulaminem zasad przyznawania odznak honorowych”, na wniosek Przewodniczącej Miejskiego Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki w Zgierzu, Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych postanawia przyznać 1 Medal – Plakietkę Zasłużony dla Związku”, 3 złote i 2 srebrne odznaki honorowe „Zasłużony Działacz Związkowy Kultury i Sztuki” zasłużonym członkom ww. Związku. 

§ 2

Medal – plakietkę otrzymuje:

 1. Urszula Obcowska

Złotą odznakę otrzymują:

 1. Renata Stępień
 2. Małgorzata Półkotycka
 3. Iwona Kaźmierska

Srebrną odznakę otrzymują:

 1. Sylwia Samolik
 2. Agnieszka Szewczyk

§ 3

W głosowaniu wzięło udział … członków Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych.

Za uchwałą        – 6  głosów 

Przeciwko          – 0    „

Wstrzymało się  – 0    „

Przewodnicząca Federacji ZZPKiS

            Agnieszka Lachcik

Ad. 10.

W sprawach wniesionych Przewodnicząca poinformowała zebranych, że dostała zaproszenie z Regionalnego Zw. Zaw. Pracowników Bibliotek Publicznych w Ostrołęce na Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze Związku. Niestety z powodu wykonywania innych obowiązków nie może uczestniczyć w tym wydarzeniu. Członkowie Prezydium również nie zadeklarowali uczestnictwa w zebraniu. Wystosowano list z życzeniami konstruktywnych i owocnych obrad, który podpisali wszyscy uczestniczący w posiedzeniu. 

Po przeanalizowaniu i zatwierdzeniu zagadnień zawartych w porządku obrad, członkowie Prezydium nie wnieśli innych spraw do omówienia. 

Ad. 11.

Na tym zakończyło się pierwsze w nowej kadencji organów Federacji (2023 – 2027) posiedzenie Prezydium ZDZ. 

PRZEWODNICZĄCA FZZPKIS

Agnieszka Lachcik

Protokół sporządziła Urszula Wieczorek.

I Posiedzenie Prezydium ZDZ zostało

w całości nagrane i zarchiwizowane  –

do wglądu w Biurze Federacji.