11 czerwca 2023r., w I posiedzeniu Zgromadzenia Delegatów Związkowych uczestniczyło 13 jego członków, reprezentujących sześć środowisk zawodowych, wybranych w dniu 10.06.2023r. przez delegatów X Zjazdu Związków Członkowskich FZZPKiS.  

                                                          (W załączeniu lista obecności członków ZDZ)

Porządek obrad I posiedzenia ZDZ:

 1. Powitanie nowo wybranych członków ZDZ na kadencję 2023-2027.
 2. Objęcie przewodnictwa obrad przez przew. FZZPKIS. 
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu obrad ZDZ.
 5. Prośba o przesłanie danych kontaktowych oraz wypełnienie zgód i adresów do doręczeń.
 6. Wybór członków Prezydium. 
 7. Wybór przedstawicieli do Trójstronnego Zespołu ds. Kultury i Mediów.
 8. Archiwum Akt Nowych.
 9. Sprawy wniesione.
 10. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1

Posiedzenie otworzyła Agnieszka Lachcik Przewodnicząca Federacji, która powitała nowo wybranych przez X Zjazd Związków Członkowskich członków ZDZ na kadencję 2023-2027 w składzie:

 1. Dorota Abramczyk (Wiceprzewodnicząca)   (Domy Kultury – Zgierz)
 2. Krzysztof Kubasik (Wiceprzewodniczący)    (Inst. Art. – Poznań)
 3. Renata Opala                                                  (Kinematografia – Piaseczno)  
 4. Małgorzata Pawłowska                                 (Biblioteki – Turek)  
 5. Romuald Rykiert                                           (Muzea – Kraków)
 6. Agata Ceglewska                                            (Domy Kultury – Raciążek) 
 7. Witold Grela                                                   (Muzea – Kraków)  
 8. Arkadiusz Korniejuk                                     (Biblioteki – Chełm)  
 9. Elżbieta Kurczyńska – Sołowiej                   (Szkol. Art. – Kutno)  
 10. Szymon Malczewski                                       (Biblioteki – Poznań)  
 11. Anna Sroka                                                     (Domy Kultury – Przemyśl)
 12. Joanna Szymczak – Ryczel                           (Biblioteki – Łódź)  

Ad. 2. 

Zebrani jednogłośnie wyrazili zgodę na poprowadzenie obrad przez Przewodniczącą  FZZPKiS.

Ad. 3. 

Członkowie ZDZ zatwierdzili bez zmian zaproponowany przez Przewodniczącą porządek obrad.

Ad. 4

Członkowie ZDZ, na podstawie § 21 ust. 9 Statutu Federacji, uchwalili Regulamin obrad ZDZ, który przyjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr. 1/ I ZDZ/23

Zgromadzenia Delegatów Związkowych

z dnia 11.06.2023r.

§ 1

Na podstawie § 21 ust. 9 Statutu Federacji ZZPKiS, Zgromadzenie Delegatów Związkowych uchwala Regulamin Obrad Zgromadzenia Delegatów Związkowych.

§ 2

W głosowaniu udział wzięło 13 członków Zgromadzenia Delegatów Związkowych.

Za uchwałą         – 13  głosów, 

Przeciwko           – 0      „

Wstrzymało się   – 0.     „ 

§ 3

Postanowienia niniejszej uchwały obowiązują z dniem jej podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCA OBRAD

            Agnieszka Lachcik

Ad. 5

Przewodnicząca Federacji poprosiła nowo powołanych członków ZDZ o wypełnienie rozdanych druków Oświadczeń o wyrażeniu zgody na powołanie i o adresie do doręczeń.

Ad. 6

W następnej części posiedzenia nastąpił wybór członków Prezydium ZDZ.

Zgromadzenie Delegatów Związkowych postanowiło, że zgodnie z § 23 pkt 1 Statutu, do Prezydium Zgromadzenia wchodzą z urzędu:

 1. Agnieszka Lachcik – Przewodnicząca FZZPKiS
 2. Dorota Abramczyk – Wiceprzewodnicząca FZZPKiS
 3. Krzysztof Kubasik –  Wiceprzewodniczący FZZPKiS

oraz po jednym reprezentancie z 3 pozostałych środowisk zawodowych, wyłonionych przez delegatów tych środowisk:

     4. Renata Opala  

     5. Małgorzata Pawłowska

     6. Romuald Rykiert

Na podstawie § 21 pkt 3 Statutu Federacji, w głosowaniu jawnym Zgromadzenie Delegatów Związkowych zatwierdziło wybór w/w członków Prezydium jednogłośnie. 

Ad. 7

Przewodnicząca odniosła się do wniosku Federacji złożonego w kwietniu br. w RDS w spr. podjęcia aktywnych działań na rzecz wzrostu niskich płac pracowników instytucji kultury oraz ustanowienia systemowych rozwiązań mających na celu wyłączenie z płacy minimalnej wszelkich dodatków wynagrodzenia. Po konsultacjach z Przewodniczącym OPZZ, postanowiono poczynić starania o wznowienie prac Trójstronnego Zespołu Branżowego do spraw Kultury i Mediów, do którego zostaną powołani przedstawiciele Federacji. Na wniosek Przewodniczącej, członkowie ZDZ desygnowali trzech przedstawicieli FZZPKiS do składu Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Kultury i Mediów. 

Do w/w Zespołu wybrano:

 • Agnieszkę Lachcik
 • Dorotę Abramczyk
 • Krzysztofa Kubasika.

Ad.8

Przewodnicząca Federacji przekazała członkom ZDZ informację dot. propozycji Archiwum Akt Nowych w sprawie zarchiwizowania i przekazania dokumentów znajdujących się w Federacji do tego Archiwum. Jeśli zostanie wyrażona zgoda, to  pracownik Archiwum może przeprowadzić szkolenie personelu z zakresu porządkowania i ewidencjonowania dokumentów Federacji oraz udzielić wskazówek jak należy wykonywać te czynności zgodnie z metodyką archiwalną. Wszystkie propozycje są bezpłatne, ponieważ Archiwum jako instytucja państwowa nie prowadzi działalności komercyjnej. W swoich wypowiedziach członkowie ZDZ podkreślili, że archiwizacja jest związana z ogromnym nakładem pracy. Ustalono, że przewodnicząca Federacji umówi się na spotkanie z przedstawicielem Archiwum w celu poznania szczegółowych informacji. Po zdaniu relacji ze spotkania członkowie podejmą decyzję w sprawie dalszego postępowania.

Ad. 9.

Nie wniesiono żadnych spraw i wolnych wniosków. 

Ad. 10

Na tym zakończyło się I posiedzenie ZDZ.

Przewodnicząca obrad

  Agnieszka Lachcik

Przebieg I posiedzenia ZDZ został nagrany i zarchiwizowany – do wglądu w Biurze Federacji.

Protokół sporządziła Urszula Wieczorek.