W obradach uczestniczyło 6 członków Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych oraz Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

Porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Prezydium ZDZ i KR.
 2. Powitanie i przedstawienie zaproszonego gościa, organizatora z Centrum Organizowania Związków Zawodowych Mariusza Skrzypka.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Prezentacja na temat organizowania związków zawodowych, założenia i cele rozpoczynającego się projektu. 
 5. Zatwierdzenie protokołu z I posiedzenia Prezydium ZDZ.
 6. Sprawozdanie z działalności merytorycznej za okres X 2023 – I 2024.
 7. Plan działania na 2024r.
 8. Informacja z wykonania preliminarza budżetowego za ubiegły rok, ankiety i składki członkowskie.
 9. Sytuacja finansowa – wynagrodzenia pracowników biura i impresariatu, podwyżki należnych opłat, wysokość składki członkowskiej.
 10. Relacja z II posiedzenia KR. 
 11. Sprawy wniesione.
 12. Zakończenie obrad.

                        (W załączeniu lista obecności członków Prezydium)

Ad. 1/2

Obrady Prezydium ZDZ otworzyła Przewodnicząca Federacji Agnieszka Lachcik, która powitała przybyłych na posiedzenie członków władz Federacji oraz zaproszonego gościa – Mariusza Skrzypka, organizatora z Centrum Organizowania Związków Zawodowych.

Ad. 3

Członkowie Prezydium ZDZ zatwierdzili bez uwag porządek obrad.

Ad. 4

Przewodnicząca Federacji od dłuższego czasu czyniła starania o uzyskanie środków finansowych z UNI MEI na szkolenia w zakresie organizowania związków zawodowych i pozyskiwania nowych członków. FZZPKiS rozpoczęła współpracę z Centrum Organizowania Związków Zawodowych i otrzymała fundusze na pokrycie kosztów I etapu projektu, polegającego na przeprowadzeniu szkolenia dla władz Federacji. Szkolenie ma na celu przekazanie praktycznych informacji dot. zwiększenia umiejętności organizacyjnych, komunikacyjnych i mobilizacyjnych pracowników. I etap szkolenia dla członów ZDZ i KR odbędzie się w dniach 17 -18 marca br. W II etapie szkolenia planowany jest udział przedstawicieli organizacji zrzeszonych w Federacji. 

Podczas posiedzenia Prezydium ZDZ, organizator i zarazem szkoleniowiec Mariusz Skrzypek przedstawił założenia i cele projektu realizowanego przez Federację we współpracy  z  COZZ z funduszy z UNI MEI. Podkreślił, że szkolenie pozwoli nabyć wiedzę oraz umiejętności potrzebne w doborze sposobów i narzędzi stosowanych przy werbowaniu nowych członków w szeregi związków zawodowych. Po dokładnym omówieniu koncepcji projektu, członkowie Prezydium zostali poproszeni o przedstawienie problemów, z którymi borykają się na co dzień w swoich macierzystych instytucjach, i oczekiwań . 

Ad. 5

Po zakończeniu prezentacji członkowie Prezydium przyjęli bez uwag Protokół z I posiedzenia Prezydium ZDZ z 9 października 2023r. 

Ad. 6

W kolejnym punkcie porządku obrad, Przewodnicząca FZZPKiS przedstawiła sprawozdanie z działalności merytorycznej Federacji w okresie od października 2023r. do lutego 2024r. Wszystkie wydarzenia związane z działalnością merytoryczną FZZPKiS zamieszczane są na bieżąco w kronice wydarzeń w Serwisie Informacyjnym oraz na stronie internetowej Federacji. 

Najważniejsze spotkania, inicjatywy i wystąpienia :

∗ Do priorytetowych działań należy zaliczyć spotkanie z Przewodniczącym OPZZ Piotrem Ostrowskim, podczas którego omawiano sprawę podjęcia wspólnych działań mających na celu wznowienie funkcjonowania Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Kultury i Mediów przy MKiDN, oraz współpracę w zakresie przeprowadzania szkoleń członków organizacji związkowych zrzeszonych w Federacji. Po spotkaniu Przewodnicząca FZZPKiS przesłała  wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o podjęcie działań mających na celu wznowienie funkcjonowania Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Kultury i Mediów przy MKiDN. Federacja będzie czynić wszelkie starania, aby doprowadzić do wznowienia prac tego zespołu.

∗ Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Finansów z prośbą o objęcie 20% podwyżkami pracowników instytucji kultury. Z biura PRM otrzymaliśmy b. szybko informację, że list został przekierowany do MKiDN. MKiDN w swojej odpowiedzi poinformowało, że w projekcie ustawy budżetowej na 2024r. uwzględniony został wzrost funduszu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi na poziomie 20% dla pracowników państwowych i samorządowych inst. kultury dla których organizatorem lub współorganizatorem jest MKiDN.

* W grudniu 2023r. wysłano do Wiceprzewodniczącego OPZZ Sebastiana Koćwina wniosek o rozszerzenie wykazu grup zawodowych posiadających uprawnienia do emerytur pomostowych ze względu na wykonywanie pracy w szczególnych warunkach o muzyków – tancerzy, wokalistów i instrumentalistów.

∗ Zgodnie z podjętą na I posiedzeniu Prezydium ZDZ decyzją, wystosowano pisma do organizatorów i pracodawców instytucji kultury w sprawie zabezpieczenia w budżecie na 2024r. środków finansowych na dotacje celowane nie tylko na utrzymanie obiektów, w których prowadzona jest działalność kulturalna, i podwyżki wynikające ze wzrostu płacy minimalnej, ale także na zwiększenie wynagrodzeń pozostałym, zarabiającym niewiele więcej  pracownikom. Na pismo odpowiedziało 10 organizatorów, którzy zadeklarowali podjęcie starań, w ramach możliwości budżetowych, o zwiększenie środków finansowych na regulacje płac w 2024r. dla pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury.

∗ Podczas dwóch spotkań z przedstawicielami Zw. Zaw. Bibliotekarzy Biblioteki Narodowej omawiano problemy pracowników BN dot. m.in. dyskryminacji płacowej pracowników posiadających długoletni staż pracy w stosunku do nowo zatrudnionych oraz niskie zarobki. W pierwszym spotkaniu uczestniczył również Przewodniczący Branży OPZZ „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka” Michał Lewandowski.

∗ Rozmowy z Sekretarzem Generalnym UNI MEI w spr. uzyskania dotacji na szkolenia w ramach projektu finansowanego z funduszy europejskich, dot. organizowania związków zawodowych. Uczestnictwo Przewodniczącej Federacji w cyklu szkoleń „Akademia Organizowania” dot. zwiększenia umiejętności organizacyjnych, komunikacyjnych i mobilizacyjnych pracowników. 

∗ Przekazanie informacji do władz samorządowych i dyrektorów instytucji o wyborze na X Zjeździe FZZPKiS przedstawicieli związkowych do władz Federacji. 

∗ Spotkanie z Błażejem Mądrzyckim Wiceprzewodniczącym OPZZ, w sprawie układów  zbiorowych. Układów zbiorowych w sektorze kultury jest bardzo mało, a jeśli funkcjonują, to na poziomie zakładowym, dlatego trzeba podejmować różne inicjatywy w tym zakresie.

∗ Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa o zmianę zasad rozliczania i wypłacania wynagrodzenia za nieodbyte godziny ponadwymiarowe z przyczyn nie leżących po stronie nauczyciela. Nadeszła odpowiedź podtrzymująca decyzję o niewypłacaniu nauczycielom należnego wynagrodzenia. W styczniu br. Przewodnicząca ponownie przekazała pismo do Z-cy Prezydenta Miasta Krakowa, kategorycznie nie zgadzając się z podjętą decyzją. 

∗ Udział Przewodniczącej w Jubileuszu 110-lecia Zgierskiej Książnicy na zaproszenie Doroty Abramczyk Dyrektora Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zgierzu. Podczas Jubileuszu  nastąpiło wręczenie federacyjnych odznak honorowych zasłużonym działaczkom Miejskiego Zw. Zaw. Prac. Kultury i Sztuki w Zgierzu. 

* Przekazanie Przew. Zw. Zaw. Prac. Kultury i Sztuki przy PSM I i II st. im. J. Paderewskiego w Stalowej Woli gratulacji z okazji 40-lecia Związku.

∗ Uroczyste wręczenie odznaczeń zasłużonym członkom Zw. Zaw. Prac. Kultury i Sztuki przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Krakowie przez Przewodniczącą Federacji z okazji Dnia Nauczyciela. Odznaczeni zostali również członkowie Międzymuzealnego Związku Zawodowego z siedzibą w Muzeum Narodowym w Krakowie. Uhonorowania dokonał Romuald Rykiert członek Prezydium ZDZ. Odznaczenia zostały przyznane Uchwałą Prezydium Federacji ZZPKiS z dnia 9.10.2024r. 

∗ Na prośbę OPZZ, przekazanie konsultowanych ze związkowcami propozycji postulatów do nowego rządu, jak również wysłanie listu poparcia postulatów Poczty Polskiej dot. wydania przez Urząd Komunikacji Elektronicznej decyzji o wypłacie Poczcie Polskiej dotacji celowej z budżetu państwa.

∗ Delegowanie dwóch przedstawicielek Zw. Zaw. Bibliotekarzy Biblioteki Narodowej do nowo powstałego Zespołu ds. benefitów, który będzie odpowiedzialny za opracowanie systemu korzyści oraz atrakcyjnych ofert skierowanych do wszystkich związkowców z organizacji członkowskich należących do OPZZ. 25 stycznia odbyło się już pierwsze posiedzenie w formie zdalnej tego Zespołu. 

∗ Udział online w posiedzeniu Rady OPZZ Branży: „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka” oraz „Usługi Publiczne”, do których należy Federacja. 

∗ Wysłanie ankiet dot.: minimalnego wynagrodzenia za pracę do OPZZ oraz układów zbiorowych do UNI MEI. Przesłanie do związków członkowskich przypomnienia o obowiązku przekazania pracodawcy do dnia 10 stycznia informacji dot. liczby członków zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej. 

Przewodnicząca Federacji przekazała też zebranym informacje dot. działalności organizacyjnej i finansowej Federacji. 29 stycznia br. Prezydium podjęło uchwałę o przyjęciu do Federacji Związku Zawodowego Pracowników Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Informacja o przyjęciu w poczet związków członkowskich FZZPKiS została przekazana do Związku oraz dyrekcji instytucji.  

Zaznaczyć należy, że przedstawiciele innych instytucji kultury także są zainteresowani założeniem związku zawodowego i przystąpieniem do Federacji. Rozmowy trwają, z biegiem czasu zobaczymy czy uda się je zakończyć sukcesem i zwerbować nowe organizacje członkowskie w szeregi Federacji. Już dziś, po posiedzeniu Prezydium, odbędzie się spotkanie konsultacyjne, wyjaśniające procedury założenia związku, rejestracji w KRS i przystąpienia do Federacji.

Z końcem stycznia br. zrezygnowała z pracy w Federacji mec. Magdalena Kossakowska. Od tego czasu trwały gorączkowe poszukiwania nowego prawnika, z którym po posiedzeniu Prezydium zostanie podpisana umowa oraz ustalone dni i godziny jego dyżurów. Mamy nadzieję na owocną współpracę. 

Pod koniec ubiegłego roku przekazane zostały związkom członkowskim, razem z ostatnim numerem Serwisu Informacyjnego, ulotki promocyjne oraz kalendarze na 2024r. w celu promowania naszej instytucji. Przewodnicząca Federacji zwróciła się do Przewodniczącego Rady Fundacji Porozumienie o przyznanie dofinansowania na wydawanie naszego biuletynu w 2024 roku. Otrzymaliśmy informację o przyznaniu środków, co umożliwia kontynuację drukowania serwisu w wersji papierowej.

Do związków członkowskich wysyłane są na bieżąco informacje o szkoleniach organizowanych przez OPZZ oraz ofertach dla związkowców. Jedna z nich dot. dystrybucji kart rabatowych Orlenu, na podstawie której członkowie organizacji zrzeszonych w OPZZ mogą uzyskać rabat na zakup paliwa i innych artykułów na stacjach PKN Orlen. Z kart rabatowych skorzystało do tej pory 13 naszych organizacji. Biuro Federacji przekazuje też do konsultacji związkowej różne projekty ustaw i rozporządzeń nadsyłane przez Ministerstwa i OPZZ. Staramy się zapraszać do współpracy przy opiniowaniu dokumentów wszystkich członków związków, chociaż często nie otrzymujemy żadnych odpowiedzi. 

Ad. 7

Do najważniejszych spraw do zrealizowania przez Federację w 2024 roku należy zaliczyć:

 • wznowienie funkcjonowania Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Kultury i Mediów przy MKiDN – RDS
 • ujednolicenie prawa ministerialnego i samorządowego , 
 • wyłączenie dodatków z płacy minimalnej,
 • korelacja kwalifikacji i wynagrodzenia,
 • status instytucji kultury,
 • zaszeregowanie pracowników,
 • emerytury pomostowe,
 • szkolenia związkowe.

Ad. 8/9

W kolejnym punkcie porządku obrad księgowa Federacji szczegółowo zrelacjonowała wykonanie preliminarza budżetowego za ubiegły rok, w tym nadsyłanie aktualnych ankiet statystycznych, płatności i zadłużenia związków członkowskich. Przedstawiła też sytuację finansową Federacji, w szczególności dot. podwyżek wynagrodzeń pracowników biura i impresariatu oraz podwyżek innych należnych opłat. 

Przewodnicząca Federacji poinformowała, że dzięki oszczędnościom nasze środki finansowe nie są przekroczone w stosunku do zaplanowanych. W tym roku czekają nas większe wydatki, m.in w związku ze wzrostem od 1 stycznia najniższego wynagrodzenia za pracę. Dostaliśmy też informację ze spółdzielni mieszkaniowej o podwyżce opłat za czynsz. Od nowego roku podniesiono też wysokość składki do OPZZ. W związku ze wzrostem opłat i inflacją w 2024r., Przewodnicząca zaproponowała podwyżkę składki członkowskiej do Federacji. Jest to w tej sytuacji bardzo potrzebne, ponieważ położenie nasze jest bardzo trudne. Po przedyskutowaniu, wszyscy członkowie Prezydium zgodzili się z tą propozycją oraz rekomendowali skierowanie wniosku o podwyżkę składki członkowskiej do uchwalenia na najbliższym posiedzeniu ZDZ. 

Przewodnicząca Federacji przypomniała zebranym, że w związku z trudną sytuacją finansową chce wynająć jeden pokój w biurze Federacji. Odbyły się już spotkania z dwoma pośrednikami nieruchomości. W najbliższym czasie zostaną podpisane umowy o pośrednictwo w wynajmie.

Odbyło się też spotkanie z pracownikiem Archiwum Akt Nowych. Odnosząc się do rozmów na poprzednim spotkaniu, chcemy przekazać część naszych zbiorów datowanych do czasu powstania Federacji (do roku 1984), do archiwum. Należy zrobić miejsce na dokumenty z pokoju przeznaczonego na wynajem, jak również udostępnić nasze archiwa osobom zainteresowanym informacjami zawartymi w zbiorach. Każdy z uczestników zebrania otrzymał egzemplarz Umowy darowizny do zapoznania się i ew. uwag. 

W dalszej części posiedzenia Przewodnicząca przedstawiła ponownie cele szkolenia, które będzie połączone z II posiedzeniem ZDZ w dniach na 17 – 18 marca br. w siedzibie Federacji. Tematem głównym będzie organizowanie związków zawodowych. Zorganizowanie szkolenia dla członków władz Federacji jest wynikiem nawiązania współpracy z Centrum Organizowania Związków Zawodowych, którego przedstawiciel wypowiadał się na początku dzisiejszego spotkania. Środki finansowe na ten cel pozyskano od UNI MEI. Problem zrzeszania się w związki zawodowe i liczebność istniejących już organizacji jest ważnym tematem, wymagającym podjęcia aktywnych działań i starań w celu poprawy sytuacji. Szkolenie przez zawodowego rekrutera pozwoli zweryfikować posiadane umiejętności i doświadczenie w tym zakresie, zdobyć wiedzę techniczną i teoretyczną o stosowaniu sposobów i narzędzi w celu przyciągnięcia nowych członków do związków zawodowych.

Członkowie Prezydium przyjęli jednogłośnie Uchwałę o zwołaniu II posiedzenia ZDZ. 

UCHWAŁA Nr. 7/Prez. ZDZ/24

Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych

z dnia 12.02.2024r.

§ 1

Zgodnie z § 24 ust. 9 Statutu Federacji ZZPKiS, Prezydium ZDZ zwołuje II posiedzenie Zgromadzenia Delegatów Związkowych w dniu 18 marca 2024r. Początek obrad o godz. 12.00 w siedzibie Federacji w Warszawie, ul. Żelazna 67 lok. 66.

§ 2

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór przewodniczącego obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z I posiedzenia ZDZ.
 5. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Federacji za okres 10.06.2023r. – 18.03.2024r.
 6. Przedstawienie realizacji preliminarza finansowego oraz wyników bilansowych za rok 2023.
 7. Wysłuchanie oceny i uwag Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdań i bilansu za rok 2023.
 8. Przyjęcie Uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego i bilansu FZZPKiS
  za rok 2023.
 9. Uchwalenie preliminarza budżetowego FZZPKiS na 2024 r.
 10. Składki członkowskie .
 11. Archiwum Akt Nowych – wystąpienie zaproszonego przedstawiciela .
 12. Sprawy bieżące i wniesione. 
 13. Zakończenie obrad (ok. godz. 16).

§ 3

II posiedzenie ZDZ zostanie poprzedzone szkoleniem na temat organizowania związków zawodowych, które zorganizowane wspólnie z Centrum Organizowania Związków Zawodowych ze środków pozyskanych od UNI MEI odbędzie się w dniach 17-18 marca 2024r. 

§ 4

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Prezydium ZDZ.

Za uchwałą         –  6  głosów, 

Przeciwko           –  0      „

Wstrzymało się   –  0      „ 

Przewodnicząca FZZPKiS

Agnieszka Lachcik

Ad. 10.

Kolejnym punktem porządku obrad była relacja Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Leszka Sibili z II posiedzenia KR, które odbyło się 20.11.2023r. w biurze Federacji. Najważniejszym tematem posiedzenia było omówienie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej oraz wykonania budżetu Federacji za 9 m-cy 2023r. Dokonano analizy stanu związków członkowskich, wpływu składek oraz ankiet statystycznych. Przeprowadzono dyskusję nad propozycją podjęcia działań zmierzających w kierunku branżowych układów zbiorowych oraz ustanowienia przedstawiciela Federacji w komisjach doradczych przy Ministrze Kultury z instytucji artystycznych, muzeów, domów kultury czy bibliotek. 

Członkowie KR na posiedzeniu przyjęli uchwałę o obecności na posiedzeniach Prezydium i ZDZ dwóch przedstawicieli KR. Jedna osoba przyjeżdżałaby na koszt Federacji, a druga na koszt macierzystego związku. Przewodnicząca Federacji odniosła się negatywnie do przyjętej Uchwały dot. przyjazdu dwóch członków KR na posiedzenia zarządu ze względów finansowych. 

Ad. 11

W sprawach wniesionych Przewodnicząca przypomniała o Jubileuszu 40 – lecia powstania FZZPKiS. W 1983 r. członkowie Zarządu Głównego Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki, po kilku miesiącach dyskusji i sporów, opowiedzieli się za utworzeniem Federacji ZZPKiS. 15 lutego 1984 roku Komitet Założycielski zarejestrował w Sądzie Wojewódzkim Miasta Stołecznego Warszawy Statut Federacji i doprowadził do I Zjazdu Związków Członkowskich FZZPKiS. Członkowie Prezydium oraz pracownicy biura uczcili ten Jubileusz wzniesieniem toastu. 

Ad. 12

Na tym zakończyło się II posiedzenie Prezydium ZDZ. 

PRZEWODNICZĄCA FZZPKIS

Agnieszka Lachcik

Protokół sporządziła Urszula Wieczorek.

II Posiedzenie Prezydium ZDZ zostało

w całości nagrane i zarchiwizowane  –

do wglądu w Biurze Federacji.