W obradach uczestniczyło 11 członków ZDZ (Joanna Szymczak – Ryczel online) oraz 3 przedstawicieli Komisji Rewizyjnej. Gośćmi posiedzenia byli: przedstawiciel Archiwum Akt Nowych oraz doradca prawny Federacji Krzysztof Lisowski. 

(W załączeniu lista obecności członków ZDZ i KR)

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór przewodniczącego obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z I posiedzenia ZDZ.
 5. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Federacji za okres 10.06.2023r. – 29.02.2024r.
 6. Przedstawienie realizacji preliminarza finansowego oraz wyników bilansowych za rok 2023.
 7. Wysłuchanie oceny i uwag Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdań i bilansu za rok 2023.
 8. Przyjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i bilansu FZZPKiS za rok 2023.
 9. Uchwalenie preliminarza budżetowego FZZPKiS na 2024 r.
 10. Składki członkowskie .
 11. Archiwum Akt Nowych – wystąpienie zaproszonego przedstawiciela .
 12. Sprawy bieżące i wniesione. 
 13. Zakończenie obrad.

Ad. 1. 

Posiedzenie otworzyła Agnieszka Lachcik Przewodnicząca FZZPKiS.

Ad. 2

Na Przewodniczącą posiedzenia wybrano jednogłośnie Dorotę Abramczyk Wiceprzewodniczącą Federacji.

Ad.3 

Porządek obrad II posiedzenia ZDZ przyjęto bez zmian.

Ad. 4

Protokół z I posiedzenia ZDZ został zatwierdzony bez uwag.

Ad.5

Członkowie ZDZ jednogłośnie zatwierdzili Sprawozdanie z działalności Federacji oraz jej organów i władz statutowych za okres 10.06.2023 – 29.02.2024r. 

UCHWAŁA Nr 3/II – ZDZ/24

Zgromadzenia Delegatów Związkowych

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności FZZPKiS oraz jej organów i władz statutowych
z dnia 18 marca 2024r.

§ 1.

Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Federacji ZZPKiS, Zgromadzenie Delegatów Związkowych zatwierdza Sprawozdanie z działalności Federacji ZZPKiS oraz jej organów i władz statutowych za okres od 10.06.2023r. do 29.02.2024r. 

§ 2.

W głosowaniu wzięło udział 11 członków Zgromadzenia Delegatów Związkowych. 

Za uchwałą         – 11 głosów

Przeciw               –   0     „

Wstrzymało się  –    0     „

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Federacji ZZPKiS – Agnieszka Lachcik
Przewodnicząca obrad – Dorota Abramczyk

Ad.6

Księgowa Federacji Danuta Świsłowska przedstawiła informacje z realizacji preliminarza finansowego oraz dokonała analizy bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2023r. Opis do informacji z wykonania budżetu dotyczył przychodów i wydatków Federacji w okresie sprawozdawczym. Do przychodów zalicza się m.in. wpływy ze składek członkowskich, wpłat związkowych na X Zjazd, lokat bankowych, Impresariatu, wynajmu miejsca postojowego. Na wydatki składają się m.in.: organizacja X Zjazdu oraz szkolenia związkowego, składki do OPZZ i UNI MEI, ubezpieczenie i czynsz za lokal, zużycie materiałów i energii, świadczenia na rzecz pracowników, delegacje, materiały promocyjne. 

    (W zał. informacja z wykonania budżetu Federacji ZZPKiS za 2023r.)

Ad. 7

W kolejnym punkcie obrad głos zabrał Leszek Sibila Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, który odczytał Protokół Komisji Rewizyjnej dot. realizacji preliminarza finansowego oraz wyników bilansowych Federacji za 2023r. Protokół sporządził Przewodniczący KR, po przeprowadzeniu kontroli dokumentów Federacji, oraz za aprobatą pozostałych członków Komisji. Odczytując Protokół KR Wiceprzewodniczący przedstawił szczegółowo wydatki i wpływy związane z działalnością Federacji. W protokole Komisja stwierdza, że w okresie sprawozdawczym przychody Federacji były wyższe od planowanych o ponad 15%, co przyjmuje się za bardzo pozytywny objaw. Wiceprzewodniczący KR podkreślił, że po raz pierwszy w okresie rozliczeniowym nastąpiła pełna realizacja wpłat składek członkowskich za 2023r. Sytuacja finansowa Federacji jednak nie jest łatwa z powodu wznoszącej się inflacji, co wiąże się ze zwiększeniem opłat oraz wzrostem płacy minimalnej w 2024r. W związku z tym Komisja postuluje wzmożenie poszukiwań dodatkowych źródeł dochodów np.: wynajmu pomieszczeń biura Federacji, zwiększenia ilości członków Federacji oraz rozważenie podniesienia składki członkowskiej do wysokości 10 zł. od pracującego członka związku. Podniesienie składki należałoby najpierw skonsultować w środowiskach związkowych. Komisja pozytywnie oceniła działania merytoryczne Przewodniczącej Federacji, kontakt z władzami samorządowymi, OPZZ oraz aktywną pomoc w rozwiązywaniu problemów związków członkowskich. Wysoko oceniła też pracę radcy prawnego mec. Moniki Kossakowskiej, która rzeczowo i konkretnie udzielała konsultacji prawnych. Ważne są także starania Przewodniczącej o udział przedstawicieli Federacji w Zespole Trójstronnym. Kolejny zaproponowany postulat dot. delegowania przedstawicieli Federacji do Komisji Branżowych w MKiDN np. ds. szkolnictwa artystycznego. Komisja Rewizyjna po analizie dokumentów finansowych tj. sprawozdania i bilansu za 2023r. zarekomendowała ZDZ przyjęcie bilansu za 2023r. oraz preliminarza budżetowego na rok 2024. 

Do odczytanego protokołu KR odniosła się Przewodnicza Federacji. Stwierdziła, że w sprawie zwiększenia dochodów FZZPKiS już wcześniej, na posiedzeniu Prezydium, informowała o staraniach dot. wynajmu pomieszczenia w biurze Federacji. W lutym została podpisana umowa z agencją nieruchomości na pośrednictwo w wynajmie pokoju, który obecnie zajmuje księgowa. Jeżeli chodzi o zwiększenie liczebności członków naszej organizacji, to wczoraj i dzisiaj odbyło się szkolenie na temat organizowania związków zawodowych, prowadzone przez szkoleniowca z Centrum Organizowania Związków Zawodowych. Szkolenie zostało sfinansowane ze środków wyasygnowanych przez UNI MEI. Federacja została zakwalifikowana do projektu pilotażowego, co może wiązać się z przyznaniem kolejnych środków finansowych na dalsze szkolenia. Przewodnicząca podziękowała członkom ZDZ, biorącym udział w szkoleniu, za zaangażowanie i aktywne uczestnictwo. Następnie odniosła się do propozycji KR dot. powołania przedstawicieli Federacji do komisji branżowych w MKiDN np. ds. szkolnictwa artystycznego. Jak wiadomo już od kilku lat członkiem takiej komisji jest Koleżanka Elżbieta Kurczyńska – Sołowiej, natomiast w Komisji ds. emerytalnych działa Kol. Sylwester Wieczorkowski. Być może uda się zgłosić naszych reprezentantów do  innych komisji. Jest to temat do omówienia.

Ad. 8

W dalszej części obrad członkowie ZDZ przyjęli jednogłośnie Uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i bilansu Federacji za rok 2023 oraz pokrycia straty za rok 2023 z kapitałów własnych Federacji.

UCHWAŁA Nr.4/II-ZDZ/24

Zgromadzenia Delegatów Związkowych

z dnia 18 marca 2024r

w sprawie zatwierdzenia bilansu i sprawozdania finansowego za 2023r.

§ 1.

Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Federacji ZZPKiS Zgromadzenie Delegatów Związkowych uchwala przyjęcie bilansu i sprawozdania finansowego Federacji za 2023r.

§ 2.

W głosowaniu wzięło udział 11 członków Zgromadzenia Delegatów,

za uchwałą       11 gł. 

przeciw              0  „

wstrzymało się   0 „

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Federacji ZZPKiS – Agnieszka Lachcik  

Przewodnicząca obrad – Dorota Abramczyk

UCHWAŁA Nr. 5/II-ZDZ/24

Zgromadzenia Delegatów Związkowych

z dnia 18 marca 2024r

w sprawie pokrycia straty za 2023r.

§ 1.

Na podstawie § 21 ust. 1 statutu Federacji ZZPKiS, Zgromadzenie Delegatów Związkowych uchwala pokrycie straty za rok 2023, z kapitałów własnych Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki.

§ 2.

W głosowaniu wzięło udział 11 członków Zgromadzenia Delegatów,

za uchwałą      11. gł., 

przeciw             0  „ 

wstrzymało się 0   „

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Federacji ZZPKiS Agnieszka Lachcik  

Przewodnicząca obrad – Dorota Abramczyk

Ad. 9

Po przedstawieniu przez Księgową Federacji projektu preliminarza budżetowego na 2024r. oraz pozytywnej ocenie i rekomendacji Komisji Rewizyjnej, członkowie ZDZ uchwalili preliminarz budżetowy Federacji na 2024r. 

UCHWAŁA Nr. 6/II-ZDZ/24

Zgromadzenia Delegatów Związkowych

z dnia 18 marca 2024r.

w sprawie przyjęcia preliminarza budżetowego na 2024r.

Działając na podstawie § 21 ust. 1 statutu Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki, uchwala się co następuje:

§ 1.

Zgromadzenie Delegatów Związkowych zatwierdza projekt preliminarza budżetowego Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki na 2024r.

§ 2.

W głosowaniu wzięło udział 11 członków Zgromadzenia Delegatów,

za uchwałą      11 gł., 

przeciw             0  „

wstrzymało się 0  „

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Federacji ZZPKiS Agnieszka Lachcik  

Przewodnicząca obrad – Dorota Abramczyk

Ad. 10

Kolejny punkt porządku obrad dotyczył składek członkowskich. Przewodnicząca Federacji przedstawiła propozycję podniesienia składki o 2 zł. od pracującego członka związku od dnia 1 czerwca 2024r. Wniosek był zgodny z rekomendacją, zawartą w przedstawionym wcześniej protokole Komisji Rewizyjnej, postulującą wzrost składki członkowskiej w celu zwiększenia możliwości finansowania wydatków Federacji, do wysokości 10 zł. Przewodnicząca przedstawiła liczne argumenty za podwyższeniem składki. Dotyczą one w szczególności zwiększonych opłat bieżących tj. czynszu za lokal, świadczeń pracowniczych (w związku ze wzrostem płacy minimalnej w 2024r.), zatrudnienia nowego doradcy prawnego, kosztów podróży (delegacje), składek do OPZZ. W związku z dużym wzrostem wysokości płacy minimalnej, wzrost składki o 2 zł. nie powinien stanowić znaczącego uszczerbku w dochodach związkowców. Do słów Przewodniczącej odnieśli się członkowie ZDZ. Szczególne obiekcje wnieśli Krzysztof Kubasik i Witold Grela, którzy zaproponowali, żeby najpierw skonsultować proponowaną podwyżkę w swoich środowiskach związkowych, tak jak to zaleciła Komisja Rewizyjna. Członkowie ZDZ stwierdzili, że podwyżka składki zdecydowanie podreperuje fundusz Federacji i odniesie pozytywny wpływ na jej budżet, który z roku na rok jest coraz mniejszy, natomiast konsultacje, przeprowadzone tylko w niektórych środowiskach związkowych, mogłyby wywołać niepotrzebne zamieszanie. Po burzliwej dyskusji uchwała została przegłosowana z 1 głosem wstrzymującym się. 

Uchwała Nr. 7/II – ZDZ/24

Zgromadzenia Delegatów Związkowych

z dnia 18 marca 2024r.

Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu FZZPKiS, uwzględniając konieczność zapewnienia środków na obsługę prawną, informacyjną i organizacyjną związków członkowskich i organów Federacji, oraz wzrost kosztów związanych z realizacją obowiązków statutowych (odprowadzanie składek do OPZZ i UNI MEI) i rosnące opłaty administracyjno – podatkowe, Zgromadzenie Delegatów Związkowych postanawia: 

§ 1

Podnieść wysokość składki członkowskiej o 2 zł i wprowadzić od 1 czerwca 2024r. obowiązek płatności składki członkowskiej na rzecz Federacji ZZPKiS w wysokości       10 zł miesięcznie od każdego pracującego członka związku.

§ 2

W głosowaniu wzięło udział 11 członków Zgromadzenia Delegatów Związkowych.

Za uchwałą        –   10  głosów 

Przeciwko          –     0     „

Wstrzymało się  –     1     „

Przewodnicząca Federacji ZZPKiS Agnieszka Lachcik  

Przewodnicząca obrad – Dorota Abramczyk

W następnej części posiedzenia, Przewodnicząca Federacji zaproponowała zamianę kolejności punktów porządku obrad, tak aby sprawy z pkt. 12 omówić przed przybyciem przedstawiciela Archiwum Akt Nowych, zaproszonego na posiedzenie. 

Ad. 12

Przewodnicząca Federacji odniosła się do problemu obecności członków władz i organów Federacji na posiedzeniach Prezydium ZDZ i ZDZ. Należy w tej kwestii coś zmienić, ponieważ powstaje duże zamieszanie z potwierdzaniem udziału w spotkaniach. Obecność na posiedzeniach często nie jest w ogóle potwierdzana, albo w ostatniej chwili zostaje przekazana informacja o nieobecności. W związku z tym musimy przesuwać termin zebrania, jak to miało miejsce w przypadku posiedzenia Prezydium w dniu 12 lutego br. Zgodnie ze Statutem Federacji ZZPKiS, Przewodnicząca ma obowiązek zwoływania 4 posiedzeń Prezydium i 1 posiedzenia ZDZ w roku. Wszyscy członkowie władz, na ostatnim Zjeździe, wyrazili zgodę na kandydowanie i wybór do tego gremium. Wiadomo, że każdy ma różne obowiązki i w ostatniej chwili mogą wypaść nieprzewidziane okoliczności, ale obecność na posiedzeniu lub jej brak należałoby zawsze potwierdzać zaraz po otrzymaniu zawiadomienia. A z tym jest duży problem, bo w ostatnim dniu sekretariat musi dzwonić z pytaniem o potwierdzenie przyjazdu i wtedy okazuje się często, że wiele osób nie może uczestniczyć w obradach. Mamy wtedy problem, czy będzie kworum i czy nie trzeba przełożyć spotkania na inny termin. W związku z tym Przewodnicząca poprosiła zebranych o rzetelną współpracę w tej kwestii i dokonywanie potwierdzenia przyjazdu na posiedzenia zaraz po otrzymaniu zawiadomień. Członkowie ZDZ przyjęli prośbę do wiadomości.

Następnie Przewodnicząca poinformowała, że 6 marca br., na zaproszenie Wiceprzewodniczącego OPZZ Sebastiana Koćwina, uczestniczyła w posiedzeniu Zespołu ds. Ubezpieczeń Społecznych RDS, zabierając głos w spr. przywrócenia praw emerytalnych tancerzom i muzykom. Dodała, że dwukrotnie zwracała się do Wiceprzewodniczącego z prośbą o podjęcie działań mających na celu rozszerzenie wykazu grup zawodowych posiadających uprawnienia do emerytur pomostowych ze względu na wykonywanie pracy w szczególnych warunkach, o ubezpieczonych pracowników wykonujących działalność twórczą i artystyczną. Do pracy w tym zespole został delegowany ze strony rządu Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski, który ma się zajmować prawem pracy i zna specyfikę naszego sektora. Minister poinformował też, że postara się poprzeć wniosek, o który Federacja walczy już od dłuższego czasu tj. podjęcie aktywnych działań dot. wznowienia funkcjonowania Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Kultury i Mediów przy MKiDN. Przewodnicząca 18 marca br. wystosowała pismo do Ministra Sebastiana Gajewskiego w tej sprawie.

Agnieszka Lachcik poinformowała o potrzebie inwestowania w reklamę Federacji. Zrealizowane zostały niektóre projekty, np. wydrukowaliśmy kalendarze na 2024r., które zostały wysyłane do związków pod koniec ubiegłego roku. Rozdaliśmy też ulotki promocyjne oraz długopisy, które każdy z obecnych na posiedzeniu otrzymał. Długopisy z logo Federacji zostały też przekazane wraz z ostatnim Serwisem do naszych związków członkowskich. Taka reklama jest nam bardzo potrzebna do promowania Federacji, aby przyciągnąć do nas jak największą liczbę nowych członków. 

W dalszej części spotkania Przewodnicząca, odnosząc się do postulatu Komisji Rewizyjnej dot. wynajmu pomieszczeń w biurze Federacji, poprosiła członków ZDZ o przyjęcie uchwały w tej sprawie.  Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr. 9/II – ZDZ/24

Zgromadzenia Delegatów Związkowych

z dnia 18 marca 2024r.

Działając na  podstawie § 21 ust. 1 Statutu FZZPKiS Zgromadzenie Delegatów Związkowych zatwierdza:

§ 1

Wynajem jednego pokoju z łazienką w siedzibie FZZPKiS w Warszawie, ul. Żelazna 67 lok. 66 oraz podpisanie Umowy o pośrednictwo w wynajmie z Agencją Nieruchomości z siedzibą ul. Marszałkowska 85 lok 102, 00-683 Warszawa.

§ 2

Zobowiązanie Federacji ZZPKiS („Zamawiający”) do zapłaty prowizji na rzecz Agencji Nieruchomości („Wykonawcy”) za wykonanie przedmiotu zlecenia po podpisaniu umowy najmu w/w nieruchomości. Wysokość prowizji na rzecz „Wykonawcy” za wykonanie zlecenia wynosi jednorazowo 50% + VAT.

§ 3

Zobowiązanie Agencji Nieruchomości („Wykonawcy”) do obsługi transakcji zmierzającej do podpisania umowy najmu. Do czynności tych należy prezentacja nieruchomości, skompletowanie dokumentacji, po podpisaniu umowy uczestniczenie w przekazaniu nieruchomości Najemcy.

§ 4

W głosowaniu wzięło udział 11 członków Zgromadzenia Delegatów Związkowych.

Za uchwałą        –   11  głosów 

Przeciwko          –     0     „

Wstrzymało się  –     0     „

Przewodnicząca Federacji ZZPKiS Agnieszka Lachcik  

Przewodnicząca obrad – Dorota Abramczyk

W dalszym przebiegu spotkania członkowie ZDZ poinformowani zostali przez Przewodniczącą o 10% benefitach dla członków OPZZ np. na wykupienie wypoczynku w ośrodkach wczasowych będących własnością związków zawodowych przynależnych do OPZZ. Również z OPZZ otrzymaliśmy możliwość zakupu kart rabatowych, które uprawniają do otrzymania rabatu na paliwo i inne usługi na stacjach Orlen. Kilka związków zgłosiło do biura Federacji chęć zakupu takich kart w OPZZ w cenie 1 zł. OPZZ powołał również Zespół ds. benefitów, do którego Federacja zgłosiła dwie przedstawicielki ze Zw. Zaw. Bibliotekarzy Biblioteki Narodowej. Zespół ten zajmuje się opracowaniem systemu korzyści oraz atrakcyjnych ofert skierowanych do związkowców z organizacji członkowskich OPZZ np. korzystania na promocyjnych warunkach z sanatoriów, hoteli, ośrodków wypoczynkowych. Wszystkie otrzymywane propozycje i oferty przekazujemy na bieżąco związkom członkowskim, podobnie jak oferty dotyczące organizowanych przez OPZZ szkoleń związkowych. 

Ad. 11

Na spotkanie z członkami ZDZ został zaproszony przedstawiciel Archiwum Akt Nowych, który poprzez kontakt z Przewodniczącą złożył ofertę przejęcia nieodpłatnie od Federacji zbioru zgromadzonych materiałów archiwalnych dot. jej działalności, które stanowią własność FZZPKiS. Przewodnicząca zaznaczyła, że przekazanie materiałów dotyczyłoby wyłącznie dokumentów Zarządu Głównego ZZPKiS, do roku 1984 przed rejestracją FZZPKiS. Przedstawiciel Archiwum omówił procedurę przejęcia materiałów archiwalnych Federacji. Archiwum przejmie na własność dokumentację Federacji, zarchiwizuje i zabezpieczy, przygotowując w ten sposób m.in. do rozpowszechniania przez Archiwum. Członkowie ZDZ zapoznali się z przekazanym wcześniej projektem umowy darowizny, którą Federacja musi podpisać z dyrekcją Archiwum. Członkowie ZDZ podjęli dyskusję na temat korzyści wynikających z przekazania materiałów do Archiwum. Swoją opinię do umowy darowizny z Archiwum Akt Nowych przedstawił  również Krzysztof Lisowski, nowy doradca prawny Federacji. Ze względu na obiekcje członków ZDZ dot. szczegółów umowy, przygotowana w tej sprawie Uchwała Nr. 8 nie została poddana pod głosowanie. Przewodnicząca Federacji zobowiązała się skontaktować z Dyrektorem Archiwum, aby omówić powstałe wątpliwości dot. zapisów w umowie. 

Ad.12 c.d.

Następnie Członkowie ZDZ przyjęli jednogłośnie uchwałę dot. przyznania na wniosek Przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników Bibliotek Publicznych w Chełmie odznak honorowych Federacji ZZPKiS.

Uchwała Nr 10/ II ZDZ/24

Zgromadzenia Delegatów Związkowych

z dnia 18 marca 2024r.

§ 1

Na podstawie przepisu § 38 ust. 2 Statutu Federacji ZZPKiS, zgodnie z „Regulaminem zasad przyznawania odznak honorowych”, na wniosek Przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników Bibliotek Publicznych w Chełmie, Zgromadzenie Delegatów Związkowych postanawia przyznać dwie srebrne odznaki honorowe „Zasłużony Działacz Związkowy Kultury i Sztuki” zasłużonym członkom ww. Związku. 

§ 2

Srebrną odznakę otrzymują:

 1. Małgorzata Duchnicka
 2. Anna Turkiewicz

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 11 członków Zgromadzenia Delegatów Związkowych.

Za uchwałą        – 11 głosów 

Przeciwko          –   0   „

Wstrzymało się  –   0   „

Przewodnicząca Federacji ZZPKiS Agnieszka Lachcik  

Przewodnicząca obrad – Dorota Abramczyk

W posiedzeniu ZDZ wziął również udział Krzysztof Lisowski, nowy doradca prawny Federacji. Przewodnicząca poinformowała, że Krzysztof Lisowski został zatrudniony w połowie lutego i od tego czasu pełni dyżur w każdy piątek w biurze Federacji. Po przedstawieniu się, Krzysztof Lisowski omówił tematykę udzielanych do tej pory porad prawnych, oraz odniósł się do problemów najczęściej zgłaszanych przez naszych związkowców, z którymi borykają się pracownicy instytucji kultury. Przedstawiciele ZDZ włączyli się do dyskusji, temat dotyczył w szczególności wynegocjowania od pracodawcy wyższych wynagrodzeń. Pracownicy instytucji kultury są najmniej zarabiającą grupą społeczną dlatego od lat m.in. przy wsparciu Federacji walczą o zwiększenie swoich uposażeń.   

Na zakończenie Małgorzata Pawłowska zgłosiła postulat dot. zaproszenia na spotkanie z członkami Federacji P. Joanny Scheuring – Wielgus Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przewodnicząca Federacji wyraziła aprobatę i zobowiązała się do zaznajomienia się z procedurą zaproszenia P. Minister do Federacji. 

Przewodnicząca Federacji na zakończenie obrad przedstawiła prośbę zgłoszoną przez grupę zawodową animatorów z branży filmowej, którym pomagamy w procesie założenia związku zawodowego i przystąpienia do Federacji, o udostępnienie adresu Federacji jako siedziby Związkudo zarejestrowania w KRS. Nasz adres został już udostępniony Zw. Zaw. Kultura i Media. Członkowie ZDZ odnieśli się pozytywnie do przedstawionego przez Przewodniczącą wniosku. 

Ad. 13

Na tym zakończyło się II posiedzenie ZDZ.  

Protokółowała Urszula Wieczorek 

II Posiedzenie ZDZ zostało w całości nagrane i zarchiwizowane  –

do wglądu w Biurze Federacji.