W obradach uczestniczyło 4 członków Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

Zaplanowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie Protokołu z VIII posiedzenia Prezydium ZDZ.
  3. Sprawozdanie z działalności Federacji za okres II 2023 – IV 2023.
  4. Ocena szkolenia związkowego.
  5. X Zjazd: stan przygotowań, kwalifikacja Delegatów do uczestnictwa w X Zjeździe FZZPKiS.
  6. Sprawy wniesione.
  7. Zakończenie obrad.

(W załączeniu lista obecności członków Prezydium)

Ad. 1-3

Posiedzenie Prezydium ZDZ otworzyła Przewodnicząca Federacji Agnieszka Lachcik. Podziękowała zebranym za przybycie na ostatnie obrady Prezydium ZDZ w tej kadencji. Następnie członkowie Prezydium zatwierdzili bez uwag porządek obrad oraz Protokół z VIII Posiedzenia Prezydium ZDZ w dniu 30.01.2023r. 

Ad. 4

Przewodnicząca FZZPKiS przedstawiła sprawozdanie z działalności merytorycznej Federacji w okresie od lutego do połowy kwietnia 2023r., która na bieżąco dokumentowana była w zamieszczanej w serwisie kronice związkowej. 

Najważniejszą z przekazanych informacji było powiadomienie zebranych o wznowieniu prac Trójstronnego Zespołu ds. Kultury i Mediów. Otrzymaliśmy z Rady Dialogu Społecznego odpowiedź na wniosek złożony przez Przewodniczącą na posiedzeniu RDS w marcu br., w sprawie podjęcia działań na rzecz wzrostu niskich płac pracowników instytucji kultury oraz ustanowienia systemowych rozwiązań mających na celu wyłączenie z płacy minimalnej wszelkich dodatków wynagrodzenia, zwłaszcza dodatków funkcyjnych. Z odpowiedzi wynika, że wniosek został przekazany do Trójstronnego Zespołu do spraw Kultury i Mediów, oraz do Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS. Członkowie Prezydium podziękowali Przewodniczącej za tak ważną dla pracowników kultury inicjatywę. Stwierdzili, że będzie to krok milowy Federacji, a jeżeli zostaniemy zaproszeni do udziału w pracach Zespołu, to trzeba próbować wywalczyć w tej sprawie jak najwięcej. 

Agnieszka Lachcik na prośbę Przewodniczącej Zw. Zaw. Bibliotekarzy Biblioteki Narodowej wystąpiła do dyr. Biblioteki Narodowej z pytaniem o termin zrealizowania podwyżki wynagrodzeń osobowych dla wszystkich pracowników w związku z inflacyjnym wzrostem cen i kosztów utrzymania. Czekamy na odpowiedź od dyrektora BN. 

W okresie  sprawozdawczym  wielu  związkowców  zwracało  się  do Federacji o udzielenie porady prawnej. Radca prawny mec. Magdalena Kossakowska na bieżąco wyjaśniała związkowcom, pisemnie i telefonicznie, zawiłości prawne. Porady zamieszczane są na stronie internetowej Federacji. P. Mecenas rzetelnie podchodzi do problemów związkowców, dlatego biuro Federacji otrzymuje bardzo pochlebne opinie na temat udzielanych odpowiedzi prawnych, które są przygotowane rzeczowo i kompetentnie.

Przewodnicząca Federacji poinformowała również o odebraniu dwóch tel. z instytucji kultury w Poznaniu i Łodzi dot. przystąpienia do Federacji, jednak pracownicy tych instytucji muszą najpierw założyć związek zawodowy i uzyskać osobowość prawną. Okazuje się, że unowocześniona strona internetowa Federacji jest odwiedzana przez pracowników różnych instytucji kultury, którzy mogą z niej zasięgnąć informacji o działalności Federacji. Mogą też skorzystać z przepisów prawa związkowego, procedur i wzorów dokumentów potrzebnych do założenia związku zawodowego, jego rejestracji, jak również wstąpienia w szeregi FZZPKiS. 

Następnie, przez członków Prezydium, zostały przyjęte Uchwały o wykreśleniu z listy Związków Członkowskich FZZPKiS dwóch związków z powodu likwidacji: Związku Zawodowego Pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie i Związku Zawodowego Pracowników Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku. 

Obydwie Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. 

Uchwała Nr. 36/ Prez. ZDZ/23

Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych

z dnia 17.04.2023r.

§ 1

Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Federacji ZZPKiS, Prezydium ZDZ postanawia skreślić z dniem 17.04.2023r. z listy związków członkowskich FZZPKiS Związek Zawodowy Pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie z powodu likwidacji.

§ 2

W głosowaniu wzięło udział 4 członków Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych.

Za uchwałą        –     4   głosów 

Przeciwko          –     0       „

Wstrzymało się  –     0      „

    Przewodnicząca FZZPKiS

Agnieszka Lachcik

Uchwała Nr. 37/ Prez. ZDZ/23

Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych

z dnia 17.04.2023r.

§ 1

Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Federacji ZZPKiS, Prezydium ZDZ postanawia skreślić z dniem 17.04.2023r. z listy związków członkowskich FZZPKiS Związek Zawodowy Pracowników Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku z powodu likwidacji.

§ 2

W głosowaniu wzięło udział 4  członków Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych.

Za uchwałą        –     4   głosów 

Przeciwko          –     0       „

Wstrzymało się  –     0      „

    Przewodnicząca FZZPKiS

Agnieszka Lachcik

Ad. 5.

W kolejnym punkcie porządku obrad Agnieszka Lachcik omówiła i oceniła przebieg szkolenia dla przedstawicieli związków członkowskich Federacji, zorganizowanego przez FZZPKiS w dniu 17 kwietnia br. w siedzibie Federacji. Głównym tematem szkolenia było omówienie spraw dot. uprawnień związków zawodowych związanych z nowelizacją prawa. Szkolenie poprowadziła mec. Magdalena Kossakowska, która opracowała 6 zagadnień najbardziej pomocnych w działalności związkowej. Udział w szkoleniu wzięło 18 przedstawicieli związków członkowskich. Dla uczestników przewidziany był poczęstunek: kawa, herbata, ciasteczka oraz zapewniony catering obiadowy. Na zakończenie szkolenia, każdy z uczestników otrzymał Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Członkowie Prezydium zaproponowali, aby takie szkolenia organizować w przyszłości, ponieważ zwiększają one prestiż Federacji. 

Dzięki staraniom Przewodniczącej Federacja otrzymała z Fundacji Wsparcie dofinansowanie na organizację szkolenia. Koszt szkolenia obejmował: przygotowanie materiałów szkoleniowych, opłatę dla szkoleniowca, zwrot kosztów podróży i catering. Mając na uwadze organizowanie kolejnych szkoleń w przyszłości oraz plany wynajęcia sali Przewodnicząca zadysponowała kupno projektora i ekranu. Projektor / rzutnik multimedialny to sprzęt, który sprawdzi się podczas różnych prezentacji, szkoleń czy też podczas posiedzeń Zarządu Federacji.

Ad 6. 

W kolejnym punkcie porządku obrad Członkowie Prezydium omówili przygotowania do organizacji X Zjazdu Związków Członkowskich FZZPKiS, który odbędzie się w dniach 10-11 czerwca 2023 r. w siedzibie OPZZ w Warszawie. Zgodnie ze Statutem, aby Zjazd był prawomocny, musi w nim uczestniczyć 50% + 1 związków członkowskich. Do dnia 17 kwietnia zgłosiła się wymagana liczba Delegatów. Zjazd został uznany za prawomocny Uchwałą Nr. 35/ IX Prez.ZDZ/2023, jednak 8 związków zostało zakwalifikowanych warunkowo, do czasu spełnienia wszystkich wymogów dot. uczestnictwa w Zjeździe.

UCHWAŁA Nr. 35/ IX Prez.ZDZ/2023

Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych 

w sprawie realizacji warunków kwalifikujących Delegatów do uczestnictwa w X Zjeździe Związków Członkowskich Federacji ZZPKiS

z dnia 17 kwietnia 2023r.  

§ 1

Działając zgodnie z postanowieniem § 19 ust. 3 Statutu Federacji ZZPKiS oraz uwzględniając postanowienia zawarte w Uchwale Nr. 31/VIII/Prez. ZDZ/23 z dnia 30.01.2023 stwierdza się co następuje.

1. Związki Członkowskie Federacji ZZPKiS, wymienione w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały, w liczbie 24 uznaje się za spełniające warunki określone w przedmiotowej Uchwale Prezydium ZDZ z dnia 30.01.2023. Zgłoszeni Delegaci w liczbie 40 zostają zakwalifikowani do uczestnictwa w X Zjeździe Związków Członkowskich Federacji ZZPKiS w Warszawie w dniach 10-11.06.2023r. i nabywają czynne i bierne prawa wyborcze, o których mowa w § 13 ust. 2 oraz § 18 ust. 4 Statutu Federacji.

§ 2

Na podstawie art. 14i ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Prezydium ZDZ dopuszcza możliwość uczestnictwa w Zjeździe związków członkowskich, które w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego nie miały możliwości przeprowadzenia wyborów, a tym samym kadencja ich organu statutowego ulega przedłużeniu.  

§ 3

W głosowaniu udział wzięło 4 członków Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych, za uchwałą 4 gł., przeciw 0 gł., wstrzymało się 0 gł. 

PRZEWODNICZĄCA OBRAD

          Agnieszka Lachcik

Załączniki:

Załącznik Nr 1 do Uchwały 35/ IX Prez.ZDZ/2023

                                                              (Załącznik Nr 1 do Uchwały 35/ IX Prez.ZDZ/2023

Wykaz organizacji oraz ich Delegatów zakwalifikowanych do uczestnictwa w X Zjeździe Związków Członkowskich Federacji ZZPKiS

L.p. NAZWA ZWIĄZKULiczba Delegatów

BIBLIOTEKI:

1.Związek Zawodowy Pracowników Bibliotek Publicznych, ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm  1
2.Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Bibliotek Publicznych Woj. Śląskiego, Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice 2

3.Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Kultury Woj. Lubelskiego, ul. Narutowicza 4, 20-004 Lublin1
4.Międzyzakładowy Związek Regionalny Zawodowy Pracowników Kultury przy Legnickiej Bibliotece Publicznej, ul. Piastowska 22, 50-220 Legnica2
5.Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Pracownicy Bibliotek Łódzkich”, ul. Plac Wolności 4, 91-415 Łódź2
6.Regionalny Związek Zawodowy Pracowników Bibliotek Publicznych z siedz. w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42, 07-400 Ostrołęka  2
7.Związek Zawodowy Pracowników Biblioteki Raczyńskich w  Poznaniu, Plac Wolności 19, 61-739 Poznań2

8.Związek Zawodowy Pracowników Instytucji Kultury Miasta Turku i Powiatu Tureckiego, ul. Dworcowa 5, 62-700 Turek1
9.Związek Zawodowy Pracowników Bibliotek z siedz. w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Jerozolimska 29, 97-300 Piotrków Trybunalski 2
10.Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki, ul. Grodzka 3, 76-200 Słupsk2
11.Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Kultury Woj. Mazowieckiego, ul. Koszykowa 26, 00-553 Warszawa1

DOMY KULTURY:

12.Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Kultury Miasta i Gminy Biała Podlaska, ul. Warszawska 12, 21 – 500 Biała Podlaska2
13.Związek Zawodowy Pracowników Centrum Kultury „Zamek”, ul. Św. Marcin 80 / 82, 61-809 Poznań  2
14.Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki przy CK w Przemyślu, ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl2

15.Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Kultury Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, ul. Wysoka 4, 07-721 Raciążek2
16.

Miejski Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki z siedz. w Miej. Oś. Kult., ul. Łódzka 5, 95-100 Zgierz  2

INSTYTUCJE ARTYSTYCZNE:

17.Związek Zawodowy Pracowników Opery Nova, ul. Marszałka Focha 5, 05-070 Bydgoszcz  1
18.Związek Zawodowy Pracowników Teatru Wielkiego, ul. Aleksandra Fredry 9, 60-967 Poznań  1

KINEMATOGRAFIA:

19.Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Kultura i Media”, ul. Żelazna 67 lok. 66, 00-871 Warszawa2

MUZEA:

20.
Międzymuzealny Związek Zawodowy Pracowników z siedzibą w Muzeum Narodowym w Krakowie, Al. 3-go Maja 1, 30-062 Kraków 2

21.
Związek Zawodowy Pracowników Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, ul. Rynek Główny 35, 31-011 Kraków1

SZKOLNICTWO ARTYSTYCZNE:

22.Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych, Osiedle Centrum E 2, 31-934 Kraków2
23.Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki przy Państwowej
Szkole Muzycznej I i II st., ul. Pałacowa 10, 99-300 Kutno  
1
24.


Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II st., ul. Narutowicza 11, 27-450 Stalowa Wola  2

Prezydium ustaliło, że pisma z informacją o kwalifikacji związków na X Zjazd zostaną niezwłocznie przesłane drogą elektroniczną do zarządów zakwalifikowanych związków członkowskich oraz do każdego Delegata. 

Członkowie Prezydium ZDZ po burzliwej dyskusji zaakceptowali informację, że Zjazd odbędzie się w siedzibie OPZZ. Dzięki rozmowom Przewodniczącej z Prezesem Fundacji Wsparcie, sala obrad została udostępniona Federacji bez żadnych kosztów. Delegatom uczestniczącym w Zjeździe, zostanie zapewniony serwis kawowy i catering obiadowy. Zakwaterowanie Delegatów zapewnione jest w Hotelu Logos należącym do ZNP, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33. Pierwszego dnia Zjazdu wieczorem, zostanie zorganizowana uroczysta kolacja z okazji jubileuszowego X Zjazdu. 

Następnie członkowie Prezydium omówili projekt porządku obrad X Zjazdu, który trzeba jeszcze poprawić i doprecyzować.

Przewodnicząca Federacji poinformowała również, że należy wprowadzić zmiany w Statucie Federacji i przygotować go do przyjęcia przez Zjazd. Propozycje zmian zostały uzgodnione z mec. M. Kossakowską oraz członkami powołanej przez Prezydium Komisji Statutowej w składzie: A. Lachcik, D. Abramczyk, J. Doliński. Należy też zaktualizować Ordynację Wyborczą, tak aby była spójna ze Statutem Federacji. Dorota Abramczyk stwierdziła, że w Ordynacji Wyborczej trzeba doprecyzować liczbę miejsc mandatowych.

Ad. 7.

Po przeanalizowaniu i zatwierdzeniu spraw dot. organizacji Zjazdu, członkowie Prezydium nie wnieśli dodatkowych spraw do omówienia. 

Ad. 8.

Na tym zakończyło się ostatnie w tej kadencji, IX posiedzenie Prezydium ZDZ. 

PRZEWODNICZĄCA FZZPKIS

Agnieszka Lachcik

Przebieg IX Posiedzenia Prezydium ZDZ został w całości nagrany i zarchiwizowany  –

do wglądu w Biurze Federacji.

Protokół sporządziła Urszula Wieczorek