W obradach uczestniczyło 13 członków ZDZ oraz 2 przedstawicieli Komisji Rewizyjnej. Na zaproszenie Przewodniczącej Federacji Agnieszki Lachcik gościem posiedzenia był Piotr Ostrowski, Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Zawiązków Zawodowych.             
(W załączeniu lista obecności członków ZDZ i KR)

Proponowany porządek obrad V posiedzenia ZDZ :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór przewodniczącego obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Protokołu Uchwał i Ustaleń z IV posiedzenia ZDZ.
 5. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Federacji za okres
  4.10.2022r. – 19.03.2023r. 
 6. Przedstawienie realizacji preliminarza finansowego oraz wyników bilansowych  za rok 2022.
 7. Wysłuchanie oceny i uwag Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdań i bilansu
  za rok 2022.
 8. Przyjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i bilansu FZZPKiS za rok 2022.
 9. Uchwalenie preliminarza budżetowego FZZPKiS na 2023 r. 
 10. Informacja o przebiegu przygotowań do X Zjazdu Związków Członkowskich FZZPKiS.
 11. Organizacja szkolenia na temat uprawnień zw. zaw. (16 kwietnia 2023r.).
 12. Spotkanie z nowo wybranym Przewodniczącym OPZZ Piotrem Ostrowskim.
 13. Sprawy bieżące i wniesione. 
 14. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1. Posiedzenie otworzyła Agnieszka Lachcik, Przewodnicząca FZZPKiS.

Ad. 2. Z uwagi na wiele ważnych spraw do omówienia i przekazania członkom ZDZ Przewodniczącą obrad została wybrana Agnieszka Lachcik. 

Ad. 3. Porządek obrad przyjęto z jedną korektą, dotyczącą przesunięcia pkt. 12 na początek zebrania, spowodowaną zmianą godziny spotkania z Przewodniczącym OPZZ Piotrem Ostrowskim. 

W czasie oczekiwania na gościa Agnieszka Lachcik poinformowała członków ZDZ, że z rekomendacji Przewodniczącego OPZZ została zaproszona na posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego w dniu 16 marca br. Na spotkaniu Rady odczytała swój apel w sprawie podjęcia aktywnych działań na rzecz wzrostu niskich płac oraz ustanowienia systemowych rozwiązań, mających na celu wyłączenie z płacy minimalnej wszelkich dodatków wynagrodzenia w instytucjach kultury. 

Apel odczytany i złożony w formie wniosku przez Przewodniczącą do RDS uzyskał poparcie członków ZDZ. Krzysztof Kubasik, który działa w Radzie Dialogu Społecznego Woj. Wielkopolskiego stwierdził, że musimy szerzej działać w swoich regionach i prezentować wspólne stanowisko dot. m.in. sprawy podwyższenia wynagrodzeń i wyłączenia wszelkich dodatków z wynagrodzenia zasadniczego pracowników instytucji kultury.  

Następnie Jerzy Doliński i Agnieszka Lachcik powitali i przedstawili zebranym Piotra Ostrowskiego Przewodniczącego OPZZ, który podziękował za zaproszenie na posiedzenie. Piotr Ostrowski został poproszony o przedstawienie wizji prowadzenia OPZZ w swojej rozpoczynającej się 5-letniej kadencji. 

Przewodniczący OPZZ omówił sprawy poruszone na X Kongresie OPZZ w grudniu ubiegłego roku, na którym Delegaci wybrali nowe władze na następną kadencję oraz zatwierdzili zmiany w Statucie. Przewodniczący przedstawił program do realizacji w 5-letniej kadencji obejmującej lata 2022-2027. W swoim przemówieniu programowym stwierdził, że droga organizacji związkowych jest i będzie trudna, dlatego czeka nas bardzo dużo pracy. Głównym tematem pozostają wynagrodzenia pracowników, który to problem znajduje się na 1. miejscu postulatów programowych OPZZ. Realizacja wystosowanych na Kongresie postulatów będzie sukcesem nowego zarządu. Negocjowany jest wskaźnik wynagrodzeń w sferze usług publicznych. Trzeba zadbać o pracowników usług publicznych tj. szkolnictwa, bibliotekarstwa, kultury i sztuki, jak również służby zdrowia. W tej dziedzinie podejmowane były i podejmowane będą aktywne działania poprzez zwracanie się do organów władzy oraz Komisji Trójstronnej ds. Społeczno – Gospodarczych. Przy tej okazji Piotr Ostrowski podziękował Przewodniczącej Federacji za dobrą współpracę, aktywność i wystąpienie na posiedzeniu Rady z apelem o ustalenie godziwych, ustawowych zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury i zapobieganie spłaszczaniu wynagrodzeń. Głównym zadaniem związków zawodowych jest obrona socjalnych i pracowniczych uprawnień ich członków. Oprócz wynagrodzeń pracowników trzeba zadbać też o warunki pracy, o ograniczenie podpisywania przez pracodawców umów śmieciowych. Dla OPZZ ważna jest też kwestia rozpoznawalności organizacji związkowych. Trzeba mieć większy kontakt z mediami, być bardziej widocznym w mediach społecznościowych. OPZZ musi zwiększyć swoją siłę, aby było traktowane jak równy partner i by wysłuchiwano jego postulatów. Będą organizowane szkolenia jak poruszać się w mediach społecznościowych w celu większej rozpoznawalności i skuteczności oraz budowania większego uzwiązkowienia. Trzeba mądrze i z głową docierać do szeregowych pracowników, aby zachęcać ich do wstępowania do związków zawodowych. Uzwiązkowienie bardzo spada, dlatego należy szukać nowoczesnej drogi do pozyskiwania młodych związkowców. Budowa siły i znaczenia organizacji związkowych to priorytetowy cel. Trzeba zatrzymać spadek uzwiązkowienia przez odchodzenie doświadczonych związkowców na emeryturę, na ich miejsce nie ma następców chętnych do przejęcia obowiązków związkowych. W organizacjach musi być widoczny lider, który będzie rozmawiał z pracownikami i będzie budował dobrą atmosferę wokół związków. Będzie też zachęcał do wstępowania w ich szeregi i pokazywał jak można rozwiązywać trudne sprawy np. dot. sporów z pracodawcami. Trzeba się spotykać, tak jak dzisiaj, rozmawiać, szukać wspólnej drogi, organizować warsztaty, aby poprawić związkową skuteczność. Trzeba znaleźć czas i drogę, żeby umiejętnie dotrzeć do ludzi. Dlatego OPZZ będzie organizowało kursy i szkolenia dla związkowców w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Szkolenia przeprowadzane będą przez organizacje partnerskie z Niemiec. Chcemy dopasowywać sprawdzone przez nich rozwiązania do polskiej sytuacji, dostosowywać do polskich warunków gospodarczych. 

Agnieszka Lachcik, która jest członkiem Komitetu Wykonawczego UNI MEI dodała, że sytuacja w UE wygląda trochę inaczej. Nie wiadomo czy sposoby opracowane krajach Europy Zachodniej sprawdziłyby się w naszych warunkach i czy byłyby skuteczne w naszym kraju. W Federacji również ubyło wiele związków z powodu odejścia członków na emeryturę, nie ma następców i związki się rozwiązują. Młodzi boją się wstępować w szeregi związkowców, boją się pracy społecznej i odpowiedzialności. 

Następnie zabrał głos Krzysztof Kubasik, który jako członek Międzypowiatowej Rady OPZZ w Poznaniu stwierdził, że samorządy mają najtrudniejszą sytuację, chociaż dostają sporo pieniędzy. Mimo to udało się wygospodarować podwyżki dla pracowników Teatru Wielkiego w Poznaniu. Dlatego warto walczyć, spotykać się, rozmawiać i szukać kontaktu we własnych powiatach i województwach. Nawet szukać wsparcia w innych branżach, np. górników, metalowców. Wymieniać się doświadczeniem i skutecznymi formami negocjacji. 

Jerzy Doliński dodał, jak ważne jest zawieranie Układów Zbiorowych Pracy. Trzeba negocjować i podpisywać porozumienia między pracodawcami a reprezentantami organizacji związkowych. Takie porozumienie to zabezpieczenie interesów pracowników. Można wtedy negocjować lepsze warunki pracy i płacy. Obowiązujące do tej pory układy nie spełniają swojej  roli i nie satysfakcjonują żadnej ze stron. Dlatego dobrze by było, aby OPZZ zaproponowało szkolenia dot. prowadzenia negocjacji z pracodawcami, aby były skuteczne i satysfakcjonujące wszystkich partnerów. 

Piotr Ostrowski stwierdził, że Układy Zbiorowe to temat rzeka i jest on bardzo trudny, ale jest to również podstawowa kwestia nowej kadencji OPZZ. Obecnie z zawieraniem UZP jesteśmy na końcu Europy. Jedyny ratunek pochodzi z Unii Europejskiej. Weszła w życie dyrektywa UE o wynagrodzeniach oraz planie objęcia UZP pracowników w Polsce. Ta sprawa jest też poruszana na posiedzeniach RDS, aby spowodować, by dyrektywa ta została jak najszybciej wprowadzona do polskiego prawodawstwa. Priorytetem dla OPZZ są sprawy pracownicze, dlatego Przewodniczący OPZZ poprosił o spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą. Głównymi tematami rozmów były sprawy dotyczące uregulowania spraw pracowniczych, potrzebie wyższych wynagrodzeń w sferze usług publicznych, konieczności likwidacji umów śmieciowych, wzmocnieniu układów zbiorowych pracy oraz kwestii emerytur stażowych. Rozmowa z Prezydentem to kolejny krok poczyniony w sprawie polepszenia sytuacji pracowników w Polsce.

Na zakończenie spotkania z członkami ZDZ Piotr Ostrowski stwierdził, że jest dobra inicjatywa, są środki z budżetu państwa na działania Rady Dialogu Społecznego. Trzeba teraz te środki dzielić sprawiedliwie. Chociaż nie we wszystkich spawach jest porozumienie, to trzeba znaleźć wspólną drogę poprzez negocjacje z każdą ze stron RDS dla osiągnięcia wspólnego celu. Dlatego właśnie hasłem przewodnim OPZZ jest „Wspólnie dla lepszej przyszłości”.

Krzysztof Kubasik dodał, że mimo iż mamy różne poglądy i przekonania to powinniśmy szukać wspólnego porozumienia aby łączyć się, a nie dzielić, bo wtedy inni na tym korzystają. 

Następnie głos zabrał Arkadiusz Korniejuk w spr. emerytur stażowych. Krążą podobno głosy, że wiek emerytalny zostanie podniesiony. 

Piotr Ostrowski stwierdził, że nie ma o tym mowy i nie słyszał o takiej sytuacji. 

Plan Odbudowy nie zakłada podwyższenia wieku emerytalnego, chodzi wręcz o przedłużenie aktywności zawodowej seniorów. 

Witold Grela dodał, że trzeba zachęcać pracowników aby pracowali jak najdłużej. Pracodawcy powinni walczyć o przedłużenie aktywności zawodowej pracowników. Gromadzona latami wiedza i doświadczenie to najcenniejszy potencjał starszego pracownika. Trzeba wykorzystywać ją w bieżącej pracy, ale również sprawić by była przekazywana młodym i niedoświadczonym. Ważne jest aby młodzi pracownicy korzystali z doświadczenia zawodowego i kompetencji starszego pokolenia, od którego powinni uczyć się praktyki zawodowej. 

Na zakończenie spotkania z Przewodniczącym OPZZ, Agnieszka Lachcik podziękowała za wystąpienie, zaprosiła Piotra Ostrowskiego na X Zjazd Związków Członkowskich Federacji i poprosiła o zabranie głosu w drugim dniu Zjazdu.

Ad. 4. Protokół Uchwał i Ustaleń z IV posiedzenia ZDZ, po drobnych wyjaśnieniach  dot. prawidłowości zapisu Uchwały Nr 33, został zatwierdzony bez zmian. 

Ad. 5. Członkowie ZDZ zatwierdzili Sprawozdanie z działalności Federacji oraz jej organów i władz statutowych za okres 4.10.2022 – 19.03.2023r. (Uchwała Nr. 24/V – ZDZ/23; 13 głosów za Uchwałą). 

Ad. 6. Księgowa Danuta Świsłowska dokonała analizy budżetu Federacji za rok 2022 oraz bilansu sporządzonego na dzień  31.12.2022r. Przedstawiła szczegółowo wydatki związane z działalnością Federacji. Koszty w szczególności dotyczyły: wydawania Serwisu Informacyjnego (dofinansowanie z Fundacji Porozumienie), budowy nowej strony internetowej, składek do OPZZ i UNI MEI, zakupu znaczków pocztowych, opłat czynszu za lokal i energię elektryczną, sprzątania lokalu oraz zatrudnienia pracowników w biurze Federacji. 

Ad. 7. W następnej kolejności posiedzenia ZDZ głos zabrał Sylwester Wieczorkowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Po kontroli dokumentów Federacji sporządził Protokół Komisji dot. sprawozdań i bilansu Federacji za rok 2022. Odczytując Protokół, Przewodniczący KR zwrócił uwagę na zwiększającą się stratę finansową w corocznej działalności Federacji. Jest to jednak związane z powiększającymi się kosztami gospodarczymi w naszym kraju. Przewodniczący zatwierdził wykonanie Uchwał podjętych przez Organa Federacji z wyjątkiem Uchwały 27/E/Prez.ZDZ/22 z 8.09.2022r. w spr. upoważnienia Zespołu Negocjacyjnego do prowadzenia rokowań Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych w Bibliotekach Publicznych m.st. Warszawy ze względu na brak prawnej możliwości Biura Kultury Urzędu M. St. W-wy, organizatora BP m.st. W-wy do zawarcia PUZP dla pracowników zatrudnionych w BP m.st. W-wy. 

Przewodniczący zarekomendował ZDZ przyjęcie bilansu za 2022r. ze stratą finansową przedstawioną w Uchwale i pokrycie straty z kapitałów własnych oraz przyjęcie preliminarza budżetowego na 2023r. 

Ad. 8. Członkowie ZDZ po omówieniu przez Księgową Federacji, przyjęli Uchwały dot. bilansu i sprawozdania finansowego za 2022r. oraz pokrycia straty za rok 2022 z kapitałów własnych Federacji.

UCHWAŁA Nr 25/V – ZDZ/23 Zgromadzenia Delegatów Związkowych

z dnia 20 marca 2023r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu i sprawozdania finansowego za 2022r.

§ 1.

Na podstawie § 21 ust. 1 statutu Federacji ZZPKiS, Zgromadzenie Delegatów Związkowych uchwala przyjęcie bilansu i sprawozdania finansowego Federacji za 2022r.

§ 2.

W głosowaniu wzięło udział 13 członków Zgromadzenia Delegatów,
za uchwałą 12 gł., przeciw 0 gł., wstrzymało się 1 gł.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca  obrad

    Agnieszka Lachcik 

UCHWAŁA Nr 26/V – ZDZ/23 Zgromadzenia Delegatów Związkowych

z dnia 20 marca 2023r.

w sprawie pokrycia straty za 2022r.

§ 1.

Na podstawie § 21 ust. 1 statutu Federacji ZZPKiS, Zgromadzenie Delegatów Związkowych uchwala pokrycie straty za rok 2022 w kwocie 136.564,22 zł (słownie zł: sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery 22/100), z kapitałów własnych Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki.

§ 2.

W głosowaniu wzięło udział 13 członków Zgromadzenia Delegatów,
za uchwałą 13 gł., przeciw 0 gł., wstrzymało się 0  gł.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca obrad

  Agnieszka Lachcik

Ad. 9. Księgowa Federacji przedstawiła projekt preliminarza budżetowego na 2023r.  Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła preliminarz Federacji na 2023r. Wydatki zaplanowane na 2023r. będą duże z powodu organizacji X Zjazdu Związków Członkowskich. 

Przewodnicząca Federacji odniosła się do wcześniejszej informacji dot. założenia nowej strony internetowej, która wiązała się z dużym wydatkiem. Jednak inwestycja włożona w odnowienie naszej strony była bardzo potrzebna, ponieważ jest to nasze okno na świat. Strona jest teraz nowoczesna i czytelna, zawiera więcej ważnych informacji z bieżącej działalności Federacji, porady prawne oraz dokumenty potrzebne do działalności związkowej. Związki Członkowskie rozwiązują się i odchodzą z Federacji, dlatego trzeba pozyskiwać nowych członków poprzez promocję Federacji m.in. atrakcyjną stronę internetową. Prowadzenie strony internetowej w ramach oszczędności przejęła Przewodnicząca. Na stronie zamieszczone jest też ogłoszenie o wynajęciu naszej sali obrad na szkolenia lub konferencje. Żeby uatrakcyjnić wizerunek sali należałoby zakupić projektor i ekran, co wiąże się z wydatkiem ponad 1.000 zł.. Projektor wykorzystany będzie również podczas szkoleń związkowych organizowanych przez Federację. W biurze Federacji zredukowane zostały opłaty za telefony. Zrezygnowaliśmy z dwóch tel. stacjonarnych, została natomiast podpisana atrakcyjna cenowo umowa na dwie komórki, jedna do biura, druga służbowa na potrzeby Przewodniczącej. Żeby zwiększyć wpływy udało się pozyskać firmę, która od grudnia ub. roku wynajmuje garaż. Mamy duży lokal, można by wynająć dodatkowo 1 pomieszczenie dla firmy, która nie chce lub nie ma środków na wynajem całego biura. Żeby Federacja przetrwała musimy postarać się zwiększać wpływy na bieżącą działalność, natomiast ciąć możliwe koszty wydatków. Należy szukać innego źródła dochodów, dlatego ważne jest, aby zainwestować w promocję.  Sprawą bardzo ważną jest też zatrudnienie w Federacji prawnika. P. mec. Magdalena Kossakowska, która obecnie udziela porad prawnych sprawdza się w swojej pracy bardzo dobrze. Czasy dla związkowców są trudne, w związku z tym pracy ma coraz więcej, dlatego została podjęta decyzja o podwyższeniu jej wynagrodzenia.  

Po wypowiedzi Przewodniczącej Zgromadzenie Delegatów Związkowych zatwierdziło bez uwag preliminarz budżetowy na rok 2023r. stosowną Uchwałą. 

UCHWAŁA Nr 27/V – ZDZ/23 Zgromadzenia Delegatów Związkowych

z dnia 20 marca 2023r.

w sprawie przyjęcia preliminarza budżetowego na 2023r.

Działając na podstawie § 21 ust. 1 statutu Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki, uchwala się co następuje:

§ 1.

Zgromadzenie Delegatów Związkowych zatwierdza projekt preliminarza budżetowego Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki na 2023r.

§ 2.

W głosowaniu wzięło udział 13 członków Zgromadzenia Delegatów,
za uchwałą 12. gł., przeciw 0 gł., wstrzymało się 1 gł.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca obrad

  Agnieszka Lachcik 

Ad. 10.  Następna część posiedzenia odnosiła się do organizacji X Zjazdu Delegatów Związków Członkowskich w dniach 10-11 czerwca br. Przewodnicząca przedstawiła stan przygotowań. Zarezerwowane zostały miejsca noclegowe w Hotelu Logos, który należy do ZNP, dlatego jako organizacja związkowa dostaliśmy 10 % zniżki od ceny obowiązującej. Obrady odbędą się w Sali Konferencyjnej w OPZZ, której właścicielem jest Fundacja „Wsparcie”. Prezes Fundacji zgodził się udostępnić nam salę na Zjazd za darmo. Czekamy teraz na zgłoszenia Delegatów, którzy zgodnie z Uchwałą Prezydium ZDZ z 30 stycznia 2022r. do dnia 10 kwietnia muszą przysłać swoje zgłoszenia. Warunkiem uczestnictwa Delegatów w Zjedzie jest uregulowanie zobowiązań prawnych oraz składkowych na rzecz Federacji. Następnie Prezydium ZDZ w dniu 17 kwietnia br. będzie rozpatrywało nadesłane zgłoszenia i kwalifikowało Delegatów do udziału w Zjeździe. Aby Zjazd był prawomocny musi w nim uczestniczyć 50% + 1 związków członkowskich. Jeżeli do tego czasu nie zgłosi się wymagana liczba Delegatów Zjazd będzie trzeba przesunąć na jesień. Koszt Zjazdu przewidziany jest na około 40.000 zł., w tym liczony jest zwrot kosztów podróży, noclegi, catering oraz organizacja uroczystej kolacji z okazji jubileuszowego X Zjazdu. Część tych kosztów będzie pokryta z wpisowego (200 zł. od każdego Delegata). Rozpoczęły się też prace nad wprowadzeniem zmian w Statucie Federacji. Wybrana przez Prezydium ZDZ Komisja Statutowa w składzie: Agnieszka Lachcik, Jerzy Doliński, Dorota Abramczyk, przy wsparciu prawnym mec. Magdaleny Kossakowskiej zaproponuje zmiany, które zostaną przyjęte na Zjeździe. Należy również popracować nad Ordynacją Wyborczą oraz zjazdowym porządkiem obrad. 

Ad. 11. Kolejny punkt porządku obrad dotyczył organizacji szkolenia na temat uprawnień związków zawodowych, organizowanego w biurze Federacji w dniu 16 kwietnia br. Przewodnicząca orientowała się w kosztach organizacji szkolenia przez firmę zewnętrzną. Ostatecznie o poprowadzenie szkolenia poproszona została mec. Magdalena Kossakowska. P. mec. wyraziła zgodę i zadeklarowała przygotowanie tematów szkoleniowych. Na organizację i przeprowadzenie szkolenia związkowego dostaliśmy dofinansowanie z Fundacji Wsparcie. Wydatki obejmują: zapłatę p. mec. za przeprowadzenie szkolenia, zwrot kosztów podróży, zakup projektora, materiały szkoleniowe i catering. Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu nt. uprawnień związków zawodowych, podpisane przez prowadzącą p. mec. Magdalenę Kossakowską i Agnieszkę Lachcik Przewodniczącą Federacji. Czekamy teraz do 25 marca na zgłoszenia przedstawicieli związków członkowskich do udziału w szkoleniu. 

Ad. 13.  Do spraw bieżących i wniesionych P. Przewodnicząca włączyła sprawę współpracy z firmą FORMAC w sprawie pozyskania środków finansowych z Funduszy Europejskich, z którą wcześniej przeprowadziła rozmowę nt. propozycji oferty dla Federacji. Dostaliśmy informację zawierającą zagadnienia, na podstawie których można starać się o fundusze w 2023r. Członkowie ZDZ otrzymali ankietę z propozycjami najważniejszych tematów. Trzeba przygotować wniosek z wybranymi zagadnieniami odpowiednimi dla potrzeb Federacji i złożyć deklarację udziału w szkoleniu. Zysk z udziału w takim projekcie wiąże się z dofinansowaniem ze środków europejskich na jego realizację. 

Ad. 14.  Na tym zakończyło się V posiedzenie ZDZ. 

Przewodnicząca obrad

  Agnieszka Lachcik

Przebieg V  posiedzenia  ZDZ  został w całości nagrany i zarchiwizowany – do wglądu w Biurze Federacji.

Protokół sporządziła Urszula Wieczorek