W obradach uczestniczyło 5 członków Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych (4 stacjonarnie, 1 online) oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

            Zaplanowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie Protokołu Uchwał i Ustaleń z VII posiedzenia Prezydium ZDZ.
 4. Sprawozdanie z działalności Federacji za okres X 2022 – I 2023.
 5. Sprawozdanie z X Kongresu OPZZ – delegaci J. Doliński, R. Rykiert.
 6. Funkcjonowanie biura Federacji – zmiany, wynagrodzenia pracowników.
 7. Szkolenie – organizacja i finansowanie.
 8. X Zjazd – podjęcie Uchwał o zwołaniu X Zjazdu, ustalenie daty i miejsca, organizacja, komisja statutowa.
 9. Sprawy wniesione.
 10. Zakończenie obrad.

(W załączeniu lista obecności członków Prezydium)

Ad. 1

Posiedzenie Prezydium ZDZ otworzyła Przewodnicząca Federacji Agnieszka Lachcik. Podziękowała zebranym za przybycie na pierwsze w 2023r. spotkanie oraz złożyła życzenia noworoczne. 

Ad. 2-3

Członkowie Prezydium zatwierdzili bez uwag porządek obrad oraz Protokół z VII Posiedzenia Prezydium ZDZ z 29.08.2022r. 

Ad. 4

Przewodnicząca Federacji poinformowała o dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 4 stycznia br. i zarejestrowaniu nowej Przewodniczącej FZZPKiS, wybranej na posiedzeniu ZDZ w dniu 3 października 2022r.  

Przedstawiła również sprawozdanie z działalności merytorycznej Federacji w okresie od października 2022r. do stycznia 2023r., którą na bieżąco dokumentowano w kronice związkowej:

– Po konsultacjach związkowych zaopiniowano pozytywnie kilka projektów rozporządzeń MKiDN i MEiN, które dot. szkolnictwa artystycznego. 

– Pozytywnie zaopiniowano również Uchwałę przesłaną z Urzędu Marszałka Woj. Pomorskiego dot. połączenia Muzeum Narodowego z państwową instytucją kultury Muzeum Narodowym w Gdańsku. 

– Wystosowano Apel do organizatorów instytucji kultury o zapewnienie pracownikom sektora kultury godnych płac i zwiększenie puli środków finansowych przeznaczonych na ich wynagrodzenia. W odpowiedzi nadesłano wiele pism z obietnicą zwiększenia dotacji celowych dla instytucji kultury i podniesienia wynagrodzeń dla pracowników w roku 2023., oczywiście w miarę możliwości finansowych organizatorów. 

– Odbyło się spotkanie w OPZZ z Przewodniczącym Andrzejem Radzikowskim, na temat współpracy oraz sytuacji płacowej w instytucjach kultury.
Członkowie Prezydium rozpoczęli dyskusję na ten temat. Ewa Maćkowiak podjęła sprawę dot. niskich płac w instytucjach kultury m.in. w Bibliotece w Łodzi. Należy podjąć działania, mające na celu wyłączenie z płacy minimalnej wszystkich dodatków do pensji, m.in. funkcyjnych. Potrzebna jest regulacja zawodu bibliotekarza poprzez zmianę regulaminów wynagradzania w bibliotekach. 

– Przewodnicząca spotkała się również z Przewodniczącym Fundacji Wsparcie, do którego zwróciła się z prośbą o przyznanie dofinansowania na organizację szkolenia związkowego, oraz wynajęcie sali obrad w Centrali OPZZ na X Zjazd Związków Członkowskich FZZPKiS. 

– Odbyło się też spotkanie z Przewodniczącą Zw. Zaw. Poligrafów, członkiem Rady OPZZ z branży „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka”, w trakcie  którego omawiano temat wyborów nowego Przewodniczącego OPZZ podczas X  Kongresu.

– Agnieszka Lachcik przeprowadziła rozmowy w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania na działalność Federacji m.in. w Funduszach Europejskich oraz firmie FORMAC. Niestety, ze względu na sytuację polityczną, na chwilę obecną fundusze te są niedostępne z powodu braku środków finansowych przyznanych z Unii Europejskiej. 

W okresie sprawozdawczym wielu związkowców zwracało się do Federacji z prośbą o udzielenie porady prawnej. Radca prawny Mec. Magdalen Kossakowska na bieżąco wyjaśniała, pisemnie i telefonicznie, zawiłości prawa pracy. Porady prawne zamieszane są na naszej nowej stronie internetowej.  

Ad. 5.

Delegaci Federacji na X Kongres OPZZ przedstawili relację z przebiegu obrad Kongresu i wyboru Przewodniczącego OPZZ. Organizacja Kongresu była zadowalająca i bez zastrzeżeń. Spośród 7 branż wyłoniono dwóch kandydatów na Przewodniczącego OPZZ: dotychczasowego Przewodniczącego Andrzeja Radzikowskiego i Wiceprzewodniczącego Piotra Ostrowskiego. Kandydaci wygłosili swoje przemówienia i nastąpiło głosowanie w trybie tajnym. Po ogłoszeniu wyników przez Komisję Skrutacyjną, okazało się, że większość głosów zdobył Piotr Ostrowski, który został oficjalnie ogłoszony nowym Przewodniczącym OPZZ. Drugiego dnia obrad Delegaci dyskutowali o programie OPZZ na najbliższe lata oraz propozycjach zmian w Statucie. Przyjęta została Uchwała w sprawie wydłużenia kadencji organów OPZZ z 4 do 5 lat. Nowy Przewodniczący OPZZ zadeklarował, że będzie mądrze przeprowadzać organizację przez trudny czas, zgodnie z hasłem przewodnim X Kongresu „Wspólnie dla lepszej przyszłości”. 

Przewodnicząca Agnieszka Lachcik podziękowała Delegatom za czynny udział w Kongresie OPZZ i zdanie relacji z jego przebiegu. 

Ad 6. 

W  dalszej  części  posiedzenia  Agnieszka  Lachcik  omówiła zmiany dokonane w funkcjonowaniu biura Federacji. W ramach oszczędności zlikwidowano dwa numery telefonów stacjonarnych. Zamiast nich podpisano korzystną umowę z Orange na dwa tel. komórkowe: jeden do sekretariatu, drugi do dyspozycji Przewodniczącej. Po półrocznej przerwie został też od grudnia 2022r. ponownie wynajęty garaż. W celu zapewnienia lepszego i szybszego funkcjonowania trzeba było wymienić twardy dysk w komputerze w sekretariacie. Członkowie Prezydium poinformowani zostali także, że po dużych negocjacjach cenowych została zmieniona strona internetowa Federacji.   Jest teraz nowoczesna, czytelna i bardziej atrakcyjna dla odbiorcy. Zapewnia dostęp do aktualnych informacji z działalności Federacji, oraz zamieszczanych na bieżąco porad prawnych, które mogą być wykorzystywane w działalności związkowej. W ramach oszczędności stronę prowadzi i aktualizuje Przewodnicząca Federacji. Informacja o nowej stronie przekazana została Zarządom Związków Członkowskich.  Przewodnicząca poinformowała również o zawarciu ubezpieczenia na lokal Federacji. Nowa polisa została podpisana z innym ubezpieczycielem i na korzystniejszych warunkach (zaoszczędzono prawie 1000 zł.). Trzeba było też podpisać nową umowę na prąd, co w konsekwencji, wg obliczeń księgowej, spowodowało obniżenie rachunków. Należy się również zastanowić nad poszukaniem nowej osoby do sprzątania biura. Została podpisana umowa na kolejny 2023r. z dwiema osobami w Impresariacie Audiowizualnym. Zaakceptowano plany wynajmowania sali konferencyjnej w siedzibie Federacji, zrobiono zdjęcia i opublikowano ogłoszenie na naszej stronie internetowej. Wyrażono zgodę na zamieszczenie ogłoszenia na portalu OLX. 

Następnie Członkowie Prezydium omówili płace pracowników zatrudnionych w biurze Federacji. W związku z tym, że od nowego roku wzrosła płaca minimalna, zatwierdzono podniesie pracownikom wynagrodzenia za pracę w 2023 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 wrzenia 2022r. 

Ad. 7. 

Członkowie Prezydium przedyskutowali możliwość zorganizowania szkolenia dla przedstawicieli związków członkowskich Federacji. Agnieszka Lachcik na spotkaniu z Przewodniczącym Fundacji Wsparcie uzyskała zapewnienie o dofinansowaniu szkolenia przez Fundację do kwoty 5 tys. zł. Po konsultacjach z firmami organizującymi szkolenia okazało się jednak, że koszty są bardzo wysokie. W związku z tym Przewodnicząca Federacji zaproponowała, aby mec. Magdalena Kossakowska przeprowadziła szkolenie. P. mecenas zgodziła się poprowadzić kurs oraz zaproponować tematy, które będą najbardziej pomocne w prowadzeniu działalności związkowej. Propozycja została przez członków Prezydium zaakceptowana. Wybrano termin szkolenia, które odbędzie się 16 kwietnia, dzień przed posiedzeniem Prezydium 17 kwietnia br. 

W związku możliwością organizowania kolejnych szkoleń w przyszłości Przewodnicząca zasugerowała kupno sprzętu, który mógłby być wykorzystywany nawet przy posiedzeniach Zarządu Federacji lub przy wynajęciu sali. Dorota Abramczyk stwierdziła, że lepszą alternatywą byłby telewizor. Decyzja ostateczna zostanie podjęta na posiedzeniu ZDZ w marcu br. Informacja o szkoleniu, po opracowaniu zagadnień przez p. mecenas zostanie rozesłana do zarządów związków członkowskich.

Ad. 8.

W dalszej kolejności Prezydium obradowało nad organizacją X Zjazdu Związków Członkowskich FZZPKiS. Ustalono, że Zjazd odbędzie się w dniach 10-11 czerwca 2023 r. w Warszawie. Zgodnie ze Statutem, aby Zjazd był prawomocny musi w nim uczestniczyć 50% + 1 Delegatów. Jeżeli do 10 kwietnia br. nie zgłosi się wymagana liczba Delegatów Zjazd zostanie przesunięty na jesień. Zjazd zorganizowany będzie w sali obrad OPZZ, gdzie zostanie też zapewniony catering.  Zakwaterowanie Delegatów zarezerwowano w Hotelu Logos, Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33. Wieczorem, w hotelu zorganizowana zostanie dla Delegatów  uroczysta kolacja w celu uświetnienia jubileuszowego X Zjazdu. Członkowie Prezydium omówili również projekt zaproponowanego na Zjazd porządku obrad, który trzeba jeszcze doprecyzować, oraz Ordynację Wyborczą, aby była spójna ze Statutem Federacji. Przewodnicząca zaproponowała wprowadzenie zmian w Statucie Federacji do przyjęcia na Zjeździe. Propozycje zmian zostaną uzgodnione z mec. M. Kossakowską przez członków powołanej przez Prezydium Komisji Statutowej w składzie: A. Lachcik, D. Abramczyk, J. Doliński. 

Po tych ustaleniach Prezydium przyjęło Uchwałę dotyczącą zwołania X Zjazdu Związków Członkowskich FZZPKiS oraz warunków uczestnictwa Delegatów w Zjeździe, które niezwłocznie zostaną przesłane do zarządów związków członkowskich.

UCHWAŁA Nr 30/VIII/Prez. ZDZ/23

Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych z dnia 30.01.2023r.

§ 1

Działając na podstawie § 17 pkt 4 oraz § 24 pkt 9 Statutu Federacji ZZPKiS, Prezydium ZDZ postanawia zwołać w dniach 10-11.06.2023r. X Zjazd Związków Członkowskich Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki.

Uzasadnienie:

 1. Zgodnie z § 16 ust. 2 Statutu FZZPKiS, kadencja organów statutowych wymienionych w § 16 ust. 1 pkt 2, 3, 4 trwa 4 lata. Poprzedni IX Zjazd Związków Członkowskich odbył się w dniach 17-19.05.2019r.
 2. Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu FZZPKiS Zjazd Związków Członkowskich w trybie zwykłym jest zwoływany w terminie 3 miesięcy od daty upływu kadencji organów Federacji, o których mowa w pkt 1, to jest nie później niż do 19 sierpnia 2023r. 
 3. Przewidywane miejsce obrad to Sala Obrad im. Jana Guza w siedzibie Centrali OPZZ, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.

§ 2

W głosowaniu udział wzięło 5 członków Prezydium Zgromadzenia Delegatów.

Za uchwałą         –  5 głosów, 

Przeciwko           –  0      „

Wstrzymało się   –  0      „ 

Nie głosowało     –  0

Przewodnicząca Federacji ZZPKiS

Agnieszka Lachcik

Uchwała Nr 31/ VIII/Prez. ZDZ/23

Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych z dnia 30.01.2023r. 

§ 1

Na podstawie § 17 ust. 4 i § 19 ust. 3 Statutu Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki, Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych postanawia:

§ 2

 1. W obradach X Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Związków Członkowskich FZZPKiS w dniach 10-11 czerwca 2023r. mają prawo uczestniczyć Delegaci Związków Członkowskich Federacji, którzy do dnia 10.04.2023r. złożą w formie elektronicznej lub papierowej w Biurze Federacji następujące dokumenty:
 1. Aktualny wypis z KRS  dot. ważności Statutu  i władz Związku.
 2. Związkową ankietę statystyczną zawierającą dane na dzień 31.12.2022r. podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentowania związku.
 3. Zgłoszenie Delegatów na X Zjazd Związków Członkowskich FZZPKIS.
 4. Wypełnione ankiety Delegatów.
 5. Warunkiem uczestnictwa w X Zjeździe jest uregulowanie zobowiązań składkowych na rzecz Federacji (włącznie za I kwartał 2023r.) wg danych zawartych w ankiecie statystycznej na dzień 31.12.2022r. 

§ 3

 1. Zgodnie z § 19 ust. 2 Statutu FZZPKiS związek członkowski ma prawo być reprezentowany na Zjeździe przez 2 Delegatów, którzy w głosowaniach dysponują jednym głosem.
 2. Wyboru Delegatów dokonuje każdy związek członkowski zgodnie z zapisami obowiązującego go statutu lub regulaminu.
 3. Termin zgłoszenia wybranych Delegatów na druku zatwierdzonym przez Prezydium ZDZ upływa 10.04.2023r.
 4. Opłatę uczestnictwa za każdego Delegata w wysokości 200 zł. (słownie: dwieście złotych) należy wpłacić  na konto PKO BP nr 34 1020 1156 0000 7102 0060 1146  do 10.04.2023r. 
 5. O dotrzymaniu terminów, o których mowa powyżej decyduje data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie przesyłki lub data przesłania e-maila lub przelewu. 
 6. Dokonane przez Prezydium ZDZ potwierdzenie uczestnictwa w X Zjeździe zostanie przesłane związkom członkowskim i ich Delegatom do 30.04.2023r. 
 7. Koszty przejazdu, noclegu, wyżywienia Delegatów, wynajęcia sali konferencyjnej i materiałów zjazdowych  pokrywa Federacja.

§ 4

W głosowaniu wzięło udział 5 członków Prezydium ZDZ:

Za uchwałą        – 5 głosów 

Przeciwko          – 0    „

Wstrzymało się  – 0    „

Nie głosowało    – 0    „

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCA FZZPKIS 

Agnieszka Lachcik

W załączeniu:

– Zgłoszenie Delegatów na X Zjazd Związków Członkowskich FZZPKiS

– Ankieta Delegata

(Załącznik do Uchwały Prez. ZDZ z 30.01.2023 r.)

ZGŁOSZENIE DELEGTÓW NA X ZJAZD ZWIĄZKÓW CZŁONKOWSKICH FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW KULTURY I SZTUKI (10-11 czerwca 2023 r.)

Zgodnie z uchwałą (wyborem) ………(wpisać nazwę organu , który dokonał wyboru)

Delegatami ………(wpisać pełną nazwę związku)na X  Zjazd  FZZPKiS  są:

1. …………………………………………………………………………………………………………………

                   (imię i nazwisko)                                        (zawód)

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

(miejsce pracy) 

…………………………………………………………………………………………………………………….

                  (funkcja w związku)                              (staż związkowy)                                     

……………………………………………………………………………………………………………………

                                        (adres do korespondencji, nr tel., e-mail)

2. ……………………………………………………………………………………………………………….

                   (imię i nazwisko)                                                  (zawód)

……………………………………………………………………………………………………………………

                                                             (miejsce pracy) 

…………………………………………………………………………………………………………………..

                  (funkcja w związku)                              (staż związkowy)                                    

…………………………………………………………………………………………………………………..

                                  (adres do korespondencji, nr tel., e-mail)

      Zarząd Związku 

 1. ………………………………..
 2. ………………………………..
 3. ………………………..

………………………………………………… …………………………………………………………..

        (miejscowość i data)          (czytelne podpisy)

ANKIETA DELEGATA na X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związków Członkowskich Federacji ZZPKiS

 1. Nazwisko i imię …………………………………………………………………………
 2. Data urodzenia…………………………………………………………………………..
 3. Nazwa zakładowej organizacji związkowej Delegata …………………
 4. Miejsce zatrudnienia (nazwa, adres, tel., e-mail zakładu pracy) …
 1. Zawód wykonywany ……………………………………………………………………
 2. Stanowisko służbowe …………………………………………………………………
 3. Aktualna funkcja pełniona w związku zawodowym  ……………………
 4. Posiadane odznaczenia i wyróżnienia ……………………………………….
 1. Adres do korespondencji Delegata,  tel./ email …………………………

………………………… …………………………..

           (data)   (podpis)

Uwaga !

Wypełnione zgłoszenie na Zjazd oraz Ankiety Delegatów prosimy przesłać  do  Federacji  w  formie  elektronicznej  lub  papierowej w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2023r.

Ad. 9.

Po przeanalizowaniu i zatwierdzeniu spraw dot. organizacji Zjazdu, Prezydium przeszło do spraw wniesionych, kończących obrady. Przewodnicząca przedstawiła prośbę, z którą zwrócił się do Federacji Dyrektor SFP-ZAPA dot. sygnowania przez Federację wspólnego wystąpienia do Premiera RP w sprawie przyspieszenia prac nad Ustawą o artystach zawodowych. Ustawa ta powinna zostać zatwierdzona, ponieważ wielu artystów jest pozbawionych godnych warunków do życia w okresie emerytalnym. Wielu z nich nie pracuje na umowę o pracę oraz nie płaci regularnych składek. Ustawa umożliwiłaby tej grupie zawodowej dostęp do powszechnej opieki zdrowotnej czy ubezpieczenia emerytalnego. Dlatego warto dać szansę i poprzeć działania zmierzające do wsparcia artystów zawodowych podpisujac się pod Apelem stowarzyszeń artystów do Premiera RP.  

W dalszej części posiedzenia  członkowie Prezydium zadecydowali o zwołaniu posiedzenia Zgromadzenia Delegatów Związkowych w dniu 20 marca 2023r., na którym należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe i  bilans za 2022r. 

UCHWAŁA Nr 32/VIII/Prez. ZDZ/23

Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych z dnia 30.01.2023r.

§ 1

Na wniosek Przewodniczącej Federacji, Prezydium ZDZ zgodnie z § 24 ust. 9 Statutu Federacji postanawia zwołać V Posiedzenie Zgromadzenia Delegatów Związkowych w dniu 20 marca 2023r. Początek obrad o godz. 11.00 w siedzibie Federacji w Warszawie, ul. Żelazna 67 lok. 66.

§ 2

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór przewodniczącego obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Protokołu Uchwał i Ustaleń z IV Posiedzenia ZDZ.
 5. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Federacji, za okres 4.10.2022r. – 19.03.2023r. 
 6. Przedstawienie realizacji preliminarza finansowego oraz wyników bilansowych za rok 2022.
 7. Wysłuchanie oceny i uwag Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdań i bilansu za rok 2022.
 8. Przyjęcie Uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i bilansu FZZPKiS za rok 2022.
 9. Uchwalenie preliminarza budżetowego FZZPKiS na 2023 r. 
 10. Informacja o przebiegu przygotowań do X Zjazdu Związków Członkowskich FZZPKiS.
 11. Sprawy bieżące i wniesione. 

§ 3

W głosowaniu udział wzięło 5 członków Prezydium Zgromadzenia Delegatów.

Za uchwałą         –  5  głosów, 

Przeciwko           –  0     „

Wstrzymało się   –  0     „ 

Nie głosowało     –  0     „

PRZEWODNICZĄCA FZZPKiS

Agnieszka Lachcik

Następnie przyjęto Uchwałę o wykreśleniu z listy Związków Członkowskich FZZPKiS, Związku Zawodowego Pracowników Placówek Kulturalnych Woj. Wielkopolskiego. Przewodniczący ww. Związku przysłał do Federacji pismo wraz z Uchwałą Walnego Zebrania o rezygnacji z członkostwa w Federacji z dniem 1.12.2022r. 

Uchwała Nr 33/VIII/ Prez. ZDZ/23

Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych z dnia 30.01.2023r. 

§ 1

1.  Zgodnie z § 10 ust. 4 i ust. 5 Statutu Federacji ZZPKiS, Prezydium ZDZ postanawia z dniem 01.12.2022r. skreślić z listy związków członkowskich FZZPKiS Związek Zawodowy Pracowników Placówek Kulturalnych Województwa Wielkopolskiego.

2.  Zgodnie z § 10 ust 5 Statutu FZZPKiS wystąpienie związku członkowskiego z Federacji jest skuteczne w terminie 3 miesięcy od daty złożenia stosownego  oświadczenia. W tym okresie związek zawodowy partycypuje w kosztach działalności Federacji na obowiązujących warunkach.

§ 2

Skreślenie z listy związków członkowskich FZZPKiS skutkuje utratą reprezentatywności z dniem 01.12.2022r.  

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 5  członków Prezydium Zgromadzenia Delegatów Związkowych.

Za uchwałą        –   5 głosów 

Przeciwko          –   0    „

Wstrzymało się  –   0   „

Nie głosowało   –    0   „

Przewodnicząca FZZPKiS

Agnieszka Lachcik

Na tym zakończyło się VIII Posiedzenie ZDZ. Następne posiedzenie Prezydium FZZPKiS zaplanowano na 17 kwietnia br. 

PRZEWODNICZĄCA FZZPKIS

Agnieszka Lachcik

Przebieg VIII Posiedzenia Prezydium ZDZ został w całości nagrany i zarchiwizowany (do wglądu w Biurze Federacji).

Protokół sporządziła Urszula Wieczorek