Art. 25 (3) ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o związkach zawodowych (u.z.z.)

Reprezentatywną zakładową organizacją związkową jest zakładowa organizacja związkowa:

  1. będąca jednostką organizacyjną albo organizacją członkowską ponadzakładowej organizacji związkowej uznanej za reprezentatywną w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszająca co najmniej 8% osób wykonujących pracę zarobkową zatrudnionych u pracodawcy lub
  1. zrzeszająca co najmniej 15% osób wykonujących pracę zarobkową zatrudnionych u pracodawcy.

Jeżeli żadna z zakładowych organizacji związkowych nie spełnia ww. wymogów reprezentatywną zakładową organizacją związkową jest organizacja zrzeszająca największą liczbę osób wykonujących pracę zarobkową zatrudnionych u pracodawcy.

Jeżeli u pracodawcy działa więcej niż jedna organizacja związkowa reprezentatywna w rozumieniu art. 25 (3) ust. 1 pkt 1, wchodząca w skład tego samego zrzeszenia (federacji) związków zawodowych lub ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej (konfederacji), organizacje te wyłaniają wspólną reprezentację w sprawach dotyczących zbiorowych praw i interesów osób wykonujących pracę zarobkową.

W przypadku niewyłonienia wspólnej reprezentacji, reprezentatywną zakładową organizacją związkową jest organizacja zrzeszająca największą spośród nich liczbę osób wykonujących pracę zarobkową zatrudnionych u pracodawcy lub organizacja spełniająca kryterium reprezentatywności, o którym mowa w art. 25 (3) ust. 1 pkt 2 u.z.z. (zrzeszająca co najmniej 15% osób wykonujących pracę zarobkową zatrudnionych u pracodawcy).

Dla uzyskania uprawnień zakładowej organizacji związkowej w danym zakładzie pracy  związek międzyzakładowy podaje pracodawcy liczbę wszystkich członków związku. Dla uzyskania statusu reprezentatywnej organizacji związkowej  w przypadku międzyzakładowych organizacji związkowych liczy się tylko liczba członków u danego pracodawcy. Status reprezentatywności ustala się osobno u każdego pracodawcy.