Warszawa, 5.12.2022 r.

Odpowiadając na prośbę  dotyczącą reprezentatywności Związku Zawodowego: zwracającego się z pytaniem wyjaśniam jak następuje.

 1. ązek zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń KRS posiada osobowość prawną.
 2. Związek zrzesza łącznie u wszystkich pracodawców 23 członków (20 członków pracujących, 3 emerytów). W związku z tym, posiada uprawnienia międzyzakładowej organizacji związkowej (spełnia warunek określony w art. 25¹ ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych).
 3. Jest związkiem członkowskim Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki, która jest ogólnokrajową, reprezentatywną organizacją związkową.
 4. Reprezentatywność Związku powinna być odrębnie ustalana
  u poszczególnych pracodawców na takich samych zasadach jak reprezentatywność zakładowej organizacji związkowej, czyli u danego pracodawcy. Należy ustalić, u których pracodawców objętych zakresem działania Związku spełnia wymóg reprezentatywności i w tych przypadkach będzie on organizacją reprezentatywną u tych konkretnych pracodawców.[1]
 5. u jednego pracodawcy objętego jej działaniem zrzesza osoby wykonujące pracę zarobkową w liczbie wymaganej do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej w rozumieniu art. 25³ ust. 1 lub 2, może wskazać osoby wykonujące pracę zarobkową podlegające ochronie przewidzianej w art. 32 ust.1:
 6. u jednego pracodawcy wskazanego przez tę organizację spośród pracodawców objętych jej działaniem, u którego ta organizacja zrzesza osoby wykonujące pracę zarobkową w liczbie wymaganej do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej w rozumieniu art. 25³ ust. 1 lub 2, powiększonej o liczbę pozostałych pracodawców objętych działaniem tej organizacji, u których jest zatrudnionych co najmniej 10 osób wykonujących pracę zarobkową będących jej członkami.

Związek u jednego z dziesięciu pracodawców objętych działalnością Związku (Miejska Biblioteka Publiczna …….) zrzesza liczbę członków, będących pracownikami, stanowiącą 36% ogółu zatrudnionych). W związku z tym, spełnia warunek określony w art. 34² ustawy o związkach zawodowych.

Na podstawie przesłanych przez Związek informacji o stanie zatrudnienia i liczbie członków w poszczególnych zakładach pracy objętych działaniem Związku można ustalić liczbę osób chronionych:

 • według metody parytetowej w liczbie ustalonej zgodnie zart. 32 ust. 3  u.z.z., tj. w liczbie nie większej niż liczba osób stanowiących kadrę kierowniczą u pracodawców objętych działaniem tej organizacji. Według przedłożonych informacji liczba osób stanowiących kadrę kierowniczą u pracodawców objętych działaniem Związku wynosi 17 osób.
 • według metody progresywnej w liczbie ustalonej zgodnie z art. 32 ust. 4 u.z.z., tj. w liczbie uzależnionej od łącznej liczby członków międzyzakładowej organizacji związkowej. Według podanych danych byłoby to 2 osoby (organizacja związkowa zrzesza do 20 członków zatrudnionych przez pracodawcę, nie liczymy emerytów).
 • według metody parytetowej plus 1 na 10. Metoda ta polega na tym, że do ustalenia liczby osób objętych szczególną ochroną  brana jest pod uwagę liczba osób należących do kadry kierowniczej tylko u jednego pracodawcy,  u którego ta organizacja posiada status organizacji reprezentatywnej, powiększona dodatkowo o liczbę pozostałych pracodawców objętych działaniem tej organizacji, u których jest zatrudnionych co najmniej 10 osób wykonujących pracę zarobkową będących jej członkami. Według podanych danych – 3 osoby.
 • według metody progresywnej plus 1 na 10. Według tej metody liczbę chronionych działaczy związkowych ustala się w ten sposób, że bierze się pod uwagę ilość członków związku tylko u jednego pracodawcy, u którego organizacja ta posiada status organizacji reprezentatywnej i powiększa się tę liczbę dodatkowo o liczbę pozostałych pracodawców objętych działaniem tej organizacji, u których jest zatrudnionych co najmniej 10 osób wykonujących pracę zarobkową będących jej członkami. Według podanych danych byłyby to 4 osoby.

Magdalena Kossakowska

radca prawny


[1] zob. postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 14 maja 2015 r., VIII Pa 15/15.