W dniu 16 kwietnia br. odbyło się zorganizowane przez Federację ZZPKiS szkolenie na temat uprawnień związków zawodowych. Szkolenie dla przedstawicieli związków członkowskich przygotowała i poprowadziła mec. Magdalena Kossakowska. Dziękujemy !


Podczas zajęć zostały poruszone następujące zagadnienia:

  1. Praca zdalna – regulacje w Kodeksie pracy.
  2. Reprezentatywność zakładowej/międzyzakładowej organizacji związkowej.
  3. Ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych. Ustalanie limitów osób, których stosunek pracy jest szczególnie chroniony.
  4. Czas pracy w instytucjach kultury – wybrane aspekty.
  5. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
  6. Zasady tworzenia, organizowania i działania u pracodawcy kasy zapomogowo – pożyczkowej.