Dnia 20 marca 2023r., w siedzibie Federacji, odbyło się V Posiedzenie Zgromadzenia Delegatów Związkowych, które przebiegało według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Spotkanie z nowo wybranym Przewodniczącym OPZZ Piotrem Ostrowskim.
 4. Zatwierdzenie Protokołu Uchwał i Ustaleń z IV Posiedzenia ZDZ.
 5. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Federacji, za okres 4.10.2022r. – 19.03.2023r. 
 6. Przedstawienie realizacji preliminarza finansowego oraz wyników bilansowych za rok 2022.
 7. Wysłuchanie oceny i uwag Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdań i bilansu za rok 2022.
 8. Przyjęcie Uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i bilansu FZZPKiS za rok 2022.
 9. Uchwalenie preliminarza budżetowego FZZPKiS na 2023 r.
 10. Informacja o przebiegu przygotowań do X Zjazdu Związków Członkowskich FZZPKiS. 
 11. Organizacja szkolenia na temat uprawnień związków zawodowych (16 kwietnia 2023r.) 
 12. Sprawy bieżące i wniesione.
 13. Zakończenie posiedzenia.