30 stycznia 2023 r. odbyło się VIII Posiedzenie Prezydium ZDZ, które przebiegało według następującego porządku obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia, powitanie zebranych.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie Protokołu z VII Posiedzenia Prezydium ZDZ.
  4. Sprawozdanie z działalności przedstawicieli Federacji w okresie od października 2022 do stycznia 2023.
  5. Sprawozdanie z X Kongresu OPZZ – delegaci J. Doliński, R. Rykiert.
  6. Funkcjonowanie biura Federacji – zmiany, wynagrodzenia pracowników.
  7. Szkolenie dla członków związków zawodowych zrzeszonych w Federacji – organizacja i finansowanie.
  8. X Zjazd – podjęcie Uchwały o zwołaniu zjazdu, organizacja, powołanie komisji statutowej.
  9. Sprawy wniesione – podjęcie decyzji o sygnowaniu pisma do premiera w sprawie projektu ustawy o artystach zawodowych.
  10. Zakończenie obrad.