Należy wskazać, że o możliwości przyznania podwyżek decyduje dotacja podmiotowa oraz środki własne biblioteki. Przekazywana przez samorządy dotacja podmiotowa jest dla wielu instytucji kultury głównym środkiem finansowania działalności. Zarządzający instytucjami kultury mogą starać się ponadto o pozyskanie dodatkowych funduszy na działalność instytucji u firm i osób prywatnych.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 lipca 2010 r., I SA/Bd 498/10: „(…) po pierwsze, prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, po drugie, że gmina jako organizator powinna zapewnić instytucji kultury środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu. (…) Wielkość dotacji dla instytucji kulturalnej zależy przede wszystkim od zakresu i przedmiotu działalności tej instytucji, charakteru świadczonych przez nią usług (czy są to usługi odpłatne, czy też nieodpłatne) oraz kosztów tych usług. Punktem odniesienia dla wyliczenia dotacji dla instytucji kultury powinny być koszty związane z jej działalnością, przy uwzględnieniu możliwości pozyskiwania przychodów własnych. Sprawą organizatora jest stworzenie takiego systemu dotowania instytucji kultury, aby jej bezzwrotne finansowanie nie osłabiało działań zmierzających do pozyskiwania jak największych przychodów własnych i do racjonalizacji kosztów działania”.

Mając na względzie zasadę efektywności wykorzystania ww. środków dyrektor instytucji kultury powinien mieć na uwadze w szczególności konieczność zwiększania wynagrodzeń w celu zapobiegnięcia odejściu z pracy pracowników. 

Poniżej zamieszczam link do Odpowiedzi na interpelację nr 28793 w sprawie uzgodnienia zasad podziału środków przeznaczonych na nagrody lub podwyżki wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w państwowej jednostce sfery budżetowej. Zawarte w tej odpowiedzi tezy mogą okazać się przydatne w kontekście podwyżek wynagrodzeń:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=28793

Art.  27 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 854 t.j.) zasady podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych są ustalane i zmieniane w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. W ww. odpowiedzi na interpelację wskazano, że „w toku rokowań nie jest wykluczona możliwość powstania rozbieżności stanowisk między pracodawcą a związkami zawodowymi, a nawet konflikt między stronami wspólnego działania ze względu na rozbieżność interesów, mogący prowadzić do impasu w postępowaniu uzgadniającym. W takiej sytuacji powinien nastąpić dialog i korygowanie partykularnych interesów z interesem społecznym w zgodności z prawem, aby doprowadzić do rozwiązań kompromisowych, uznanych za optymalne przez partnerów negocjacji”. Należy mieć jednak na względzie, że zgodnie z tym co zostało wskazane w odpowiedzi na interpelację: „Zawarty w art. 30 ust. 6 ustawy o związkach zawodowych katalog ma charakter zamknięty i nie dotyczy podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych”. 

Magdalena Kossakowska

radca prawny