Warszawa, 21.11.2022 r.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości wypłacenia członkom związku zawodowego gotówki z okazji Świąt, jak również formy takiego wsparcia (bony, karty przedpłacone), wyjaśniam jak następuje.

W kwestii możliwości wypłacenia członkom związku zawodowego gotówki z okazji Świąt Związek Zawodowy powinien mieć na względzie przede wszystkim zapisy własnego Statutu oraz Regulaminu przyznawania świadczeń związkowych, o ile taki regulamin został przyjęty. Zgodnie z art. 9 ust. 4 Statutu Związku Zawodowego, którego pytanie dotyczy, członek Związku ma prawo korzystać z pomocy socjalnej i materialnej Związku.

Należy mieć na względzie obowiązek ewentualnej zapłaty podatku w związku z taką wypłatą. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1128 t.j.) wolne od podatku dochodowego są:  wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł.

Zgodnie z dodanym do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 52l pkt 3, w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, limit zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podwyższony został do 2000 zł. Stan epidemii został odwołany z dniem 16 maja, co oznacza, że podwyższony limit 2000 zł obowiązuje do 31 grudnia 2023 r.

Zwolnienie to dotyczy więc świadczeń: otrzymanych przez pracownika, otrzymanych w związku z działalnością socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, o charakterze pieniężnym i rzeczowym (z wyłączeniem bonów, talonów i innych znaków podlegających wymianie na towary lub usługi), sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej łącznie w roku podatkowym wskazanego wyżej limitu (jest on wspólny dla środków otrzymanych zarówno z funduszy związków zawodowych, jak i od pracodawcy). Od nadwyżki ponad ten limit, a także od wartości bonów, talonów i innych znaków podlegających wymianie na towary i usługi – bez względu na ich wartość, należy zapłacić podatek[1]. Karta podarunkowa zasilona środkami pieniężnymi jest kwalifikowana jako świadczenie pieniężne wobec czego może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych (przy założeniu, że nie został przekroczony ww. limit).

Magdalena Kossakowska

radca prawny


[1] Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lutego 2016 r., II FSK 1463/14.