W odpowiedzi na pytanie dotyczące zasiłków z tytułu urodzin i zgonów członków rodzin działaczy związkowych, wypłacanych na podstawie Statutu Związku Zawodowego, wyjaśniam jak następuje.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych „Zasady członkostwa w związku zawodowym oraz sprawowania funkcji związkowych ustalają statuty i uchwały statutowych organów związkowych”. Przepis ten dotyczy kwestii samorządności związków zawodowych. W ramach samorządności związki zawodowe samodzielnie określają prawa i obowiązki członków, w tym prawo do świadczeń majątkowych z funduszy związku, takich jak np. różnego rodzaju zapomogi, czy pożyczki.

W § 7 ust. 1 Statutu wskazano, że do zakresu działania Związku należy w szczególności: „pomoc materialna członkom Związku w formie wypłacania zasiłków z tytułu urodzin i zgonów członków rodzin oraz zapomóg losowych”.

Związek zawodowy może uchwalić np. regulamin (zasady) wypłacania/przyznawania świadczeń związkowych. Uchwalenie odrębnych, poza Statutem, zasad przyznawania świadczeń związkowych jest racjonalnym rozwiązaniem, z uwagi na konieczność uwzględnienia wielu kwestii, takich jak: sposób ustalania wysokości świadczeń, uszczegółowienie kręgu osób zaliczanych do członków rodziny, wymóg złożenia dokumentów przez członka związku zawodowego niezbędnych w celu wypłaty świadczenia (akt urodzenia, akt zgonu), itp. Odpowiadając więc na pytanie – związek zawodowy powinien uszczegółowić ww. zapis Statutu, tak by nie było wątpliwości w tej istotnej materii.

                                                                         Magdalena Kossakowska

                                                                         radca prawny

Wzór Regulaminu udzielania pomocy materialnej i socjalnej dostępny w zakładce Związkowe ABC/Wzory dokumentów.