W odpowiedzi na pytanie, w którym zwrócono się z prośbą o wydanie opinii prawnej dotyczącej zmiany regulaminu organizacyjnego, wyjaśniam jak następuje. 

W stosunku do regulaminu organizacyjnego brak jest obowiązku, wynikającego z przepisów prawnych, podjęcia konsultacji z zakładową organizacją związkową czy przedłożenia projektu jego zmian przed wydaniem stosownego zarządzenia, w przeciwieństwie do takiego obowiązku przewidzianego w stosunku do uzgadniania treści regulaminu pracy.

Regulamin organizacyjny określa zadania danej jednostki, strukturę organizacyjną, zakresy działania komórek organizacyjnych, podział funkcji kierowniczych, obieg informacji i zasady ich przetwarzania, zasady współdziałania z innymi instytucjami, a więc tzw. sprawy „organizacyjno-techniczne”. Regulamin pracy określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy ustala m.in. organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy; porę nocną; termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia. Zawiera on zatem zagadnienia z zakresu prawa pracy, w związku z czym musi być uzgodniony przez pracodawcę z zakładową organizacją związkową, o czym stanowi przepis art. 104² § 1 Kodeksu pracy.

​Zgodnie z art. 31 ust. 1 zdanie 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz.194 t.j.) pracownik pełniący funkcje kierownicze otrzymuje dodatek funkcyjny, który ma rekompensować mu ponoszenie dodatkowej, zwiększonej odpowiedzialności. Odnosząc się do kwestii pozbawienia wskutek zmian organizacyjnych w bibliotece u jednego z pracowników dodatku funkcyjnego należy wskazać, że wraz z odebraniem mu dodatku funkcyjnego zmianie powinien ulec również zakres ponoszonej przez niego odpowiedzialności.

​​​​​

​​​​​Magdalena Kossakowska 

​​​​​​​​radca prawny