Warszawa, 19.12.2022 r.

W odpowiedzi na wiadomość email w sprawie zmian do Regulaminu pracy, wyjaśniam jak następuje. 

Zgodnie z art. 104² § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową
W razie nieuzgodnienia treści regulaminu pracy z zakładową organizacją związkową w ustalonym przez strony terminie, a także w przypadku, gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, regulamin pracy ustala pracodawca (art. 104² § 2 k.p.). W myśl art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854 t.j.) jeżeli w sprawie ustalenia regulaminu pracy organizacje związkowe albo reprezentatywne organizacje związkowe w rozumieniu art. 25³ ust. 1 lub 2, z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni od dnia przekazania im przez pracodawcę tego dokumentu, decyzje w sprawie jego ustalenia podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio, jeżeli u pracodawcy działa jedna reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa zrzeszająca co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy.

Zgodnie z art. 150 § 1 k.p. systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. 

Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy. 

Okres rozliczeniowy czasu pracy w instytucji kultury może, z uzasadnionych przyczyn dotyczących organizacji pracy oraz pod warunkiem przestrzegania ogólnych zasad dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, zostać przedłużony do 12 miesięcy.

Równoważny system czasu pracy umożliwia dużą elastyczność w zakresie organizowania i planowania pracy pracowników. Jego istotą jest odmienna regulacja dobowego wymiaru czasu pracy (jest on przedłużony, co jest równoważone krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w innych dniach lub dniami wolnymi, przy czym liczba godzin pracy musi się równoważyć w okresie rozliczeniowym).

W mojej ocenie kwestia ewentualnego wykonywania pracy w soboty będzie wynikać z ustalonego przez Dyrektora biblioteki rozkładu czasu pracy. 

Zgodnie z zasadą przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy jest możliwe stosowanie rozkładów czasu pracy przewidujących pracę przez więcej niż 5 dni w ciągu tygodnia przy równoczesnym ustaleniu odpowiednio mniejszej liczby dni pracy w innych tygodniach okresu rozliczeniowego. Musi być przy tym zachowana niezbędna liczba dni wolnych od pracy. Takie planowanie pracy powinno obejmować cały okres rozliczeniowy oraz być podane do wiadomości pracowników przed jego rozpoczęciem.1

Jeśli rozkład czasu pracy byłby zapisany w regulaminie pracy, to nie trzeba by było cyklicznie sporządzać indywidualnych harmonogramów. 2

Magdalena Kossakowska 

radca prawny

—————

[1] Suchanowska Joanna, Rozkłady czasu pracy 2022 – obowiązek i sposób sporządzania, LEX/el. 2021 

[2] Tamże